Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13FS 2022:3

Utkom från trycket den 17 mars 2022

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om naturreservatet Yamossen i Hylte kommun;

beslutade den 4 mars 2022. (511-5566-2015)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda naturreservatet Yamossen i Hylte kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark-och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.


Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att

 1. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar.
 2. skada, plocka eller samla in mossor, lavar och svampar. Plockning av matsvamp är dock tillåten.
 3. framföra motordrivet fordon annat än på bilväg.
 4. ha hund okopplad.
 5. elda annat än på anvisad plats.
 6. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.

  Det är också förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
 7. använda fällor som dödar ryggradslösa djur.
 8. utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.
 9. inplantera för området främmande arter.
 10. anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2022.
På Länsstyrelsens vägnar
BRITTIS BENZLER
Ingegerd Svensson (Naturvårdsenheten)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss