Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mottagande och etablering av nyanlända

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända personer. Länsstyrelsen hjälper samverkan mellan aktörer och arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer, och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Vi följer även upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet på både regional och kommunal nivå.

Mottagandet på Gotland

Den 1 mars 2016 trädde bosättningslagen i kraft. Lagen innebär att alla kommuner efter anvisning är skyldiga att ta emot personer som är nyanlända för bosättning. Region Gotland har sedan lagens införande uppfyllt lagkrav för mottagande av personer som är nyanlända. Gotland är det län som totalt sett har lägst mottagande i landet, 5,4 personer per 1000 invånare, vilket beror på ett lågt antal personer som via självbosättning flyttar till Gotland.

Så här arbetar Länsstyrelsen på Gotland

På Gotland samverkar och samarbetar ett flertal aktörer kring mottagande av personer som har beviljats uppehållstillstånd (nyanlända). Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att samordna två forum för samverkan: Integrationsråd (myndigheter) och Regionala samverkanskonferenser (myndigheter och aktörer inom civilsamhället). Därutöver sker även samverkan med exempelvis volontärsnätverk och näringsliv.

Länsstyrelsen kan bevilja utvecklingsmedel till Region Gotland för insatser (projekt) som berör personer som är nyanlända. Exempel på insats som har beviljats medel är Samordning av bostadsförsörjning. Du kan läsa mer om Länsstyrelsens utvecklingsmedel under övriga flikar för område Integration.

Aktörer

Länsstyrelsen, Region Gotland, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Uppsala universitet Campus Gotland

Uppdrag och styrning

  • Att vara en strategisk plattform för integration
  • Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020

Syfte

Varje aktör ansvarar för genomförande av strategiska insatser med koppling till integrationsstrategin. Integrationsrådet följer upp strategiska insatser och planerar gemensamma strategiska insatser.

Mål

Integrationsstrategins övergripande integrationsmål

  • Ett gotländskt samhälle som präglas av mångfald med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor/män, flickor/pojkar och personer med annan könsidentitet.
  • En strävan är att varje individ ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv med egen försörjning och deltagande i samhället på samma villkor som andra. Individen upplever sig trygg och delaktig i det gotländska samhället.

Bosättning av nyanlända personer

För att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Migrationsverket ansvarar för anvisningarna till kommunerna. Kvotflyktingar och personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets anläggningsboenden omfattas av anvisningar till kommunerna.

Förutom de nyanlända personer som kommunerna tar emot på anvisning bosätter sig många på egen hand i kommunerna. Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. Länsstyrelsen ansvarar för att stödja kommunerna och verka för beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga personer som ingår i målgruppen för bosättningslagen, det vill säga både de som anvisas till kommunerna och de som på egen hand bosätter sig i kommunen.

Länsstyrelsen beslutar om kommuntal

Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året.

Hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot efter anvisning beror på:

  • kommunens storlek
  • arbetsmarknadsläge
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
  • hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen.

Läns- och kommuntal 2023 Pdf, 113.3 kB.

Vilka gäller bosättningslagen?

Lagen gäller kvotflyktingar och nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller som alternativt skyddsbehövande, samt anhöriga till dessa personer. Målgruppen för anvisningar till kommunerna är enbart kvotflyktingar och nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande och som befinner sig på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Frågor och svar om bosättning på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bidrag

Länsstyrelserna delar ut medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Kontakt

E-post till resursbrevlåda