Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2021:1

Utkom från trycket den 22 januari 2021.

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Beslutade den 22 januari 2021 (Diarienummer 213-300-2021).

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 kap. 4 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 följande.


1 § I 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns bestämmelser om att den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617), ska begränsa antalet deltagare till i förordningen angivet antalet deltagare.
Dessa föreskrifter innehåller ytterligare begränsningar i fråga om att begränsa antalet deltagare i en sådan sammankomst eller tillställning inom Hallands län.


2 § Vid en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som avses i 3 kap. 2 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 inom Hallands län, får antalet deltagare uppgå till högst åtta.


3 § Bestämmelser om tillsynsåtgärder mot den som inte följer vad som sägs i dessa föreskrifter finns i 17-21 §§ lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 januari 2021.
2. Föreskrifterna gäller till utgången av september 2021.
3. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter (13 FS 2020:16) om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.

På Länsstyrelsens vägnar

BRITTIS BENZLER

Robert Bärwald

ISSN 0347-1535

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss