Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv. Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag för projekt inom naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det finns även möjlighet att ansöka om bidrag för våtmarksprojekt och pollineringsprojekt.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang. Sedan starten 2004 har ett stort antal åtgärder genomförts runt om i Sverige som bidragit till naturvård och friluftsfrämjande. Satsningen för att öka de lokala initiativen för naturvård är den största hittills i Sverige.

Om bidraget

Vem kan söka bidrag?

Det är du som arbetar på en kommun som kan söka bidrag. Projekt kan initieras och drivas av föreningar och privatpersoner även om det är en kommun som ansöker om bidrag. Om du har en projektidé kontaktar du LONA-ansvarig i din kommun. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Det är alltid kommunen som ansvarar rättsligt och ekonomiskt för att genomföra och redovisa projekten. Det gäller även om ett projekt drivs av föreningar eller privatpersoner.

Vad kan du söka bidrag för?

Du kan ansöka om bidrag för lokala naturvårdsprojekt, våtmarksprojekt och pollineringsprojekt. Projekt inom följande kategorier kan få bidrag:

 • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
 • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
 • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
 • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö, som till exempel spångar, stigar eller fågeltorn.
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
 • Information och kunskapsspridning, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
 • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
 • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Exempel på vad du kan få bidrag för inom pollineringsprojekt på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Exempel på vad du kan få bidrag för inom våtmarksprojekt på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur stort är bidraget?

Våtmarksprojekt kan få bidrag med upp till 90 procent av kostnaderna för projektet. Bidrag inom pollinering, naturvård, friluftsliv och folkhälsa kan få bidrag med upp till 50 procent av kostnaderna.

Stöd vid ansökan

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om LONA. Här hittar du bland annat inspirationsfilmer, vägledningar för ansökan, användarmanual för hur du ansöker i LONA-tjänsten och frågor och svar om bidraget.

LONA – Lokala naturvårdssatsningen på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Blommande bostadsområden – bidrag 175 000 kr – Falkenberg – LONA Pollinering

Inom detta pilotprojekt vill Falkenbergs Bostads AB undersöka om de kan förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer inom ett bostadsområde med stora klippta gräsmattor. Planerade åtgärder är anläggande av äng, plantering av blommande träd, buskar och perenner, uppsättning av holkar och insektshotell, anläggning av faunadepåer och en informationssatsning till personal och hyresgäster.

Fler våtmarker i Falkenbergs kommun - bidrag 666 000 kr – Falkenberg – LONA Våtmark

Syftet med projektet är att anlägga flera våtmarker och småvatten främst utmed Falkenbergs kust där tidigare angelägna områden har identifierats. Idag finns det 8 aktuella platser med förhoppningen att samtliga går att restaurera eller anlägga. Utöver åtgärderna söker Falkenbergs kommun ytterligare utredningsmedel för att dels skapa tillståndsprövningar för minst tre

våtmarker, fortsätta utredningen av en våtmark vid Ringsegård samt genomföra flera fördjupande projekteringar och utredningar utifrån lägen som framkommit ur LONA-projektet ”Planeringsunderlag bra våtmarkslägen”.

Inventering av invasiva främmande växter – bidrag 275 000 kr – Falkenberg

Falkenbergs kommun vill genomföra en inventering av invasiva främmande växter på kommunägd mark. Resultatet sammanställs i ett kartmaterial och utifrån det tas en plan fram för hanteringen av dessa växter som preliminärt inbegriper instruktioner för hantering och bekämpning, riktlinjer för nyplantering av växter och rutiner för hantering av växtavfall. I projektet ingår även utbildning av kommunens personal.

Ljusföroreningar och biologisk mångfald – bidrag 296 500 kr – Falkenberg

Många djur och växter drabbas negativt av den ökande artificiella belysningen av landskapet. I detta projekt vill Falkenbergs kommun och Falkenbergs pastorat tillsammans lära sig mer om ljusföroreningar och dess påverkan på biologisk mångfald. Fladdermöss är en symbolart för projektet och inventering av dessa planeras i pastoratets äldre kyrkor och kommunens reservat. Syftet med projektet är att öka medvetenheten om ljusföroreningar och sprida information om hur nödvändig belysning kan utformas för att minimera negativa effekter.

Våtmark Falkenbergs golfklubb – bidrag 162 000 kr – Falkenberg – LONA Våtmark

Syftet med detta projekt är att anlägga en ca 0,3 ha stor våtmark i en idag igenväxande fuktsvacka mellan golfbanorna. Fokus för våtmarken är biologisk mångfald och därför kommer dammen bli grund. Tillrinningen kommer bland annat från dräneringar i området och den förväntas ge goda livsmiljöer för flora och fauna kopplat till grunda våtmarker.

Våtmark Sannarpsån vattenvårdsförening – bidrag 369 000 kr – kommun – LONA Våtmark

Syftet med projektet är att förbättra statusen för Sannarpsån och aktivt göra åtgärder för att minska övergödningen. En våtmark ska anläggas på ca 2 ha med en vattenspegel på ca 0,5 ha där vatten pumpas in i dammsystemet innan det åter igen rinner ut i ån. Våtmarken kommer anläggas strategiskt i ett redan fuktigt område med bland annat alsumpskog och mindre grodvatten. Dessa miljöer kommer inte påverkas av åtgärden då de hyser hög biologisk mångfald.

Våtmark för vattenspegel i landskapet – bidrag 160 000 kr – Kungsbacka – LONA Våtmark

Syftet med projektet är att restaurera ett uttorkat kärr för att höja vattennivån och skapa en ny vattenspegel gynnsamt för biologisk mångfald. Genom att röja kärret på igenväxande vedarter samt höja utloppen från kärret kommer en högre vattennivå uppstå som kommer hålla vatten längre även under de torra perioderna. Detta tros skapa gynnsamma förhållanden för växt- och djurliv. Höjningen sker genom att nyttja de naturliga bergsklackarna vid utloppen och valla in med befintligt material på plats vid dessa klackar. Regleringsbrunnar ska även installeras så att nivån går att styra.

Våtmark i skog i kommunens gröna stråk – bidrag 125 000 kr – Kungsbacka – LONA våtmark

Syftet med projektet är att restaurera ett uttorkat kärr för att höja vattennivån och skapa en ny vattenspegel gynnsamt för biologisk mångfald. Genom att röja kärret på igenväxande vedarter samt höja utloppen från kärret kommer en högre vattennivå uppstå som kommer hålla vatten längre även under de torra perioderna. Detta tros skapa gynnsamma förhållanden för växt- och djurliv. Höjningen sker genom att nyttja de naturliga bergsklackarna vid utloppen och valla in med befintligt material på plats vid dessa klackar. Regleringsbrunnar ska även installeras så att nivån går att styra.

Inventering av invasiva arter på kommunal mark i Laholms kommun – bidrag 100 800 kr – Laholm

Syftet med projektet är att inventera invasiva arter på kommunal mark i Laholms kommun, utbilda personal och sedan sammanställa kunskapsunderlag inför kommande systematisk bekämpning för att mildra de negativa effekterna som invasiva arter har på inhemsk flora och fauna. Växterna som skall inventeras är jättebalsamin, jätteloka, gul skunkkalla, smal vattenpest, gudaträd, kanadensiskt gullris, parkslide, sjögull och vresros.

Skötsel och förvaltning av våtmark på Skottorpsskolans skolgård – bidrag 27 000 kr – Laholm – LONA Våtmark

Inom Skottorpsskolan finns flera naturinriktade uteklassrum med bland annat en anlagd våtmark. Bristen på skötsel har med åren gjort att dammen börjat växa igen med kaveldun och detta skapar dåliga förutsättningar för bland annat större vattensalamander som idag finns i dammen.

Syftet med projektet är att aktivt engagera lärare och elever inom skötsel av våtmarker och genom detta projekt utbilda lärare i en liekurs. Liekursen ska resultera i kontinuerlig slåtter vid våtmarken och även ge elever på Skottorpsskolan möjlighet till ett aktivt uteklassrum.

Kartläggning av stadsträdens ekosystemtjänster i Varbergs kommun – bidrag 165 00 kr – Varberg

Projekt syftar till att uppmärksamma värden kopplade till stadsträd och synliggöra detta i ett tidigt skede vid exempelvis detaljplanläggning. Detta uppnås genom inventering av ca 1500 träd i Varbergs innerstad följt av en beräkning av ekosystemtjänsterna som dessa träd bidrar med. Data från inventeringen registreras i i-Tree och i Varbergs kommuns kartskikt. Resultatet blir ett kunskapsunderlag som ska ligga till grund för strategiskt arbete med trädfrågor. Vid särskilt viktiga träd kommer informationsskyltar att sättas upp.

Mångfaldsöar Lassabacka – bidrag 705 000 kr – Varberg – LONA Pollinering

I samband med sluttäckningen av Lassabackadeponin skapas ett nytt 17 ha stort tätortsnära natur- och rekreationsområde för boende och besökare i Varbergs kommun. Syftet med projektet är att komplettera den stora planerade betesmarken med fyra ”mångfaldsöar” och där igenom öka den biologiska mångfalden. För att gynna vilda pollinatörer, reptiler och fåglar ska öarna innehålla stenrösen, sandblottor, bärande buskar, faunadepåer och ängsmiljöer. Området kommer även bidra till lärande och pedagogik genom skyltning och närheten till Naturrum Getterön.

Ansök om bidrag

Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag i LONA-tjänsten hos Naturvårdsverket. Efter att du färdigställt och skickat in ansökan i LONA-tjänsten behöver du även skicka in ett underskrivet exemplar till Länsstyrelsen. Gör så här:

 1. Registrera och ”Skicka in” ansökan i LONA-tjänsten. Den får då status ”Inskickad”.
 2. Skriv därefter ut ansökan från LONA-tjänsten.
 3. Skriv under ansökan, det görs av firmatecknare eller motsvarande behörig företrädare för kommunen.
 4. Skicka in ansökan tillsammans med bilagor till Länsstyrelsen.

Bilagor du ska skicka med ansökan

Du ska skicka med medfinansieringsintyg från samtliga finansiärer, inklusive kommunen när du ansöker, tillsammans med övriga bilagor. Medfinansieringsintyg ska vara undertecknade av firmatecknare eller motsvarande ekonomiskt ansvarig för finansiären.

Medfinansieringsintyg på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag var den 1 december 2022.

Du som har fått bidrag

Ansök om ändringar i projekten

Om det sker förändringar i projektet ska du ansöka om ändringar hos Länsstyrelsen. Det kan vara förändringar som påverkar

 • beslutade resultat
 • ändrad finansiering/medfinansiering
 • projektets slutdatum.

Ansökan om ändringar ska gå via kommunen. Ta därför kontakt i ett tidigt skede med den på kommunen som ansvarar för projektet.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering ska göras i LONA-tjänsten. Rapporterna ska även skickas till Länsstyrelsen. Den 1 mars varje år är sista datum för verksamhetsrapportering. Verksamhetsrapporten behöver inte undertecknas.

Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Rapporten ska skickas in i LONA-tjänsten, skrivas ut, undertecknas och skickas till Länsstyrelsen tillsammans med dokumentation på genomförda åtgärder. Läs mer i användarmanualen om hur rapportering går till.

LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Användarmanual för LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Projekt som pågår eller avslutats

Du kan läsa mer om och inspireras av LONA projekt som pågår eller har avslutats nära dig eller på andra platser i Sverige. Beskrivningar och bilder från projekten finns att ta del av i LONA-tjänsten, som är en databas på Naturvårdsverkets webbplats.

LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vem gör vad inom LONA?

Kommunerna ansöker om LONA-bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Fira LONA-dagen med oss sista helgen i augusti

Sista helgen i augusti varje år firar vi Lokala naturvårdens dag. Då arrangeras guidningar, föreläsningar och aktiviteter för barn och vuxna och vi visar upp det lokala naturvårdsarbetet nära dig.

Kontakt