Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag för våtmarksprojekt.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang. Sedan starten 2004 har ett stort antal åtgärder genomförts runt om i Sverige som bidragit till naturvård och friluftsfrämjande. Satsningen för att öka de lokala initiativen för naturvård är den största hittills i Sverige.

Inga nya projekt inom ordinarie LONA

Under 2024 finns inga avsatta medel för nya projekt inom ordinarie LONA, det vill säga naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Utbetalningar i pågående projekt fortsätter som vanligt. I dagsläget har vi ingen information om det kommer att vara möjligt att ansöka om nya projekt inom ordinarie LONA år 2025.

Däremot kan du söka LONA-bidrag till nya våtmarksprojekt, det vill säga restaurering, anläggande av våtmarker eller förberedelser inför detta arbete, som vanligt.

Om bidraget

Vem kan söka bidrag?

Det är du som arbetar på en kommun som kan söka bidrag. Projekt kan initieras och drivas av föreningar och privatpersoner även om det är en kommun som ansöker om bidrag. Om du har en projektidé kontaktar du LONA-ansvarig i din kommun. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Det är alltid kommunen som ansvarar rättsligt och ekonomiskt för att genomföra och redovisa projekten. Det gäller även om ett projekt drivs av föreningar eller privatpersoner.

Vad kan du söka bidrag för?

Du kan ansöka om bidrag för lokala våtmarksprojekt. Projekt inom följande kategorier kan få bidrag:

  • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
  • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Exempel på vad du kan få bidrag för inom våtmarksprojekt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hur stort är bidraget?

Våtmarksprojekt kan få bidrag med upp till 90 procent av kostnaderna för projektet.

Stöd vid ansökan

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om LONA. Här hittar du bland annat inspirationsfilmer, vägledningar för ansökan, användarmanual för hur du ansöker i LONA-tjänsten och frågor och svar om bidraget.

LONA – Lokala naturvårdssatsningen, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Blommande bostadsområden – bidrag 175 000 kr – Falkenberg – LONA Pollinering

Inom detta pilotprojekt vill Falkenbergs Bostads AB undersöka om de kan förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer inom ett bostadsområde med stora klippta gräsmattor. Planerade åtgärder är anläggande av äng, plantering av blommande träd, buskar och perenner, uppsättning av holkar och insektshotell, anläggning av faunadepåer och en informationssatsning till personal och hyresgäster.

Fler våtmarker i Falkenbergs kommun - bidrag 666 000 kr – Falkenberg – LONA Våtmark

Syftet med projektet är att anlägga flera våtmarker och småvatten främst utmed Falkenbergs kust där tidigare angelägna områden har identifierats. Idag finns det 8 aktuella platser med förhoppningen att samtliga går att restaurera eller anlägga. Utöver åtgärderna söker Falkenbergs kommun ytterligare utredningsmedel för att dels skapa tillståndsprövningar för minst tre

våtmarker, fortsätta utredningen av en våtmark vid Ringsegård samt genomföra flera fördjupande projekteringar och utredningar utifrån lägen som framkommit ur LONA-projektet ”Planeringsunderlag bra våtmarkslägen”.

Inventering av invasiva främmande växter – bidrag 275 000 kr – Falkenberg

Falkenbergs kommun vill genomföra en inventering av invasiva främmande växter på kommunägd mark. Resultatet sammanställs i ett kartmaterial och utifrån det tas en plan fram för hanteringen av dessa växter som preliminärt inbegriper instruktioner för hantering och bekämpning, riktlinjer för nyplantering av växter och rutiner för hantering av växtavfall. I projektet ingår även utbildning av kommunens personal.

Ljusföroreningar och biologisk mångfald – bidrag 296 500 kr – Falkenberg

Många djur och växter drabbas negativt av den ökande artificiella belysningen av landskapet. I detta projekt vill Falkenbergs kommun och Falkenbergs pastorat tillsammans lära sig mer om ljusföroreningar och dess påverkan på biologisk mångfald. Fladdermöss är en symbolart för projektet och inventering av dessa planeras i pastoratets äldre kyrkor och kommunens reservat. Syftet med projektet är att öka medvetenheten om ljusföroreningar och sprida information om hur nödvändig belysning kan utformas för att minimera negativa effekter.

Våtmark Falkenbergs golfklubb – bidrag 162 000 kr – Falkenberg – LONA Våtmark

Syftet med detta projekt är att anlägga en ca 0,3 ha stor våtmark i en idag igenväxande fuktsvacka mellan golfbanorna. Fokus för våtmarken är biologisk mångfald och därför kommer dammen bli grund. Tillrinningen kommer bland annat från dräneringar i området och den förväntas ge goda livsmiljöer för flora och fauna kopplat till grunda våtmarker.

Våtmark Sannarpsån vattenvårdsförening – bidrag 369 000 kr – kommun – LONA Våtmark

Syftet med projektet är att förbättra statusen för Sannarpsån och aktivt göra åtgärder för att minska övergödningen. En våtmark ska anläggas på ca 2 ha med en vattenspegel på ca 0,5 ha där vatten pumpas in i dammsystemet innan det åter igen rinner ut i ån. Våtmarken kommer anläggas strategiskt i ett redan fuktigt område med bland annat alsumpskog och mindre grodvatten. Dessa miljöer kommer inte påverkas av åtgärden då de hyser hög biologisk mångfald.

Våtmark för vattenspegel i landskapet – bidrag 160 000 kr – Kungsbacka – LONA Våtmark

Syftet med projektet är att restaurera ett uttorkat kärr för att höja vattennivån och skapa en ny vattenspegel gynnsamt för biologisk mångfald. Genom att röja kärret på igenväxande vedarter samt höja utloppen från kärret kommer en högre vattennivå uppstå som kommer hålla vatten längre även under de torra perioderna. Detta tros skapa gynnsamma förhållanden för växt- och djurliv. Höjningen sker genom att nyttja de naturliga bergsklackarna vid utloppen och valla in med befintligt material på plats vid dessa klackar. Regleringsbrunnar ska även installeras så att nivån går att styra.

Våtmark i skog i kommunens gröna stråk – bidrag 125 000 kr – Kungsbacka – LONA våtmark

Syftet med projektet är att restaurera ett uttorkat kärr för att höja vattennivån och skapa en ny vattenspegel gynnsamt för biologisk mångfald. Genom att röja kärret på igenväxande vedarter samt höja utloppen från kärret kommer en högre vattennivå uppstå som kommer hålla vatten längre även under de torra perioderna. Detta tros skapa gynnsamma förhållanden för växt- och djurliv. Höjningen sker genom att nyttja de naturliga bergsklackarna vid utloppen och valla in med befintligt material på plats vid dessa klackar. Regleringsbrunnar ska även installeras så att nivån går att styra.

Inventering av invasiva arter på kommunal mark i Laholms kommun – bidrag 100 800 kr – Laholm

Syftet med projektet är att inventera invasiva arter på kommunal mark i Laholms kommun, utbilda personal och sedan sammanställa kunskapsunderlag inför kommande systematisk bekämpning för att mildra de negativa effekterna som invasiva arter har på inhemsk flora och fauna. Växterna som skall inventeras är jättebalsamin, jätteloka, gul skunkkalla, smal vattenpest, gudaträd, kanadensiskt gullris, parkslide, sjögull och vresros.

Skötsel och förvaltning av våtmark på Skottorpsskolans skolgård – bidrag 27 000 kr – Laholm – LONA Våtmark

Inom Skottorpsskolan finns flera naturinriktade uteklassrum med bland annat en anlagd våtmark. Bristen på skötsel har med åren gjort att dammen börjat växa igen med kaveldun och detta skapar dåliga förutsättningar för bland annat större vattensalamander som idag finns i dammen.

Syftet med projektet är att aktivt engagera lärare och elever inom skötsel av våtmarker och genom detta projekt utbilda lärare i en liekurs. Liekursen ska resultera i kontinuerlig slåtter vid våtmarken och även ge elever på Skottorpsskolan möjlighet till ett aktivt uteklassrum.

Kartläggning av stadsträdens ekosystemtjänster i Varbergs kommun – bidrag 165 00 kr – Varberg

Projekt syftar till att uppmärksamma värden kopplade till stadsträd och synliggöra detta i ett tidigt skede vid exempelvis detaljplanläggning. Detta uppnås genom inventering av ca 1500 träd i Varbergs innerstad följt av en beräkning av ekosystemtjänsterna som dessa träd bidrar med. Data från inventeringen registreras i i-Tree och i Varbergs kommuns kartskikt. Resultatet blir ett kunskapsunderlag som ska ligga till grund för strategiskt arbete med trädfrågor. Vid särskilt viktiga träd kommer informationsskyltar att sättas upp.

Mångfaldsöar Lassabacka – bidrag 705 000 kr – Varberg – LONA Pollinering

I samband med sluttäckningen av Lassabackadeponin skapas ett nytt 17 ha stort tätortsnära natur- och rekreationsområde för boende och besökare i Varbergs kommun. Syftet med projektet är att komplettera den stora planerade betesmarken med fyra ”mångfaldsöar” och där igenom öka den biologiska mångfalden. För att gynna vilda pollinatörer, reptiler och fåglar ska öarna innehålla stenrösen, sandblottor, bärande buskar, faunadepåer och ängsmiljöer. Området kommer även bidra till lärande och pedagogik genom skyltning och närheten till Naturrum Getterön.

Ny våtmark i Hagöns naturreservat – bidrag 900 000 kr – Halmstad kommun

I Hagöns naturreservat strax norr om Fylleåns mynning ska Halmstads kommun anlägga en våtmark för att främst gynna biologisk mångfald men även näringsretention och friluftsliv. Våtmarken kommer att placeras på utdikad åkermark i nära anslutning till Fylleån och kommer bli en del av ett större våtmarkskomplex tillsammans med Trönninge ängar och Larssons våtmark. Halmstad kommun förvaltar naturreservatet och projektet är i linje med befintlig skötselplan.

Projektering våtmark och vattenvårdsåtgärd Halmstad – bidrag 135 000 kr – Halmstad kommun

Projektet syftar till att ta fram underlag för anläggandet av två våtmarker i närheten av Stadsbondgården i Fyllinge och att genomföra vattenvårdsåtgärder i Marielundsbäck norr om Halmstad. Våtmarkerna vid Stadsbondgården syftar till att minska näringsläckaget från omkringliggande jordbruksmark. Syftet med projekteringen av vattenvårdsåtgärder är att ta fram underlag för delvis restaurering Marielundsbäcken som är kraftigt utdikad och rätad. Målet är att minska ras och erosionsproblematiken och skapa möjligheter för större biologisk mångfald genom höjning av basnivån och restaurering av bottenstrukturer.

Folkared – anläggande av fosfordamm/våtmark – bidrag 225 000 kr – Varbergs kommun

Tillsammans med privat initiativtagare vill Varbergs kommun anlägga en våtmark med syfte att rena tillrinnande vatten från fosfor och kväve innan det når recipienten Törlan. Genom LEVA Mellersta Halland har man identifierat att gårdsvatten hos djurhållare med stor djurhållning kan stå för en betydande näringsbelastning till närliggande vattendrag och nu vill man inkludera vatten från gårdsplan i samband med anläggandet av en våtmark. Våtmarken anläggs i nära anslutning till ett biflöde till Törlan där tillrinnande vatten kommer från ca 25 ha dränerande åkermark. Till det ansluter man även avrinningen av gårdsplansvatten.

Fosfordammar/våtmarker i Himleåns avrinningsområde – bidrag 135 000 kr – Varbergs kommun

Syftet med projektet är att ta fram underlag för fyra våtmarker med fokus på övergödning i Himleåns avrinningsområde tillsammans med flera markägare och Himleåns vattenråd. Våtmarkerna ska rena tillrinnande vatten främst från fosfor något som är prioriterat för arbetet mot övergödning kring Himleån. Intresset hos markägare att skapa förbättringsåtgärder kring Himleån har ökat den senaste tiden tack vare engagemanget från LEVA-samordnarna och nu ser man möjligheten att påbörja ett långsiktigt arbete med att skapa flera våtmarksåtgärder längs med Himleån. Två områden är redan utpekade men genom ansökan vill man även ta med ytterligare två våtmarksläge för utredning.

Vattenhushållning – TURs avrinningsområde – bidrag 458 000 kr – Varbergs kommun

TURs vattenråd verkar för en säker vattentillgång och vill därför inventera lämpliga platser för vattenhushållande åtgärder högt upp i avrinningsområdet. Många våtmarksområden har dikats ut för att bryta torv, utöka jordbruksarealen eller för att öka produktionen av träråvara. Dessa gamla utdikningar har i vissa fall förlorat sitt syfte och det finns intresse för att återställa och skapa nya våtmarker. Projektet syftar till att inom TURs avrinningsområde (vattendragen Törlan, Uttran och Ramsjö kanal) inventera ett 10-tal våtmarker/torvmossar och ta fram förslag på åtgärder som syftar till förbättrad vattenhushållning. Inom projektet ska även en våtmark projekteras och anläggas.

Naturreservat Såghuslund – bidrag 35 000 kr – Laholms kommun

Det kommunala naturreservatet Såghuslund ska utvidgas. Bakgrunden till det är att Laholms kommun köper in en fastighet som är med i samma nyckelbiotop som det befintliga reservatet. Kommunen släpper även mellanliggande mark till reservatet för att skydda en större yta. Det nya reservatet blir cirka dubbelt så stort. I samband med det ska nytt reservatbeslut fattas och ny skötselplan tas fram. De nya gränserna, en vandringsled och självguidande slinga ska märkas upp och nya informationsskyltar ska tas fram och sättas upp.

Hur gick det? Uppföljning av vårbränning och andra naturvårdsåtgärder – bidrag 240 000 kr - Halmstad kommun

Runt om i Halmstads kommun har de senaste åren upprepade naturvårdbränningar genomförts av både kommunen och av Länsstyrelsen i Hallands län. Någon strukturerad uppföljning och utvärdering av genomförda bränningar och andra naturvårdsåtgärder har inte gjorts. Inom detta LONA-projekt kommer uppföljning att göras och läggas upp utifrån genomförda åtgärder på respektive plats och med utgångspunkt i ursprungligt syfte med åtgärden. Projektet kommer ge nytt kunskapsunderlag om dessa värdefulla områden och utvärderingen av hittills genomförda åtgärder kan mynna ut i förbättrad framtida skötsel eller anpassade naturvårdsåtgärder.

Naturvärdesinventering av grönstruktur Falkenbergs stad – 220 000 kr - Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun kommer göra naturvärdesinventering av grönstruktur inom Falkenbergs stad (exklusive skogsområden som ingår i annat LONA-projekt). Konsult kommer anlitas för uppdraget, som kommer utföras i samarbete med arbetsgrupp med berörda tjänstemän på kommunen. Resultatet från inventeringen kommer användas som underlag för kommunens fysiska planering och utveckling av stadens grönstruktur, samt för kommunens skötsel av grönytor inom Falkenbergs stad. Inom projektet ingår även en jämförande analys med en tidigare naturvärdesinventering som syftar till att undersöka hur grönstrukturen i Falkenbergs stad har utvecklats de senaste 10 åren.

Översyn av alla äldre anlagda våtmarker i Sannarpsåns avrinningsområde – bidrag 270 000 kr – Falkenbergs kommun

LEVA Halland i Falkenbergs kommun vill i en pilotstudie utvärdera potentialen i att optimera äldre anlagda våtmarker ur ett avrinningsområdesperspektiv och utifrån den kunskap som finns idag, i relation till att anlägga nya våtmarker. Lärdomar från projektet kommer sammanställas med syfte att kunna appliceras i andra avrinningsområden. Syftet är att ta fram ett kunskaps- och erfarenhetsunderlag för LEVA Hallands åtgärdssamordnare samt att reflektera över kostnadseffektiviteten i att optimera befintliga anlagda våtmarker jämfört med att anlägga nya.

Grönplan Laholms kommun – bidrag 242 500 kr – Laholms kommun

Det finns ett behov av att strukturera arbetet med gröna och blå värden i Laholms kommun. En grönplan bidrar till de naturrelaterade miljömålen genom att de får en plats i politiska antagna dokument. Miljöarbetet blir systematiserat och brett tillgängligt på kommunen och vägledande på bred front i val som görs i samhällsprocessen. Ett parallellt syfte är att kommunen går först i arbetet och är en förebild för andra aktörer i kommunen i arbetet med grönstruktur och grönblåa värden. Med en grönplan kan Laholms kommun bättre leva upp till miljömål, Agenda 2030 men även lokalt satta mål.

Ängsmark i Hylte kommuns tätorter – bidrag 84 750 kr – Hylte kommun

Projektet syftar till att påbörja arbetet med att ställa om delar av kommunens klippta gräsytor till slåtteräng. Kommunen vill skapa förutsättningar för en ökad biologiska mångfald och i förlängningen även bidra till ett mer hållbart användande av Gatu- och Park enhetens resurser. Inom detta projekt ska lämpliga ytor och metoder provas ut av kommunens personal. I projekt ingår även en informationskampanj riktad till kommunen medborgare. Målet är att under 2023 ställa om 0,5 - 1 hektar för att sedan under 2024–2025 söka ytterligare LONA bidrag för att växla upp arbetet och ställa om totalt ca 7 hektar till slåtteräng.

Ansök om bidrag

Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag i LONA-tjänsten hos Naturvårdsverket. Efter att du färdigställt och skickat in ansökan i LONA-tjänsten behöver du även skicka in ett underskrivet exemplar till Länsstyrelsen. Gör så här:

  1. Registrera och ”Skicka in” ansökan i LONA-tjänsten. Den får då status ”Inskickad”.
  2. Skriv därefter ut ansökan från LONA-tjänsten.
  3. Skriv under ansökan, det görs av firmatecknare eller motsvarande behörig företrädare för kommunen.
  4. Skicka in ansökan tillsammans med bilagor till Länsstyrelsen.

Bilagor du ska skicka med ansökan

Du ska skicka med medfinansieringsintyg från samtliga finansiärer, inklusive kommunen när du ansöker, tillsammans med övriga bilagor. Medfinansieringsintyg ska vara undertecknade av firmatecknare eller motsvarande ekonomiskt ansvarig för finansiären.

Medfinansieringsintyg, word Länk till annan webbplats.

Du som har beviljats bidrag

Ansök om ändringar i projekten

Om det sker förändringar i projektet ska du ansöka om ändringar hos Länsstyrelsen. Det kan vara förändringar som påverkar

  • beslutade resultat
  • ändrad finansiering/medfinansiering
  • projektets slutdatum.

Ansökan om ändringar ska gå via kommunen. Ta därför kontakt i ett tidigt skede med den på kommunen som ansvarar för projektet.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering ska göras i LONA-tjänsten. Rapporterna ska även skickas till Länsstyrelsen. Den 1 mars varje år är sista datum för verksamhetsrapportering. Verksamhetsrapporten behöver inte undertecknas.

Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Rapporten ska skickas in i LONA-tjänsten, skrivas ut, undertecknas och skickas till Länsstyrelsen tillsammans med dokumentation på genomförda åtgärder. Läs mer i användarmanualen om hur rapportering går till.

LONA-tjänsten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Användarmanual för LONA-tjänsten, pdf Länk till annan webbplats.

Projekt som pågår eller avslutats

Du kan läsa mer om och inspireras av LONA projekt som pågår eller har avslutats nära dig eller på andra platser i Sverige. Beskrivningar och bilder från projekten finns att ta del av i LONA-tjänsten, som är en databas på Naturvårdsverkets webbplats.

LONA-tjänsten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vem gör vad inom LONA?

Kommunerna ansöker om LONA-bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Fira LONA-dagen med oss sista helgen i augusti

Sista helgen i augusti varje år firar vi Lokala naturvårdens dag. Då arrangeras guidningar, föreläsningar och aktiviteter för barn och vuxna och vi visar upp det lokala naturvårdsarbetet nära dig.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss