Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2022:6

Utkom från trycket den 21 juni 2022.

Länsstyrelsen i Hallands läns sammanställning över allmänna vägar m.m. inom Hallands län;

Länsstyrelsen har i enlighet med 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) upprättat följande sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter inom Hallands län.

INNEHÅLL

I. Utdrag ur 4 kap trafikförordningen och upplysningar.
II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa
lokala trafikföreskrifter.
III. Kommunala gator och vägar som är upplåtna för bärighetsklass I (BK1).
IV. Lämpliga leder och gällande inskränkningar för tunga lastbilar och andra
större fordon inom vissa tätorter.
V. Lokala trafikföreskrifter om farligt gods.

BILAGOR:

A. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1.
B. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 2.
C. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 3.
D. Tillfälliga ändringar av tillåten belastning.
E. Förteckning över vägar för färd med fordon med variabelt däckstryck.
F. Förteckning över vägsträckor på allmänna vägar där kommun är väghållare.
G. Kartor: Planskilda trafikplatser.
H. Farligt gods. Kartor med Förbudsområden för transport av farligt gods
samt undantagna vägar och gator.
J. Kartor: Väginformation. Allmänna vägar, bärighetsklasser, framkomlighetsbegränsningar, rekommenderade färdvägar för transporter av farligt gods.


På Länsstyrelsens vägnar
BRITTIS BENZLER
Sumaya Osman Bouh

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss