Integration

Länsstyrelsen planerar och deltar i regionalt arbete med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande barn. Länsstyrelsen samordnar mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan. Vi arbetar även för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.

Mottagande och etablering av nyanlända

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända personer.

Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta nyanlända personers etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Kommuner och organisationer inom civilsamhället kan söka bidrag till verksamheter för asylsökande personer.

Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Kommuner kan söka bidrag för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och ensamkommande barn. Bidragen kan bland annat användas för insatser som rör bostäder och bosättning.

Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Kommuner kan söka bidrag för att stärka och utveckla arbetet med flyktingguider och familjekontakter. Bidragen kan bland annat användas för att skapa nätverk och stödja språkinlärningen.

Så här arbetar vi på Gotland

På Gotland samverkar och samarbetar ett flertal aktörer kring mottagande av asylsökande och nyanlända, inkluderat barn som ensamkommande. Länsstyrelsen samordnar två forum för samverkan: Integrationsråd (myndigheter) och Regionala samverkanskonferenser (myndigheter och aktörer inom civilsamhället). Därutöver sker även samverkan med ex. volontärsnätverk och näringsliv.

Länsstyrelsens och Region Gotland beslutade i september 2017 om en Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020PDF. Strategin som har tagits fram i bred samverkan anger övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska integrationsarbetet. Målgrupp är alla oss som lever, bor och verkar på Gotland, offentlig sektor, näringsliv, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer som utför insatser inom integration.Strategin ger vägledning för varje aktörs insatser på integrationsområdet. Länsstyrelsen tillämpar och följer upp strategin med stöd av en intern Handlingsplan för Integrationsstrategi för 2019PDF och medverkan i Gotlands Integrationsråd, som är strategisk plattform och samverkansforum för integration.

 Övergripande integrationsmål

Ett gotländskt samhälle som präglas av mångfald med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor/män och flickor/pojkar och personer med annan könsidentitet. En strävan är att varje individ ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv med egen försörjning och deltagande i samhället på samma villkor som andra. Individen upplever sig trygg och delaktig i det gotländska samhället. 

Utvecklingsmedel för Gotland

Sista dag för ansökan om medel är den 19 mars 2020 (tidiga insatser) och den 30 april 2020 (§ 37 och § 37a).

Information- och dialogmöte

Den 11 februari kl. 10.00-11.30 anordnar länsstyrelsen möte om årets utvecklingsmedel för integration §37, §37a och TIA (tidiga insatser). Välkommen att anmäla dig senast den 7 februari till annette.i.johansson@lansstyrelsen.se . Mötet är på länsstyrelsen, Visborgsallen 4 i Visby, lokal Enholmen. Dokumentation från mötetPowerpoint

Som tidigare år kommer projekt som sker i samverkan med andra aktörer och insatser kopplat till integrationsstrategi för Gotland att prioriteras. Endast Region Gotland kan ansöka om §37 och §37a medel. Region Gotland och organisationer (utifrån vissa kriterier) kan ansöka om TIA som har målgrupp vuxna asylsökande. Andra aktörer kan få nytta av medlen genom samverkan med dessa aktörer.

§ 37 Beredskap och mottagningskapacitet

Kommuner kan söka bidrag för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för personer som är nyanlända och barn som är ensamkommande. Personer som beviljas tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan även omfattas av insatser.

Informationsbrev utlysning medel integration § 37PDF

Ansökan med vägledning § 37Word

IntegrationsstrategiPDF

Intyg samverkanspart § 37Word

Stöddokument jämställdhet § 37Word

Stöd vid ansökan om utvecklingsmedel för §37, §37aPDF

§ 37a Flyktingguider och familjekontakter

Kommuner kan söka bidrag för att stärka och utveckla arbetet med flyktingguider och familjekontakter. Bidragen syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärningen och/eller ge socialt stöd till barn som är ensamkommande. Under 2020 är insatser som riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade.

Informationsbrev utlysning medel integration § 37aPDF

Ansökan med vägledning § 37aWord

IntegrationsstrategiPDF

Intyg samverkanspart § 37aWord

Stöddokument jämställdhet § 37aWord

Stöd vid ansökan om utvecklingsmedel för §37, §37aPDF

Kommuner, regioner, ideella föreningar och trossamfund kan ansöka om medel för insatser som riktar sig till asylsökande vuxna över 18 år eller som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets boende. Målgrupp för Gotland omfattar cirka 13 personer.

Informationsbrev utlysning TIAPDF

Ansökan TIA med vägledning - kommunerWord

IntegrationsstrateginPDF

Intyg deltagande i TIA för reseersättningWord

Intyg TIA samverkanspart medsökandeWord

Stöddokument TIA jämställdhetWord

Aktivitetsplan TIA till ansökanExcel

Informationsverige.sePDF

Kontakt

E-post till resursbrevlåda