Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2021:9

Utkom från trycket den 29 oktober 2021. (Diarienummer 513-163-10)

Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 25 oktober 2021 om:
Ändring av föreskrifter för vattenskyddsområdet vid Galgbergets vattentäkter i Halmstads kommun.

Länsstyrelsen i Hallands län beslutar att ändra föreskrifterna 3 § a, b, c, d, g, h och i samt 5 § i det beslut som Länsstyrelsen meddelade den 30 juni 2011, diarienummer 513-163-10, gällande vattenskyddsområdet för Galgbergets vattentäkter i Halmstads kommun.


3 § Primär och sekundär skyddszon
a) Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen
Annan hantering än transport av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, lösningsmedel, impregneringsmedel etc. i större mängd än 250 liter får inte ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Kravet på tillstånd gäller inte lagring av olja och drivmedel för bostads- och jordbruksändamål. Vid nyanläggning av förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer och liknande ska dessa vara utrustade eller placerade så att hela lagringstankens volym vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. Föreskriften avser inte drivmedel i fordon, arbetsmaskiner eller liknande.


b) Jordbruk, djurhållning, handelsträdgårdar, grönytor och liknande verksamheter
Lagring av ensilage som kan avge pressvatten samt yrkesmässig hantering, med undantag för transport, av handelsgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte förekomma utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Annan yrkesmässig hantering än transport av bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.


I primär zon får flytgödsel och slam från reningsverk inte spridas.


I sekundär zon får slam från reningsverk inte spridas utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.


c) Skogsbruk
I primär zon får upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, som inte är försedda med tak eller annan likvärdig täckning, inte förekomma utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Vedupplag för försörjning av ett småhus under en eldningssäsong omfattas inte av detta krav.
Yrkesmässig hantering av gödsel och kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

I sekundär zon får upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, som inte är försedda med tak eller annan likvärdig täckning, inte förekomma utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. För tillfälliga upplag i samband med avverkning fordras inte tillstånd. Vedupplag för försörjning av ett småhus under en eldningssäsong omfattas inte av detta krav.


Yrkesmässig hantering av gödsel och kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.


d) Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall
Nyanläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde får inte utföras utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.
Avloppsledningar med tillhörande brunnar ska vara täta, och vid behov läggas om eller renoveras. Infiltrationsanläggningar, eller motsvarande, ska underhållas och renoveras vid behov.


Förvaring eller deponering av verksamhetsavfall och förorenade massor får inte förekomma med undantag för tillfällig förvaring av avfall som produceras inom verksamheten.


g) Väghållning
Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt för normalt underhåll av vägar får inte förekomma. Beläggningsarbete, annat än med grus, får inte ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Vägsalt får endast användas före prognostiserad halka eller vid halka. Dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som behövs för normalt underhåll av vägar.


h) Täktverksamhet och schaktningsarbeten


Primär skyddszon
Sand- och grustäkt och annan materialtäkt är förbjuden.


Schaktningsarbete, t.ex. i samband med vägbygge eller annat byggande, får inte ske utan anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor eller Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Deponering av främmande massor och avfall är förbjuden.


Sekundär skyddszon
Täktverksamhet inklusive husbehovstäkt är förbjuden.


Vid täktverksamhet ska särskilt risken för spill och läckage från arbetsfordon beaktas. Uppställningsplats för arbetsfordon ska vara utrustad så att hela bränsletankens volym säkert kan förhindras att tränga ned i marken. Tillfartsvägar ska så långt möjligt vara avspärra-de. Utbrutna områden ska snarast återställas och förses med ett skyddande vegetationstäcke.


i) Energianläggningar
Nyanläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark eller grundvatten får inte utföras utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.


5 § Dispens
Om det finns särskilda skäl får kommunens nämnd för miljöfrågor meddela dispens från föreskrifterna ovan. Dispens får ges endast om det är förenligt med föreskriftens syfte.


På Länsstyrelsens vägnar

BRITTIS BENZLER

Göran Fagerström

ISSN 0347-1535

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss