Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv. Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag för projekt inom naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det finns även möjlighet att ansöka om bidrag för våtmarksprojekt och pollineringsprojekt.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang. Sedan starten 2004 har ett stort antal åtgärder genomförts runt om i Sverige som bidragit till naturvård och friluftsfrämjande. Satsningen för att öka de lokala initiativen för naturvård är den största hittills i Sverige.

Om bidraget

Vem kan söka bidrag?

Det är du som arbetar på en kommun som kan söka bidrag. Projekt kan initieras och drivas av föreningar och privatpersoner även om det är en kommun som ansöker om bidrag. Om du har en projektidé kontaktar du LONA-ansvarig i din kommun. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Det är alltid kommunen som ansvarar rättsligt och ekonomiskt för att genomföra och redovisa projekten. Det gäller även om ett projekt drivs av föreningar eller privatpersoner.

Vad kan du söka bidrag för?

Du kan ansöka om bidrag för lokala naturvårdsprojekt, våtmarksprojekt och pollineringsprojekt. Projekt inom följande kategorier kan få bidrag:

 • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
 • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
 • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
 • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö, som till exempel spångar, stigar eller fågeltorn.
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
 • Information och kunskapsspridning, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
 • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
 • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Exempel på vad du kan få bidrag för inom pollineringsprojekt på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Exempel på vad du kan få bidrag för inom våtmarksprojekt på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur mycket kan ges i bidrag?

Våtmarksprojekt kan beviljas bidrag med upp till 90 procent av kostnaderna för projektet. Bidrag inom pollinering, naturvård, friluftsliv och folkhälsa kan ges med upp till 50 procent av kostnaderna.

Från slåttervall till blomsteräng - Bidrag 9325 kr – Kungsbacka – LONA pollinering

Stiftelsen Tjolöholms slott har under flera år arbetat med att gynna pollinatörer på gräsytor kring slottet genom anpassad skötsel samt anläggning av fruktträdgård. I projektet vill man restaurera en tidigare slåttervall, för att den ska utvecklas till mer blomrik mark och skötas som en blomsteräng. Restaureringen kan bestå av olika åtgärder som bearbetning av jorden, bränning och eventuell insådd av lämpliga fröblandningar. I projektet samarbetar stiftelsen med bland annat JUF och Kungsbacka trädgårdsvänner.

Gullan, återskapa en levande lantlig miljö på Färjås – Bidrag 149 850 kr – Kungsbacka

Färjås växer igen och naturvärden liksom kulturvärden håller på att försvinna. Projektet ”Gullan” samlar markägare och föreningsliv för att på ett ny-gammalt sätt återskapa en levande lantlig miljö.

Tillsammans med Kungsbacka Golfklubb i en gemensam satsning återställs områdets naturvärden för att öka områdets biologiska mångfald och rekreativa värde. Projektet syftar till att återskapa en aktiv lantlig miljö i framtidens tecken, dvs där människans villkor i samklang med natur och djur sätts i första rum.

Gynna pollinatörer, kunskapsinhämtning – Bidrag 37 500 kr – Kungsbacka – LONA pollinering

Projektet kommer fokusera på att inventera lämpliga områden och ytor för att få till lokalt blommande miljöer som gynnar pollinatörerna på några fastigheter i Kungsbacka kommun. Inventeringen kommer samlas i en rapport som ger ett förslag på vilka åtgärder som krävs i närmiljön, samt kostnadskalkyl och tidplan för framtida genomföranden.

Halmstad blommar ut! – Bidrag 266 000 kr – Halmstad - LONA Pollinering

Halmstads kommun vill genom projektet ta fram underlag för förvaltning av grönytor som har potential att utvecklas till blomrika marker som kan gynna vilda pollinatörer. En handbok som inriktas mot praktiska skötselinsatser tas fram. Handboken kommer sedan även finnas tillgänglig för allmänhet och övriga aktörer som en källa för inspiration och kunskap. I projektet vill man också etablera en äng och sprida information om dessa åtgärder genom informationsskyltar.

Ladugård Lintalund – Bidrag 347 500 kr - Hylte

Torups Hembygdsförening behöver en ny byggnad att förvara redskap i på Lintalunds naturreservat. Projektet skapar bättre förutsättningar att sköta naturreservatet enligt syftet med reservatet.

Restaurering av backsvalemiljö med bieffekter– Bidrag 170 500 kr - Falkenberg

Falkenbergs ornitologiska förening vill i samverkan med berörda markägare restaurera lämpliga häckningsmiljöer för backsvala. Detta gör man i första hand genom att återskapa branter i befintliga husbehovstäkter. Åtgärderna kommer också gynna andra arter som är beroende av blottad sand, tex vildbin. Genom projektet vill föreningen också öka kunskapen om backsvalornas ekologi.

Roten till det goda – Bidrag 180 000 kr – Hylte - LONA våtmark

Roten är en sjö som sänktes under sent 1800-tal. Den har gradvis vuxit igen och har nu förlorat de höga naturvärden den hade på 1970- och 1980-talet. I projektet kommer förberedande arbete göras inför en tänkt restaurering i framtiden. Man kommer att ta fram den information som behövs, liksom att förbereda vattendom, utreda möjliga metoder till restaurering, ta fram en MKB, eventuellt utföra en provgrävning samt att genomföra en basinventering.

Skolbäcken Halland – Bidrag 200 000 kr – Varberg och Kungsbacka

Sveriges Sportfiske & Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) startade 2016 projektet Skolbäcken. Sedan starten 2016 har cirka 40 000 skolbarn deltagit. Skolbäcken är ett redan inarbetat koncept som går ut på att en skolklass möter Sportfiskarna ute vid en bäck, å eller sjö och får lära sig om det ekologiska samspelet vid ett vattendrag och genomföra en praktisk riktad fiskevårdsinsats. På västkusten innebär det oftast att anlägga lek- och uppväxtområde för lax och havsöring.

Skottorpsskolans skolområde med våtmark, skog, äng och odling – Bidrag 67 800 kr - Laholm

Skottorpsskolan har arbetat med miljöfrågor under lång tid. Arbetat har dock avstannat de sista åren på grund av ny personal. De vill nu komma igång med miljöarbetet igen. I projektet kommer de ta fram en förstudie för att ta reda på hur de kan använda och underhålla skolområdet med våtmark, äng, skog och odling på bästa sätt. De tror på att undervisa i miljön och inte bara om miljön. De vill även satsa på fortbildning för lärarna. Alla lärare ska känna sig trygga med att använda naturen runt skolan som en självklar del av undervisningen men också vara med att sköta den.

Skötselplan för tätortsnära skogar – bidrag 375 000 kr – Falkenberg

Falkenbergs kommun vill utveckla skötseln av sina tätortsnära skogar och naturmarker inom Falkenbergs stad. Syftet är att den biologisk mångfalden och de sociala värdena i dessa miljöer bevaras, förstärkas och om möjligt nyskapas. En skötselplan för tätortsnära skogar och naturmarker kommer att tas fram i form av ett digitalt kartverktyg. En rapport tas fram både för användning i den dagliga skötseln och i kommunens strategiska planering. Kompetensutveckling för kommunens personal kommer också ingå i projektet.

Upprustning av vandringsleder, Hallandsleden – bidrag 400 000 kr - Varberg

Hallandsleden har, precis som det övriga friluftslivet, sett en kraftig ökning av antalet besökare under senare år, något som ytterligare stärkts under Coronapandemin. Den ökade mängden besökare bidrar till ett ökat slitage på vandringsleden och anläggningarna i anslutning till leden. Vindskydd, eldstäder, parkeringar, vedförråd och spänger. Allt detta behöver med jämna mellanrum fräschas upp och bytas ut. I detta projekt kommer man öka kvalitén på vandringsleden, genom investeringar i delar av leden som identifierats som mest i behov av detta. Samtidigt säkerställer projektet att Hallandsleden lever upp till de krav och förväntningar på service, tillgänglighet och miljömedvetenhet som ställs av dagens vandrare, för att på sikt öka vandringsledens status och säkerställa att den fortsätter finnas kvar även för framtida generationer.

Utveckling av Skedala skogs friluftsområde – bidrag 273 000 kr – Halmstad

I projektet kommer tydligare slingdragningar införas genom att utveckla systemet och förbättra markeringar och skyltning. Vidare ska projektet inventera behov och sedan genomföra röjning och upprustning av spänger, underlag med mera. Rastplatser med bord och bänkar upprättas på strategiska platser. Med dessa insatser vill Halmstads kommun öka kvalitén och användarvänligheten av Skedala skogsslingor för att inbjuda till rekreation och friluftsliv i området. I området finns också aktiva föreningar, vilka inkluderas i vidare dialogarbete. Den huvudsakliga målgruppen är Halmstads kommuns invånare då slingornas tätortsnära läge gör Skedala skog till en vardagsmiljö där rekreation och motion uppmuntras i vardagen. I förlängningen kan ett slingsystem med hög kvalité och vackra omgivningar även locka turister.

Våtmark i skog – bidrag 168 750 kr – Kungsbacka – LONA våtmark

Fastighetsägaren vill göra en våtmark med vattenuppehållande funktion på gamla kärr som nu växer igen. Detta kommer att skapa ett trevligt inslag i naturen och ökar den biologiska mångfalden. Bäcken som rinner igenom fastigheten kommer från Näckrosdammet som går vidare ut till Torpaån som sedan mynnar i havet i Tjolöholms Natura 2000 område. Projektet syftar till att skapa en vattenhushållande våtmark i skogslandskapet med målet att bidra till bättre status i Torpaån.

Ansök om bidrag

Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag i LONA-tjänsten hos Naturvårdsverket. När ansökan har skickats in via LONA-tjänsten behöver du även skicka in ett underskrivet exemplar till Länsstyrelsen. Gör så här:

 1. Skriv ut ansökan från LONA-tjänsten.
 2. Skriv under ansökan, det görs av firmatecknare eller motsvarande behörig företrädare för kommunen.
 3. Skicka in ansökan tillsammans med bilagor till Länsstyrelsen.

Bilagor som ska bifogas

Medfinansieringsintyg från samtliga finansiärer, inklusive kommunen, ska skickas med ansökan tillsammans med övriga bilagor. Medfinansieringsintyg ska vara undertecknade av firmatecknare eller motsvarande ekonomiskt ansvarig för finansiären.

Medfinansieringsintyg på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skicka din ansökan till:

Länsstyrelsen i Hallands län
Slottsgatan 2
301 86 Halmstad

eller digitalt till halland@lansstyrelsen.se

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdag

Ansök senast den 2 september 2022 om planen är att projektet ska starta under året. Om projektet är tänkt att starta nästa år, det vill säga 2023, ansöker du senast den 1 december 2022. Om du som privatperson eller föreningsmedlem har en projektidé bör du kontakta din kommun i god tid eftersom det är kommunen som skickar in ansökan till Länsstyrelsen.

Stöd vid ansökan

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om LONA. Här hittar du bland annat vägledningar för ansökan, användarmanual för hur du ansöker i LONA-tjänsten och frågor och svar om bidraget.

LONA – Lokala naturvårdssatsningen på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du som har beviljats bidrag

Ansök om ändringar i projekten

Om det sker förändringar i projektet ska du ansöka om ändringar hos Länsstyrelsen. Det kan vara förändringar som påverkar

 • beslutade resultat
 • ändrad finansiering/medfinansiering
 • projektets slutdatum.

Ansökan om ändringar ska gå via kommunen. Ta därför kontakt i ett tidigt skede med den på kommunen som ansvarar för projektet.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering ska göras i LONA-tjänsten. Rapporterna ska även skickas till Länsstyrelsen. Den 1 mars varje år är sista datum för verksamhetsrapportering. Verksamhetsrapporten behöver inte undertecknas.

Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Rapporten ska skickas in i LONA-tjänsten, skrivas ut, undertecknas och skickas till Länsstyrelsen tillsammans med dokumentation på genomförda åtgärder. Läs mer i användarmanualen om hur rapportering går till.

LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Användarmanual för LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Projekt som pågår eller avslutats

Du kan läsa mer om och inspireras av LONA projekt som pågår eller har avslutats nära dig eller på andra platser i Sverige. Beskrivningar och bilder från projekten finns att ta del av i LONA-tjänsten, som är en databas på Naturvårdsverkets webbplats.

LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vem gör vad inom LONA?

Kommunerna ansöker om LONA-bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Fira LONA-dagen med oss sista helgen i augusti

Sista helgen i augusti varje år firar vi Lokala naturvårdens dag. Då arrangeras guidningar, föreläsningar och aktiviteter för barn och vuxna och vi visar upp det lokala naturvårdsarbetet nära dig.

Kontakt