Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2021:3

Utkom från trycket den 19 mars 2021.

Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 16 mars 2021 om: Naturreservatet Smedjeån Skönhult i Laholms kommun (diarienummer 511-5304-20)

Länsstyrelsen beslutade med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att bilda
naturreservatet Smedjeån Skönhult på fastigheten Oxhult 3:4 i Laholms
kommun, samt att meddela föreskrifter och skötselplan som skall gälla för reservatet. Naturreservatet Smedjeån Skönhult ligger väster om Oxhult.

I beslutet meddelades med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken följande
ordningsföreskrifter om vad allmänheten har att iaktta.

Inom reservatet är det förbjudet att:

 1. Tälta mer än två dygn i följd,
 2. ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl 22-06,
 3. framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 4. bryta loss, knacka sönder, föra bort eller måla på sten och mineral,
 5. skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än
  enstaka exemplar. Förbudet gäller ej plockning av matsvamp.
 6. inplantera för området främmande arter.

  Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
 7. sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift,
 8. använda fällor som dödar ryggradslösa djur,
 9. anordna lägerverksamhet eller tävlingar samt att
 10. utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering,
  insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Beslutet innefattar också föreskrifter enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken i fråga om rätten att förfoga över berört mark- och vattenområde samt tåla visst intrång. Även undantag från föreskrifterna meddelas i beslutet. Beslutet förvaras hos Länsstyrelsen.

Ordningsföreskrifterna träder, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, ikraft
omedelbart, oavsett om beslutet överklagas.


BRITTIS BENZLER
VIVEKA STRAND

ISSN 0347-1535

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss