Process för strandskyddsdispens

Här följer en guide för dispensprövning där du steg för steg går igenom de olika delarna som processen innehåller.

Nedan finns de elva stegen i processen i punktform. Gå igenom dem i nummerordning och svara på frågorna genom att klicka på det alternativ som stämmer överens med ditt ärende. Under respektive ja- och nej-alternativ i de olika stegen finns kompletterande information.

Guiden är ursprungligen framtagen av Regeringens Strandskyddsdelegation.
Längst ner på denna sida finns hjälptexter kring hur guiden ska användas.

Först måste du ta ställning till om ansökan skickats till rätt myndighet: kommunen eller länsstyrelsen.

Gäller dispensen något av följande:

 • Byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg?
 • Ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun?

Kommunen beslutar. Arbetar du på en länsstyrelse ska du alltså skicka ansökan till kommunen efter kontakt med sökanden och avskriva ärendet.

Arbetar du på kommun ska du fortsätta prövningen. Gå till steg 2.

Länsstyrelsen beslutar. Arbetar du på en kommun ska du alltså skicka ansökan till länsstyrelsen efter kontakt med sökanden och avskriva ärendet.

Arbetar du på en länsstyrelse ska du fortsätta prövningen. Gå till steg 2.

När du är säker på vem som beslutar, ska du pröva om strandskydd råder på platsen. Detta kan vara lite knepigt eftersom det regleras i lag, länsstyrelsebeslut och detaljplaner. Det kan också finnas gamla beslut att ta hänsyn till.

Ligger den sökta åtgärden inom strandskyddat område?

Om platsen ligger utanför strandskyddat område ska någon dispens inte prövas utan ansökan avvisas (eller avskrivas efter kontakt med sökanden). Strandskyddsreglerna hindrar därmed inte att sökanden utför åtgärden.

Fortsätt bedömningen! Gå till steg 3.

Gäller dispensen någon av följande åtgärder?

 • Uppföra nya byggnader.
 • Ändra en byggnad (t.ex. ombyggnad) om ändringen hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
 • Ändra användningen av en byggnad om ändringen hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
 • Utföra andra anläggningar eller anordningar (t.ex. brygga eller pir), om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
 • Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses ovan.
 • Åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Då är åtgärden inte förbjuden och ansökan ska inte prövas utan ansökan avvisas (eller avskrivas efter kontakt med sökanden).

Strandskyddsreglerna hindrar därmed inte att sökanden utför åtgärden.

Fortsätt bedömningen! Gå till steg 4.

Även om du kommit fram till att den sökta åtgärden är förbjuden enligt huvudregeln i 7 kap. 15 § MB kan det finnas undantag från förbudet. Dessa undantag finns i 7 kap. 16-17 § MB.

Är det fråga om någon av följande åtgärder som är undantagna från förbudet (7 kap. 16 § MB)?

 • Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål,
  • om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och
  • de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet.
 • Verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen.
 • Verksamheter eller åtgärder som omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.
 • Byggande av allmän väg enligt en fastställd vägplan enligt väglagen.
 • Byggande av en allmän järnväg enligt en fastställd järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg.

Gäller ansökan en komplementbyggnad och har länsstyrelsen beslutat om undantag för komplementbyggnaden (7 kap. 17 § MB)?

Då finns det inte något undantag från förbuden och du ska fortsätta prövningen av dispensansökan! Gå till steg 5.

Då är åtgärden undantagen och dispensansökan ska inte prövas utan avvisas (eller avskrivas efter återkallelse av sökanden).

Strandskyddsreglerna hindrar därmed inte att sökanden utför åtgärden. Ett beslut om undantag för komplementbyggnader kan innehålla fler förutsättningar. Ta därför del av det beslut som eventuellt gäller för ditt län. Läs också om övergångsbestämmelsen till 7 kap. 17 § MB i högerspalten.

Om du svarade Ja för att verksamheten eller åtgärden har annat tillstånd eller för att det är fråga om allmän väg eller järnväg är åtgärden inte dispenspliktig och ansökan ska avvisas (eller avskrivas efter återkallelse av sökanden). I dessa situationer ska strandskyddsbestämmelserna istället tillämpas inom ramen för prövningarna enligt miljöbalken, föreskrifter meddelade med stöd av balken, väglagen eller järnvägslagen. Sådana ärenden hanteras av länsstyrelse, mark- och miljödomstol eller av Trafikverket.

Om du istället svarade Ja för att det är fråga om en åtgärd som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln ska du fortsätta prövningen genom att svara på följande frågor: Är det fråga om hobbyverksamhet?

Är det istället fråga om yrkesmässig verksamhet kan åtgärden vara undantagen från förbudet att bygga inom strandskyddat område och då ska dispens inte prövas utan ansökan avvisas (eller avskrivas efter återkallelse av sökanden). Strandskyddsreglerna hindrar därmed inte att sökanden utför åtgärden.

Hobbyverksamhet är inte undantagen från dispensplikt och du ska alltså fortsätta prövningen. Gäller ansökan en komplementbyggnad och har länsstyrelsen beslutat om undantag för komplementbyggnaden (7 kap. 17 § MB)?

Då finns det inte något undantag från förbuden och du ska fortsätta prövningen av dispensansökan! Gå till steg 5.

Då är åtgärden undantagen och dispensansökan ska inte prövas utan avvisas (eller avskrivas efter återkallelse av sökanden).

Strandskyddsreglerna hindrar därmed inte att sökanden utför åtgärden. Ett beslut om undantag för komplementbyggnader kan innehålla fler förutsättningar. Ta därför del av det beslut som eventuellt gäller för ditt län. Läs också om övergångsbestämmelsen till 7 kap. 17 § MB i högerspalten.

Ligger den aktuella platsen inom detaljplanerat område eller gäller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen?

Fortsätt bedömningen! Gå till steg 6.

Strider den dispenssökta åtgärden mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna? (Observera att frågan om eventuellt upphävt strandskydd hanteras i steg 2 i denna process. Här är det övriga detaljplanbestämmelser som avses.)

Fortsätt bedömningen! Gå till steg 6.

Är det endast fråga om små avvikelser som inte motverkar syftet med planen?

Då måste du avslå ansökan om dispens. En dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt 2 kap. 6 § tredje stycket i miljöbalken.

Fortsätt bedömningen! Gå till steg 6.

Samtidigt som du prövar om det finns särskilda skäl ska du ha proportionalitetsprincipen i åtanke. 7 kap. 25 § MB innebär att vid prövning om ett särskilt skäl föreligger ska det göras en intresseavvägning där även hänsyn tas till enskilda intressen (prop. 2008/09:119 s. 104).

Avser ansökan en plats inom LIS-område?

Är det fråga om ett område som:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften?
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen?
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området?
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området?
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området?
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse?

Det vill säga: finns det särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c §?

Då ska ansökan avslås. Det finns inte möjlighet att meddela dispens med beaktande av andra omständigheter än de som anges i 7 kap. 18 c–d §§ miljöbalken. (MÖD 2013:37)

Fortsätt prövningen i steg 7 om strandskyddets syften!

Är det fråga om:

 • Ett en- eller tvåbostadshus som avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus?
 • Byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd som bidrar till utvecklingen av landsbygden?

Är det fråga om ett område som:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften?
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen?
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området?
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området?
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området?
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse?

Det vill säga: finns det särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c §?

Då ska ansökan avslås. Det finns inte möjlighet att meddela dispens med beaktande av andra omständigheter än de som anges i 7 kap. 18 c–d §§ miljöbalken. (MÖD 2013:37)

Fortsätt prövningen i steg 7 om strandskyddets syften!

Fortsätt prövningen i steg 7 om strandskyddets syften!

Är en dispens förenligt med strandskyddets syfte att långsiktigt:

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten?

Observera att åtgärden måste vara förenlig med strandskyddets båda syften. Strider åtgärden mot ett av syftena ska dispensansökan avslås.

Dispensansökan avslås.

Fortsätt prövningen. Gå till steg 8.

Ett dispensbeslut ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om fri passage är omöjlig med hänsyn till den sökta byggnadens eller anläggningens funktion.

Tänk på att:

Kravet på fri passage gäller utöver kravet på särskilt skäl och kravet på förenlighet med strandskyddets syften.

 • Om du ska bevilja strandskyddsdispens efter att ha gått igenom alla steg i processen ska du alltså försäkra dig om att dispensbeslutet säkerställer fri passage.
 • Om du däremot kommit fram till att kravet på fri passage inte gäller på grund av den sökta byggnaden eller anläggningens funktion, behöver fri passage inte säkerställas i beslutet.

Fortsätt prövningen! Gå till steg 9.

Bedöm i hur stor utsträckning mark ska få användas som tomt eller i övrigt för det avsedda ändamålet! Tomtplatsen bör ritas ut på en karta som bifogas dispensbeslutet.

Beslutet ska innehålla en tomtplatsavgränsning om det gäller en sådan byggnad som genererar en hemfridszon. Om det är fråga om en annan anläggning eller anordning ska man istället ange i vilken utsträckning mark får tas i anspråk för ändamålet.

Tänk på att:

Gränsdragningen för tomtplatsen hänger nära samman med säkerställandet av en fri passage mot strandlinjen.

Efter en dispens kan det bli aktuellt att bilda en ny fastighet (avstyckning). I samband med avstyckningen kommer tomtplatsavgränsningen i dispensbeslutet att ligga till grund för utformningen av den nybildade fastigheten. Därför bör den mark som får användas som tomt också ges en lämplig utformning i fastighetsbildningslagens mening.

Fortsätt nu till steg 10.

Behövs villkor i dispensbeslutet för att säkerställa strandskyddets syften?

När du gör den här bedömningen ska du alltså tänka på att villkor inte får gå längre (kräva mer av den enskilde) än vad som krävs för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Då ska du inte skriva några villkor i beslutet. Fortsätt till steg 11!

Rättsliga och faktiska förutsättningar

Har sökanden rättsliga och faktiska förutsättningar att följa/genomföra villkoren?

Om villkor är motiverade av strandskyddets syften och en förutsättning för att kunna bevilja dispens men sökanden samtidigt inte har rättsliga och faktiska förutsättningar att följa dem ska ansökan istället avslås.

Då kan du föreskriva sådana villkor. Tänk på att formulera dem tydligt så att de är lätta att rätta sig efter för den enskilde och enkla att följa upp vid tillsyn och överprövning.

Om du gått igenom hela denna guide utan att, utifrån dina egna bedömningar, uppmanats att avvisa, avskriva eller avslå ansökan så har du antagligen kommit fram till att du ska bevilja dispens.

Hur ska jag använda guiden?

Guiden är tänkt att styra prövningen till rätt fråga i det enskilda fallet så att prövningen inte handlar om huruvida det finns särskilda skäl för dispens när frågan egentligen borde vara om en åtgärd alls är förbjuden eller inte.

Måste jag följa alla stegen i nummerordning?

Du måste alltid först pröva om ansökan har kommit in till rätt myndighet, annars saknas behörighet att pröva övriga frågor. Du får till exempel inte pröva om platsen är strandskyddad eller om en åtgärd är förbjuden om du arbetar på en kommun och det är länsstyrelsen som är första instans (och vice versa).

Om du väl har kommit fram till att ansökan skickats till rätt instans kan det ibland underlätta prövningen att göra den i annan ordning än enligt denna processbeskrivning.

Antag att det är tveksamt om platsen för en sökt dispens ligger inom strandskyddat område eller inte. Det kanske krävs ett platsbesök för att avgöra detta. Antag att det samtidigt framstår som självklart att den sökta åtgärden inte är förbjuden. Då behövs inte någon dispens och du kan avvisa ansökan för att åtgärden är tillåten oavsett om området är strandskyddat eller inte.

Du kan dock inte pröva frågan om särskilda skäl och senare steg innan du vet om dispensplikt alls råder. Är du osäker ska du alltid följa den ordning som föreslås här!

Hjälp med bedömningar

För att göra dina bedömningar kan du ta hjälp av Naturvårdsverkets handledning (Handbok 2009:4 Länk till annan webbplats.) och praxis på området.


Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss