Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2022:5

Utkom från trycket den 6 maj 2022.

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om naturreservatet Gamla Varbergs och Fyrkullens kustlandskap i Varbergs kommun.

Beslutade den 26 april 2022. (511-6151-2017)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att utvidga naturreservatet Gamla Varberg i Varbergs kommun. Det nya reservatet får namnet Gamla Varbergs och Fyrkullens kustlandskap. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har också, med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken, beslutat att upphäva det gamla beslutet, Länsstyrelsens resolution IIIR 33 61 från den 2 augusti 1966 om bildande av naturreservatet Gamla Varberg.


Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att
1. under perioden från 1 mars−15 juli årligen vistas i det område som har markerats med rött raster i bilaga 1
2. utöva brädsegling eller kitesurfing, drakflygning (till exempel leksaks-drake, hängflygning och ultralätt flyg klass A) eller framföra obemannat luftfartyg (till exempel drönare och modellplan)
3. åka vattenskidor eller wakeboard eller framföra vattenskoter eller liknade farkoster
4. framföra motordriven farkost i vattnet i högre hastighet än 5 knop
5. släppa ut kylvatten förutom från båtmotorer, eller att släppa ut avloppsvatten och tankspolvatten
6. anlägga förtöjningsanordning, eller att ankra eller förtöja med kätting som vilar på havsbotten
7. ha båt förtöjd eller upplagd på stranden från 22:00 till 06:00
8. ha husvagn eller husbil uppställd i reservatet från 22:00 till 06:00
9. framföra motordrivet fordon annat än på väg och parkera annat än på anvisad parkeringsplats
10. cykla annat än på väg
11. sätta upp tält
12. elda annat än på anvisad plats
13. sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift
14. ha hund okopplad

15. skada, plocka eller samla in växter, alger, mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av bär och matsvamp

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

16. inplantera för området främmande växt- eller djurarter
17. använda fällor som dödar ryggradslösa djur
18. utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön samt att
19. anordna lägerverksamhet, tävlingar eller arrangemang.

Undantag

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för:
1. Kustbevakningens myndighetsutövning.


Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 maj 2022.


På Länsstyrelsens vägnar
BRITTIS BENZLER
Ingegerd Svensson

Bilaga 1

Kartbild över Naturreservatet Gamla Varbergs och Fyrkullens kustlandskap.

Bilaga 1. Kartbild över Naturreservatet Gamla Varbergs och Fyrkullens kustlandskap.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss