Miljöledning

Länsstyrelsen har en viktig roll i att genomföra regeringens miljöpolitik. I vårt dagliga arbete strävar vi efter att bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Det är därför viktigt att vi är ett föredöme för andra i vårt interna miljöarbete. Genom att vara ett gott föredöme får vi större förtroende i genomförandet av våra uppdrag. Vår verksamhet måste vara resurssnål och ge upphov till minimala utsläpp av skadliga ämnen i miljön.

Miljöledningssystemet är ett verktyg i arbetet för att systematiskt utveckla och förbättra vårt miljöarbete både internt och externt i länet. Alla statliga myndigheter är skyldiga att ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet enligt förordning om miljöledning i statliga myndigheter (2009:907). Miljöledningsarbetet redovisas årligen till regeringen och Naturvårdsverket.

I praktiken innebär det att vi:

 • beaktar miljöaspekterna i all vår verksamhet
 • minskar myndighetens direkta miljöpåverkan
 • ställer miljökrav vid inköp/upphandling
 • är ett föredöme i miljöarbetet och inspirerar andra
 • fortlöpande följer upp, redovisar och förbättrar miljöarbetet
 • följer gällande miljölagstiftning och andra krav

Vår miljöpolicy

Länsstyrelsen är drivande för en långsiktigt hållbar utveckling på Gotland. Vår ambition är att vara en av de främsta länsstyrelserna i landet inom miljöområdet.

Detta når vi genom att:

 • verka för att de nationella målen får genomslag regionalt och att kunskaper om länets förhållanden tas tillvara nationellt,
 • myndigheten håller en hög kompetens inom miljöområdet och verkar för att kunskap och information om dessa frågor sprids till länets innevånare,
 • vara ett föredöme inom miljöområdet och med kunskap och engagemang inspirera andra aktörer att verka för en god resurshushållning och energibesparande åtgärder,
 • minimera miljöpåverkan från vår egen verksamhet, bland annat genom att alltid väga in miljöhänsyn i våra beslut, på ett effektivt sätt hushålla med råvaror och energi, minska vårt bidrag av växthusgaser till atmosfären, ta miljöhänsyn i våra upphandlingar och inköp,
 • ständigt förbättra vårt miljöarbete och utveckla vårt miljöledningssystem.

Länsstyrelsen är Kranmärkt. Det innebära att vår arbetsplats, våra möten och de sammankomster vi anordnar både internt i huset och externt ska erbjuda kranvatten framför flaskvatten. På så sätt bidrar vi till att minska transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall.

Om kranmärkning på kranmarkt.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss