Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

  • kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
  • skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
  • stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete.

Aktuella aktiviteter på Gotland

Fulltecknat! Chefsutbildning i jämställdhet - succén fortsätter under 2020!
Under åren 2018-2020 har Länsstyrelsen utbildat närmare 80 chefer och ledare på Gotland i jämställdhet. Nu är det snart dags för nästa utbildning.

Är du chef och vill lära dig mer om jämställdhet och hur det kan leda till ökad kvalitet och rättvisa i din verksamhet? Länsstyrelsen erbjuder dig en kostnadsfri utbildning á fyra halvdagar våren 2020.

Upplägg
Det första passet fokuserar på baskunskap om jämställdhet och hur det ser ut på Gotland. Pass två handlar om arbetsgivarperspektivet, från ohälsa till glastak. Pass tre belyser #metoo och våld. Det fjärde och sista passet fokuserar på lösningar och vägen framåt. Se gärna film från föregående utbildning härlänk till annan webbplats.

Tid och plats
Pass ett ges den 22 september kl. 13-16, pass två den 22 oktober kl. 13-16, pass tre den 17 november kl. 9-12, och pass fyra den 10 december kl. 13-16. Utbildningen ges i Visby.

Mer information:
Caisa Skoggren, tfn: 010–223 93 62, epost: caisa.skoggren@lansstyrelsen.se

Så här arbetar vi på Gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län arbetar med jämställdhet utifrån Jämställdhetsstrategi för Gotland 2018-2023PDF. Här listas strategiska vägval efter varje jämställdhetspolitiskt delmål som både berör regionala aktörer i länet men även specifikt för länsstyrelsen. Vi har även tagit fram två handlingsplaner, en för delmål 1-5PDF och en för delmål 6PDF som rör mäns våld mot kvinnor. I handlingsplanen redogörs för aktiviteter som är baserade på vägvalen som beskrivs i den övergripande strategin.

Några strategiska vägval vi arbetar med är att verka för god jämställdhetskompetens bland chefer och nyckelpersoner i länet, sprida goda exempel, förebygga psykisk ohälsa och verka för ett jämställt föräldraskap.

Under 2018 har Länsstyrelsen Gotland tagit fram ett kunskapsunderlag om jämställd och jämlik folkhälsa på Gotland.PDF

Utöver specifika aktiviteter finns två nätverk: samverkan mot våld samt JämForum. Samverkan mot våld samlar aktörer som arbetar med mäns våld mot kvinnor. JämForum är ett mer övergripande nätverk i form av kompetenshöjande insatser några gånger per år.

Ungefär vartannat år tar vi fram regional statistik för länet, vi kallar den Kön spelar rollPDF.


Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Kontakt

E-post till resursbrevlåda