Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. En särskild våtmarkssatsning i vattenhushållande syfte tillkom 2018 och en satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Det som skiljer områdena åt är att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, medan bidrag inom pollinering och ordinarie LONA kan ges med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader. Sedan starten 2004 har LONA bidragit stort till naturvård och friluftsfrämjande åtgärder över hela landet.

Kommunerna ansöker om bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Förbättra för vilda pollinatörer

2020 införs en särskild satsning på vilda pollinatörer i LONA. Satsningen ska förbättra situationen för till exempel bin, fjärilar och flugor samt gynna pollinering.

Den 1 december 2020 är sista dag att lämna in ansökan om LONA-bidrag för pollineringsprojekt som ska starta 2021, det vill säga samtidigt som ordinarie LONA-bidrag söks.

Pollineringsprojekt inom LONA på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kategorier för åtgärder i LONA-projekt

Åtgärderna i ett LONA-projekt ska rymmas i en eller flera av följande kategorier:

  • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
  • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
  • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
  • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spänger, stigar eller fågeltorn.
  • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
  • Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
  • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
  • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Läs om pågående och avslutade projekt

LONA-registret är en webbaserad databas på Naturvårdsverkets webbplats, där du kan läsa om pågående och avslutade LONA-projekt. Läs beskrivningar och titta på bilder, ta reda på vad som görs nära dig eller bli inspirerad till att starta ett eget projekt.

Tips! Kryssa i rutan ”Gott exempel” i sökningen så ser du ett urval av olika projekt som utmärker sig lite extra.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Sex olika naturvårdsprojekt i Laholm, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka får dela på 1 200 000 kronor.

Laholm - Allarp natur och rekreation

Beviljat bidrag 73 000 kronor

Projektet omfattar framtagande av en utvecklings- och skötselplan för området Allarp 2:2. Planen skall både gynna biologisk mångfald och visa på det ökande behovet av tätortsnära rekreationsområde och hur detta kan utformas. Projektet innehåller även genomförandet av vissa praktiska åtgärder, såsom gräva brandgator, röja sly, genomföra naturvårdsbränning samt att anlägga stigar.

Falkenberg – Förundersökning av groddjurstunnel

Beviljat bidrag 37 000 kronor

Under flera år har överkörda vattensalamandrar observerats på Forsvägen, väster om Vessigebro. För att gynna groddjurspopulationen i området vill vägsamfällighetsföreningen i samarbete med kommunen undersöka möjligheterna att anlägga en eller flera groddjurstunnlar under vägen för att skapa fria vandringsvägar mellan groddjurens olika livsmiljöer.

Varberg - Ökad mångfald i stads-och tätortsnära ängsmarker - kartläggning, skötselförslag och restaurering

Beviljat bidrag 240 000 kronor

Varbergs kommun vill förbättra kunskapen om och kartlägga de stads- och tätortsnära ängsmarkerna. Med ökad kunskap om vilka ängar som uppvisar högre eller potentiellt högre värden kan den kommunala skötseln anpassas till att bevara och utveckla dessa värden. I projektet ingår också till att restaurera tre stadsnära ängsmarker med lämpliga skötselmetoder.

Varberg - Från himmel till hav - en resa längs Himleån

Beviljat bidrag 200 000 kronor

I ett samverkans projekt kring Himleåns avrinningsområde, ska kunskap och medvetande öka för närliggande skolor och allmänhet om Himleåns vattensystem och ekologi samt kulturhistoria, areella näringar och stad-land samband. Detta ska i sin tur leda till större samverkan kring problem och öka förutsättningarna till kreativa och långsiktigt hållbara åtgärder för att förbättra ekologisk status, biologisk mångfald samt nå hållbar utveckling.

Kungsbacka Uppdatering av naturvårdsdatabas

Beviljat bidrag 550 000 kronor

Kommunen är expansiv och i behov av en uppdaterad naturvårdsplan med riktlinjer och objektskarta som kan fungera som ett viktigt planeringsunderlag för beslut som rör användning av mark- och vattenområden. Syftet med projektet är att få tillgång till aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om var och vilka naturvärden som finns inom Kungsbacka kommun.

Kungsbacka – Dokumentation av Tjolöholms slotts natur- och kulturlandskap

Beviljat bidrag 100 00 kronor

Projektet har initierats av Stiftelsen Tjolöholm för att ta fram ett landskapshistoriskt underlag för hela Tjolöholmsfastigheten. En detaljerad fältinventering ska resultera i en dokumentation som ska kunna fungera som underlag för framtida natur- och kulturmiljövårdande insatser i området och i arbetet med att levandegöra landskapets historia.

Ansökan

Kommuner, föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt, men bara kommunen kan ansöka om LONA-bidrag. Kommunen är också alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten.

Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Ansökningar ska skrivas in i LONA-registret och färdigställas där av kommunen. När ansökan har fått status ”inskickad” i registret ska den skrivas ut, undertecknas och skickas som digitalt inskannat dokument till Länsstyrelsen. Medfinansieringsintyg underskrivet av en firmatecknare, och övriga bilagor ska bifogas ansökan.

Ansök i LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Medfinansieringsintyg (docx)länk till annan webbplats

Sista ansökningsdag

Den 1 december är vanligen sista ansökningsdatum för projekt som avses starta nästa år. Andra datum för ansökan kan dock förekomma. Information om sista ansökningsdag för en ansökningsomgång annonseras i första hand på Naturvårdsvårdsverkets webbplats.

Lokala naturvårdssatsningen, LONA på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Stöd vid ansökan

I Naturvårdsverkets vägledning finns mer information om LONA. I användarmanualen för LONA-registret finns anvisningar för hur du fyller i ansökan.

Vägledning om LONA-bidrag på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Användarmanual för LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)länk till annan webbplats

Förändringar i projekten

Ansök om ändringar hos Länsstyrelsen om det sker förändringar i projektet som påverkar beslutade resultat, ändrad finansiering/medfinansiering eller projektets slutdatum.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering ska göras i LONA-registret. Rapporterna ska även skickas in till Länsstyrelsen. Skriv ut, underteckna och skicka slutrapporten som digitalt inskannat dokument till Länsstyrelsen. Sista datum för verksamhetsrapportering är den 1 mars varje år. Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Läs mer i användarmanualen om hur rapportering går till.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Användarmanual för LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)länk till annan webbplats

Fira LONA-dagen med oss sista helgen i augusti

Sista helgen i augusti varje år firar vi Lokala naturvårdens dag. Då arrangeras guidningar, föreläsningar och aktiviteter för barn och vuxna och vi visar upp det lokala naturvårdsarbetet nära dig.

Kontakt