Samhällsorientering för nyanlända

Länsstyrelsen deltar i utvecklingen av samhällsorienteringen i länet, som har till syfte att underlätta etableringen av nyanlända personer.

Samhällsorientering handlar om att underlätta nyanlända flyktingarnas etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform, anpassat efter den nyanlända personens egna förutsättningar och perspektiv. Informationen ska därför helst ges på den nyanländes modersmål.

Samhällsorienteringen ska ses som en gemensam bas där kommunernas insatser kompletteras av regioner, statliga myndigheter och andra aktörer.

Mål med samhällsorienteringen

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om

  • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
  • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
  • hur samhället är organiserat
  • praktiskt vardagsliv.

Genomförande

  • Samhällsinformationen ska omfatta minst 100 timmar.
  • Den ska om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar, men kan i vissa delar ges på svenska eller svenska med tolk.
  • Pedagogiska övervägande ska vara avgörande för valet av språk.
  • Informationen ska påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats och helst vara avslutad innan första etableringsåret är till ända. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.
  • Kommunerna ansvarar för att en plan för verksamheten upprättas och att den revideras vid behov. Likaså bestämma hur samhällsorienteringen ska utformas och i vilken ordningsföljd samhällsorienteringens delar ska behandlas.
  • Kommunen ansvarar för att deltagaren erhåller ett intyg efter avslutad utbildning

Undervisningen ska präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället.

Ett genomförande av samhällsorienteringen enligt förordningskraven kräver oftast en samverkan mellan flera kommuner.

Länsstyrelsen ansvarar för att följa upp samhällsorienteringen. Vi deltar även i det fortlöpande arbetet med att utveckla samhällsorienteringen.

Information Sverige.se - guiden till svenska samhället

Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd men även en del för dig som arbetar med personer inom dessa grupper.

Länsstyrelserna samarbetar med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket så att informationen på webbplatsen är aktuell och korrekt. Webbplatsen ger dig ökade möjligheter att själv kunna påverka din situation i Sverige. Här ska du kunna hitta svar på frågor om hur svenska samhället fungerar. Det finns även sidor där du kan börja träna svenska, sidor som riktar sig till dig som är förälder samt en ordlista med viktiga ord. Webbplatsen är på tio språk. Den går bra att använda på dator, surfplatta och mobil.

Material (affischer och foldrar) kan du beställa på info@informationsverige.se.

Kursmaterial

Länsstyrelsen och Göteborgs stad har tagit fram ett kursmaterial som kan användas inom samhällsorientering. Boken ”Om Sverige” är baserad på förordningen om samhällsorientering. Syftet med boken är att ge grundläggande information till människor som kommer till Sverige samt ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorientering.

Du kan beställa boken tryckt på svenska eller ladda ned den i pdf-format på flera olika språk på informationsverige.se.

Boken ”Om Sverige” hos informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Så här arbetar vi i Gotlands län

Gotland deltar i utbildning för samhällsinformatörer

MILSA utbildningsplattform Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. är en nationell satsning för samhälls- och hälsokommunikatörer med fokus på utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Projektet som har stöd från Europeiska Socialfonden och Socialdepartementet följs med stort nationellt intresse av bl.a. arbetsmarknads- och socialdepartement och världshälsoorganisationen WHO. Region Gotland deltog med två personer i den ettåriga utbildningens första intag, med start i mars 2018. Länsstyrelsen på Gotland har som samverkanspart en stödjande roll i projektet och bidrar med kostnader för medfinansiering. Deltagande i utbildning är kopplat till utvecklingsområde Hälsa och sjukvård i Integrationsstrategi för Gotland 2017-2023. Pdf, 285.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av samhällsorienteringen

Enligt förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska länsstyrelserna följa upp samhällsorienteringen och varje år lämna en redovisning till regeringen.

Kontakt

E-post till resursbrevlåda