Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2021:5

Utkom från trycket den 14 maj 2021.

Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 6 maj 2021 om:
Naturreservatet Söderängarna i Halmstads kommun (diarienummer 511-6680-17).

Länsstyrelsen beslutade med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att bilda naturreservatet Söderängarna på fastigheterna Roshult 1:7, Gårdshult 1:11 (del av), Roshult s:10 (del av), s:11 (del av), s:12 (del av) i Halmstads kommun, samt att meddela föreskrifter och skötselplan som skall gälla för reservatet.

Naturreservatet Söderängarna ligger sydost om Simlångsdalen.
I beslutet meddelades med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken följande ordningsföreskrifter om vad allmänheten har att iaktta.

Inom reservatet är det förbjudet att:

 1. skada levande eller döda träd, buskar och grenar,
 2. skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp,
 3. elda,
 4. framföra motordrivet fordon annat än på bilväg samt
 5. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.


  Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
 6. anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang,
 7. använda fällor som dödar ryggradslösa djur,
 8. inplantera för området främmande arter samt
 9. utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.


Beslutet innefattar också föreskrifter enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken i fråga om rätten att förfoga över berört mark- och vattenområde samt tåla visst intrång. Även undantag från föreskrifterna meddelas i beslutet. Beslutet förvaras hos Länsstyrelsen.
Ordningsföreskrifterna träder, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, ikraft omedelbart, oavsett om beslutet överklagas.


På Länsstyrelsens vägnar
BRITTIS BENZLER

MONICA MATHIASSON

ISSN 0347-1535

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss