Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Säkerhetsskydd

Länsstyrelsens är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet med uppgift att samordna och leda andra civila myndigheter i händelse av höjd beredskap eller krig. Det ställer särskilda krav på att myndigheten bedriver ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.

För Länsstyrelsen i Gotlands län tillkommer regeringsuppdraget som rör den så kallade utvecklingssatsningen, som handlar om att bygga ett modernt totalförsvar på Gotland . Länsstyrelsen är, tillsammans med Försvarsmakten på Gotland, ansvarig för att föra utvecklingen och uppbyggnaden av totalförsvaret framåt. Detta arbete ställer i sig stora krav på en utveckling av myndighetens säkerhetsskydd.

Länsstyrelsen som skyddsobjekt

För att säkerställa det säkerhetsskydd som vi på länsstyrelsen är skyldiga att upprätthålla enligt säkerhetsskyddslagen är våra lokaler skyddsobjekt. Det innebär bland annat att obehöriga inte har tillträde till lokalerna. Du är naturligtvis välkommen att besöka oss, men kom ihåg att ta med dig legitimation eftersom det krävs vid inpassering.

Kamerabevakning på Visborgsallén 4

Fastigheten på Visborgsallén 4 är ett skyddsobjekt i vilket det bedrivs särskilt säkerhetskänslig verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet. Syftet med kamerabevakningen av fastigheten och den personuppgiftsbehandling som bevakningen innebär är att ge ett förstärkt skydd för fastigheten som kamerabevakas. Den legala grunden återfinns i 1 § Skyddslagen (2010:305). Fastigheten är ett skyddsobjekt enligt 4 § punkt 6 skyddslagen. Syftet är att ge fastigheten skydd mot sabotage, terroristbrott, spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret. Kamerabevakningen stärker det fysiska skyddet av fastigheten och syftar till att förhindra och utreda brott mot Sveriges säkerhet.

Lagring

Informationen lagras i 30 dagar. Därefter sker automatradering av inspelat material. Inspelat bildmaterial kommer att användas enbart i samband med utredning vid misstanke om säkerhetsskyddsincident. Det är endast ett fåtal behöriga personer inom länsstyrelsen som har tillgång till informationen och inspelat material kommer inte att spridas.

Intresseavvägning

Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensbedömning enligt artikel 35 i Dataskyddsförordningen 2016/679 och bedömer att den enskildes rätt till privatliv inte kränks genom kamerabevakningen. Bildmaterialet kommer enbart att användas vid misstankar om säkerhetsskyddsincident eller vid misstankar om brottslig verksamhet riktad mot Länsstyrelsen och Sveriges säkerhet.

Rättigheter

Som registrerad kan man begära att få inspelat material raderat och man har rätt att klaga hos Datainspektionen om man anser att Länsstyrelsen bryter mot avtal, regler eller lagar.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Dataskyddsombudets roll är att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen, lämna råd och stöd och hjälpa dig som registrerad samt vara kontaktyta mot Datainspektionen.

Länsstyrelsernas dataskyddsombud når du på epost dataskyddsombudet@lansstyrelsen.se.

Hur länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter får du uppgift om här: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

På Länsstyrelsen i Gotlands län finns lokal dataskyddssamordnare Linnea Wollmann som nås på telefon 010-223 92 70.

Kontakt

Kontakta oss om du har några frågor om säkerhetsskydd.

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss