Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.

Vad är LONA?

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. En särskild våtmarkssatsning i vattenhushållande syfte tillkom 2018 och en satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Det som skiljer områdena åt är att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, medan bidrag inom pollinering och ordinarie LONA kan ges med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader. Sedan starten 2004 har LONA bidragit stort till naturvård och friluftsfrämjande åtgärder över hela landet.

Kommunerna ansöker om bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Två ansökningsomgångar 2021

Nu är våtmarkssatsningen tillbaka inom LONA. Under 2021 finns det två ansökningsomgångar för alla typer av LONA-projekt med sista ansökningsdag 12 april och 1 december.

Våtmarkssatsningen inom LONA Länk till annan webbplats.

Pollineringsprojekt inom LONA Länk till annan webbplats.

Lokala naturvårdssatsningen, LONA Länk till annan webbplats.

Kategorier för åtgärder i LONA-projekt

Åtgärderna i ett LONA-projekt ska rymmas i en eller flera av följande kategorier:

  • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
  • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
  • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
  • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spångar, stigar eller fågeltorn.
  • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
  • Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
  • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
  • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Om pågående och avslutade projekt

LONA-registret är en webbaserad databas på Naturvårdsverkets webbplats, där du kan läsa om pågående och avslutade LONA-projekt. Läs beskrivningar och titta på bilder, ta reda på vad som görs nära dig eller bli inspirerad till att starta ett eget projekt.

Tips! Kryssa i rutan ”Gott exempel” i sökningen så ser du ett urval av olika projekt som utmärker sig lite extra.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ökat friluftsliv i Hule naturreservat – Bidrag 83 000 kr - Halmstad

Hule naturreservat ligger ca 1km från Simlångsdalen. Området är attraktivt för friluftslivet och Hallandsleden löper genom området. Naturreservatet bedöms ha förutsättningar att klara ett ökat besöksantal och utveckla friluftspotentialen genom att upprätta ett vindskydd och en toalett i området. Röjningar av igenväxnings vegetation behöver också göras för att området ska bli mer tillgängligt och naturvärdena ska stärkas.

Ansvarsarter och -naturtyper i Halland – Bidrag 378 000kr – Flera kommuner

För att minska risken för att arter och ekosystemtjänster förloras på lokal och regional nivå, behövs underlag för prioritering av åtgärder och kunskapsspridning. Kommunerna i Halland vill därför genomföra ett gemensamt projekt för att kartlägga de arter och naturtyper som länet och kommunerna har ett särskilt ansvar för att bevara utifrån ett nationellt perspektiv, så kallade ansvarsarter och -naturtyper. Projektet är ett samverkansprojekt med Hallands kommuner

Biologisk mångfald på golfbanor – Bidrag 788 500kr – LONA Pollinering – Falkenberg och Varberg

Svenska Golfförbundet planerar att i samverkan med Falkenbergs och Varbergs kommuner och fem golfbanor att genomföra en rad kunskapsstärkande aktiviteter för att öka kunskapen hos förvaltare kring hur biologisk mångfald kan gynnas inom golfbanemiljön. Syftet med projektet är att på lång sikt få till stånd förändringar i golfbanemiljöerna som gynnar biologisk mångfald. Målet är att gynna pollen- och nektarsökande insekter genom att öka ängsliknande gräsmarker inom banornas ruffmiljöer. Miljöerna förstärks också genom att gynna solitära åldriga träd och skapa bomiljöer för solitära bin i varma sandblottor/bunkrar. Inom projektet tas en ”receptsamling” fram för att ta tillvara och sprida den kunskap som byggs upp i projektet och kunna ge råd till andra utifrån erhållna erfarenheter. De fem pilotgolfbanorna kommer att få stöttning av experter i arbetet med att genomföra praktiska åtgärder som finns föreslagna i lokalt anpassade åtgärdsplaner. Detta projekt anser vi uppfyller kraven för att omfattas av satsningen LONA-pollinering.

Fårbete i Skipås – Bidrag 475 000kr - Halmstad

Skipås samfällighetsförening utför idag skötsel av områden inom bostadsområdet, dessa hålls öppna genom återkommande mekanisk röjning. Samfälligheten planerar nu för att stängsla in områdena så att dessa även kan hävdas med bete. Man anser att detta ökar områdets attraktivitet och denna skötsel är mer långsiktigt hållbar och kan förstärka de biologiska värdena. För detta krävs omfattande stängsling samt flera genomgångar i form av grindar/passager för att inte begränsa tillgängligheten för de boende som ofta använder stigar i området som knyter ihop bostadsområdet.

Fjärilsrestauranger för biologisk mångfald – Bidrag 56 000kr - Kungsbacka

Kungsbacka kommun vill skapa bättre förutsättningar för pollinerare tillsammans med engagemang från kommunens skolor. Syftet är att plantera perenna pollinerande växter samt konstruera fjärilshotell som tillsammans skapar förutsättningar för biologisk mångfald. Kärnan i projektet är att uppmärksamma problematiken med minskningen av pollinerare och vad som kan göras för att förebygga fortsatt minskning. I samband med detta ska skolor i kommunen delta genom att skapa och bygga fjärilshotell samt delta i aktiviteter under planteringar och följa utvecklingen under årets olika säsonger. Projektet hoppas öka kunskapen och engagemanget kring pollineringsproblematiken och hur man kan försöka förbättra förutsättningarna för pollinerare.

Skötselytor för ökad biologisk mångfald – Bidrag 91 000kr - Kungsbacka

Kungsbacka kommun vill ändra skötseln på gräsytor i Kungsbacka. Skötseln är idag tidskrävande där gräsytor klipps minst en gång i veckan under växtsäsongen. Syftet med projektet är att ta fram en ny skötselplan med fokus på biologisk mångfald och pollinering. Den nya planen innebär att utvalda gräsytor endast klipps 2-5 gånger per år för att skapa bättre förutsättningar för pollinerare. Inom projektet finns även ambitionen att se över potentiella ängsmarker i Kungsbacka. Kommunen kommer bjuda in hembygdsföreningar och andra intresseorganisationer för att skapa dialog och kunskapsutbyte inför ängsmarksrestaureringar.

Naturkartan – Bidrag 402 300kr – Flera kommuner

Syftet med projektet är att ansluta sig till nätverket Naturkartan om har blivit större med åren. Naturkartan är en app och ett webbaserat friluftsnätverk som ger användaren möjlighet att hitta vandringsleder, sevärdheter och andra utomhusaktiviteter i landet. Flera kommuner men även länsstyrelser har anslutit sig till nätverket och nu vill flera av Hallands kommuner följa efter. Kungsbacka, Varberg, Halmstad, Laholm och Hylte är de kommuner som ska delta i projektet. Syftet är att samla in data kring kommunernas utomhusaktiviteter och åskådliggöra detta på Naturkartan och genom detta försöka öka kunskapen kring kommunernas natur- och kulturvärden samt öka tillgängligheten till naturen.

Vallda kyrkpark – Bidrag 1 033 480kr – LONA våtmark - Kungsbacka

Vallda kyrka i Särö pastorat vill genom detta projekt skapa ett rekreationsområde och utbildningsforum för allmänheten och skolor. Området ska genomgå flera projektfaser där anläggandet av våtmarker är första steget. En redan befintligt branddamm ska göras om och grundas upp, en ny våtmark anläggs på ett redan fuktigt plan och tillrinnande diken restaureras och blir till meandrande bäckar. I samband med våtmarksrestaureringen kommer träd och sly tas bort för att öppna upp igenväxta områden igen samt ta fram den igenväxta stengärdsgården. Åtgärderna kommer skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald. Målet är att skapa en kyrkpark som går att besöka och utnyttja året runt.

Ansök om LONA-bidrag

Kommuner, föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt, men bara kommunen kan ansöka om LONA-bidrag. Kommunen är också alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten.

Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Ansökningar ska skrivas in i LONA-registret och färdigställas där av kommunen. När ansökan har fått status ”inskickad” i registret ska den skrivas ut, undertecknas och skickas som digitalt inskannat dokument till Länsstyrelsen. Medfinansieringsintyg underskrivet av en firmatecknare, och övriga bilagor ska bifogas ansökan.

Ansök i LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Medfinansieringsintyg (docx) Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdag

Den 1 december är vanligen sista ansökningsdatum för projekt som avses starta nästa år. Andra datum för ansökan kan dock förekomma. Information om sista ansökningsdag för en ansökningsomgång annonseras i första hand på Naturvårdsvårdsverkets webbplats.

Lokala naturvårdssatsningen, LONA på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd vid ansökan

I Naturvårdsverkets vägledning finns mer information om LONA. I användarmanualen för LONA-registret finns anvisningar för hur du fyller i ansökan.

Vägledning om LONA-bidrag på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Användarmanual för LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Ansök om ändringar i projekten

Ansök om ändringar hos Länsstyrelsen om det sker förändringar i projektet som påverkar beslutade resultat, ändrad finansiering/medfinansiering eller projektets slutdatum.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering ska göras i LONA-registret. Rapporterna ska även skickas in till Länsstyrelsen med e-post (eller vanlig post). Skriv ut, underteckna och mejla slutrapporten som digitalt inskannat dokument, eller skicka med vanlig post, till Länsstyrelsen. Sista datum för verksamhetsrapportering är den 1 mars varje år. Verksamhetsrapporten behöver inte undertecknas. Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Läs mer i användarmanualen om hur rapportering går till.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Användarmanual för LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Fira LONA-dagen med oss sista helgen i augusti

Sista helgen i augusti varje år firar vi Lokala naturvårdens dag. Då arrangeras guidningar, föreläsningar och aktiviteter för barn och vuxna och vi visar upp det lokala naturvårdsarbetet nära dig.

Kontakt