Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Länsstyrelsen i Gotlands län utlyser 2 155 060 kronor till projekt som syftar till att verksamma i jordbruks- och trädgårdsföretag får ökad kunskap eller praktiska exempel på hur de kan stärka sin konkurrenskraft.

Stödet kan sökas under perioden 20 juni-20 september 2023. Ansökan om stöd görs i Jordbruksverkets e-tjänst .

Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

Det övergripande syftet med stöd till kompetensutveckling är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och på så sätt bidra till en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling. Finansieringen kommer från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, inom ramen för Sveriges strategiska plan.

Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 Länk till annan webbplats.

Kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft ska bidra till flera mål i strategiska planen. Det handlar om marknadsorientering, företagens förmåga att reagera och anpassa sin verksamhet till nya samhällskrav på livsmedel och hälsa, samtidigt som livsmedel som produceras är säkra, har hög kvalitet och produceras på ett hållbart sätt.

Inriktning på projekten

Målgruppen för aktiviteterna i projektet är verksamma inom jordbruks- och trädgårdsföretag, det vill säga primärproducenter.

Projekt som efterfrågas bör ha fokus på företagsledning där ekonomi och ledarskap är centrala frågor för att företagen ska utvecklas och bli mer kompletta. Projekten bör också särskilt arbete för att öka minska företagens sårbarhet, till exempel genom att göra riskanalyser och ta fram strategier.

Former för kompetensutveckling

Kompetensutveckling får göras i olika former och gärna i olika former anpassade för syfte och målgrupp.

 • Informations- och demonstrationsaktiviteter
 • Gruppaktiviteter, så som kurser, studiecirklar eller erfarenhetsgrupper
 • Enskild rådgivning

Vem kan få stöd?

Företag, organisationer, myndigheter, kommuner och föreningar kan söka stöd för att anordna aktiviteter som syftar till kompetensutveckling för primärproducenter.

Hur mycket kan man få i stöd?

Ni kan få stöd för 100 procent av utgifter som ger rätt till stöd.

Projekttid

Projekttiden bör vara minst ett år och maximalt två år.

Vilka kostnader ger rätt till stöd?

 • lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag och faktiska indirekta kostnader,
 • immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara,
 • eget arbete,
 • köp av tjänst, eller
 • övriga utgifter.

Stöd till kompetensutveckling får inte lämnas för materiella investeringar.

Var görs ansökan?

Ansökan görs i Jordbruksverkets e-tjänst där det också finns anvisningar för hur ansökan går till och vad som krävs.

Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

Hur bedöms ansökan?

Din ansökan bedöms och poängsätts utifrån urvalskriterierna för projektstöd till kompetensutveckling. Minimipoäng för ansökan är 300 poäng.

Stöd för kompetensutveckling

Länsstyrelsen i Gotlands län utlyser 2 400 000 kronor till samarbetsprojekt som syftar till att utveckla och stärka utvecklingen inom området livsmedel på Gotland. Särskild vikt bör läggas vid att utveckla företagsledning och ledarskap.

Stödet kan sökas under perioden 20 juni-20 september 2023. Ansökan om stöd görs i Jordbruksverkets e-tjänst.

Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

Syftet med det här projektstödet är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där det inte är möjligt för en enskild aktör att ensam kunna finansiera ett dylikt utvecklingsarbete. Finansieringen kommer från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, inom ramen för Sveriges strategiska plan.

Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 Länk till annan webbplats.

Stöd kan ges till samarbeten som bidrar till att företag på landsbygden med verksamhet inom livsmedelsnäringen kan utvecklas, öka sin marknadsorientering, öka sin export, öka antalet arbetstillfällen och ta tillvara landsbygdens resurser.

Mat och livsmedel i Gotlands län

Projekt som efterfrågas i den här utlysningen ska svara mot behov som är identifierade i Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 . I Gotland mat- och livsmedelsstrategi beskrivs området mat och livsmedel som ett system där konsument- och marknadsbehov är centrala och där alla delar är sammankopplade och viktiga för helheten. Nedan visas den schematiska bilden. Storleken på rutorna speglar inte på något sätt omfattningen eller betydelsen av områdena sinsemellan.

Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 Länk till annan webbplats.

Schematisk bild som visar hur de olika delarna i mat- och livsmedelssystemet hör ihop med varandra.

Schematisk bild över mat- och livsmedelssystemet som bland annat visar konsumentens roll för övriga aktörer.

Handlingsplanen till strategin revideras under förra året och gäller nu för perioden 2022-2027.

Reviderad handlingsplan för Gotlands mat- och livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Den sammanfattande målbilden i handlingsplanen lyder:

”Gotländska producenter av varor och tjänster har omsatt hållbarhetsarbetet till en ännu bättre affär och ökar det upplevda värdet av livsmedel och måltidsupplevelser på och från Gotland.”

Handlingsplanen har tio prioriterade insatsområden:

 1. Ö-lägets logistikutmaningar
 2. En jämnare årsinkomst skapar mindre säsongsberoende
 3. Omställning till ett hållbarare Gotland
 4. Unika naturgivna förutsättningar för forskning, odling och förädling
 5. Kompetens, rekrytering och smarta företagsöverlåtelser
 6. Omvärldsbevakning och export
 7. Företagsamhet, samarbeten och klusterutveckling
 8. Företagsfrämjande system och innovation
 9. Varumärket och närhet till fastlandsmarknader
 10. Livsmedelsförsörjning och beredskap

Samverkan och samarbete nämns genomgående i alla områden. Utlysningen riktas dock främst till aktiviteter inom insatsområdena 7. Företagsamhet, samarbeten och klusterutveckling och 8. Företagsfrämjande system och innovation.

Projekten bör lägga särskild vikt vid att utveckla företagsledning/ledarskap. Det kan till exempel handla om insatser och aktiviteter som utvecklar något eller några av nedanstående områden:

 • Ledarskap som stärker företagens förmåga att utveckla kluster och innovativa produkter och tjänster
 • Företagens produktivitet och konkurrenskraft
 • Företagens produktutveckling eller logistik
 • Systematiska samarbeten över livsmedelskedjans olika delar

Vårt Gotland 2040

Ett samarbetsprojekt i denna utlysning ska arbeta mot följande mål i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.

 • Innovations- och klustersamverkan ökar mellan regionala och med nationella aktörer
 • Flera gotländska företag är aktiva på en större marknad
 • Bilden av Gotland som exportregion av livsmedel och måltidsupplevelser är stärkt
 • Näringslivsklimatet är bra och det finns goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stöd till samarbeten. För att kunna söka ska ni ha minst en samarbetspart i projektet.

Hur mycket kan man få i stöd?

Ni kan få stöd för 70-100 procent av utgifter som ger rätt till stöd.

Vilka kostnader ger rätt till stöd?

 • Lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag och indirekta kostnader
 • Eget arbete
 • Köp av tjänster
 • Övriga utgifter

Projekttid

Projekttiden bör vara minst ett år och maximalt två år.

Var görs ansökan?

Ansökan görs i Jordbruksverkets e-tjänst där det också finns anvisningar för hur ansökan går till och vad som krävs.

Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

Hur bedöms ansökan?

Din ansökan bedöms och poängsätts utifrån urvalskriterierna för projektstöd till samarbete. Minimipoäng för ansökan är 300 poäng.

Stöd för samarbeten – livsmedel och besöksnäring 2023-2027

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss