Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2021:4

Utfärdad den 13 april 2021.

Vägar i Hallands län – Sammanställning 2021, enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Hallands län.

INNEHÅLL

I. Utdrag ur 4 kap trafikförordningen och upplysningar.
II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa
lokala trafikföreskrifter.
III. Kommunala gator och vägar som är upplåtna för bärighetsklass I (BK1).
IV. Lämpliga leder och gällande inskränkningar för tunga lastbilar och andra
större fordon inom vissa tätorter.
V. Lokala trafikföreskrifter om farligt gods.

BILAGOR:

A. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1.
B. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 2.
C. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 3.
D. Tillfälliga ändringar av tillåten belastning.
E. Förteckning över vägar för färd med fordon med variabelt däckstryck.
F. Förteckning över vägsträckor på allmänna vägar där kommun är väghållare.
G. Farligt gods. Kartor med Förbudsområden för transport av farligt gods samt
undantagna vägar och gator.
H. Kartor: Väginformation. Allmänna vägar, bärighetsklasser, framkomlighets-
begränsningar, rekommenderade färdvägar för transporter av farligt gods.

BRITTIS BENZLER
Charlotte Viklund

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss