Vårt uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. Våra kompetens­områden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer.

Enligt länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007:825) ska vi bland annat arbeta med

•livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
•regional tillväxt
•infrastrukturplanering
•hållbar samhällsplanering och boende
•energi och klimat
•kulturmiljö
•skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar
•naturvård samt miljö- och hälsoskydd
•lantbruk och landsbygd
•fiske
•jämställdhet
•integration

Kontakt