Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Därför är ekologiskt en bra idé

Lördag den 23 september är det återigen dags för Ekodagen. En dag då aktörer runtom i landet uppmärksammar det ekologiska lantbruket, ökar kunskapen om ekologisk produktion och inspirerar fler att välja ekologiska livsmedel. Vi vill därför passa på att berätta lite om varför ekologisk produktion är så viktig.

Visste du att Sverige ligger på sjätte plats av alla länder i världen när det gäller andel ekologisk jordbruksmark? Vi svenskar är också femte bäst i världen på att konsumera ekologisk mat. Och vi är faktiskt bäst i världen när det gäller att konsumera ekologiskt inom offentlig sektor. Ännu är vi dock långt ifrån både EU:s och Sveriges mål, att nå 25 % respektive 30 % ekologisk jordbruksmark till år 2030. Under 2022 hade Sverige 19,9 % ekologisk jordbruksmark medan Gotland låg något högre med 20,7 %. Vi har kommit en bit på vägen, men ännu är vi inte i mål.

För att öka andelen krävs såklart att fler lantbrukare väljer att ställa om och att fler av oss konsumenter ökar efterfrågan genom att välja ekologiskt. Nedan har vi listat några av alla de fördelar som finns med det ekologiska lantbruket.

  • Ökad biologisk mångfald

Enligt forskning har vi de senaste 100 åren förlorat så många arter som normalt sett skulle ha försvunnit över 10 000 år. Europeiska jordbruksfåglar har till exempel minskat med 60 % sedan 1980 . Samtidigt är trenden att användandet av bekämpningsmedel ökar i världen, vilket påverkar många arter negativt. Ekologiskt lantbruk gynnar biologisk mångfald genom att inte använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller ogräsmedel, främst använda organiska gödselmedel, ha begränsad djurtäthet, varierade grödor på åkrarna, göra åtgärder för att öka markbördigheten och ha en hög andel naturbetesmark och jordbruksmark med höga naturvärden. Forskning visar att det i en ekologisk odling finns 50 % fler arter av pollinerare och 75 % fler arter av vilda växter än i en konventionell odling. Biologisk mångfald gynnar i sin tur odlingarna, genom bättre pollinering, mindre erosion, ökad nedbrytning av gödsel i betesmarker, ökad biologisk bekämpning av skadegörare och ökad resiliens mot extrema väderhändelser.

  • Minskad risk för övergödning

Användningen av konstgödsel ökar i världen. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation har den ökat med 25 % i Sverige sedan 2013 . När man använder organiska gödselmedel i stället för konstgödsel så binds näringsämnena hårdare i jorden och ger längre verkan, samtidigt som mikroorganismer och mikronäringsämnen ger en positiv effekt på livet i marken. Inom ekologisk produktion får mineralgödsel inte användas och mängden gödsel man får använda är också begränsad. Det gör att ekologisk mark har lägre näringsinnehåll och därmed mindre risk för läckage. Ekologiskt lantbruk bidrar därmed till mindre övergödning och bättre vattenkvalitet – vilket också gynnar biologisk mångfald och minskar effekter av klimatkrisen.

  • Minskad klimatpåverkan och större motståndskraft

Enligt Naturvårdsverket har lustgasutsläppen, som till stor del kommer från jordbruksmark, ökat med 23 % i Sverige sedan 2017 . Lustgas är en kraftig växthusgas som bidrar till klimatkrisen. Eftersom man ofta använder mindre mängd kväve per hektar i ekologisk produktion än i konventionell så blir även dessa utsläpp mindre, räknat per hektar odling (per kilo färdig produkt kan siffrorna se annorlunda ut). Produktion av konstgödsel ger betydande koldioxidutsläpp, vilket det ekologiska jordbruket inte heller är med och bidrar till. Ekologiskt jordbruk använder i större utsträckning odlingsmetoder som förbättrar jorden och därmed bidrar till ökad kolinlagring i marken. Den mångfald av djur och växter som finns på och omkring ekologisk jordbruksmark ger oss också större motståndskraft mot klimatförändringarna, genom att de ökar möjligheterna att klara av torka, översvämningar och insektsangrepp.

  • Öka beredskapen och ett minskat beroende av insatsvaror

Den ekologiska produktionens regelverk bygger på en strävan efter att använda lokala resurser, att minska beroendet av importerade insatsmedel och att skapa kretslopp. Regler om självförsörjningsgrad för djurfoder och gröngödslingsgrödor i växtföljden främjar näringscirkulation på gården. Konventionella gårdar köper ofta in bekämpningsmedel, foder och konstgödsel, vilket gör dem beroende av import och känsligare för omvärldsläget. Detta märks till exempel i samband med kriget i Ukraina, då både Ukraina och Ryssland är stora exportörer av gödsel och vete och priserna påverkades mycket av kriget. Det ekologiska jordbruket är mindre beroende av importerade insatsvaror och högre självförsörjningsgrad, vilket ger en bättre beredskap inför olika former av svårigheter.

Det finns många fördelar med det ekologiska lantbruket. Så nästa gång du funderar över om du ska välja ekologiskt eller inte, kom ihåg vilka värden den ekologiska produktionen bidrar till.

Är du intresserad av att veta mer om ekologiskt?

På Ekofaktas webbsida kan du hitta massor av intressant information:
www.ekofakta.se Länk till annan webbplats.

I filmen nedan kan du även få bekanta dig med en av våra Gotländska eko-lantbrukare, Curt "Curre" Niklasson.

På Länsstyrelsen arbetar vi med projektet Ekologisk produktion, där vi bidrar till ökad kunskap hos lantbruks- och trädgårdsföretag på Gotland. Vill du veta mer om projektet eller kanske ge oss idéer om ämnen som du skulle önska att vi ordnar en kurs i? Läs mer på vår webbplats eller ta kontakt med oss.

Mer information om projektet Ekologisk produktion, lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss