Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nyhetsbrevet Jordi - juni 2022

Vill du vara med och skapa Gotlands nya landskapsrätter eller veta mer om länsstyrelsens arbete för att gynna vilda pollinatörer? Du kanske vill lämna synpunkter på länsstyrelsens förslag på nya Natura 2000-områden för fåglar? Allt detta kan du läsa mer om i det här numret.

Jordi är ett digitalt nyhetsbrev från länsstyrelsens landsbygdsenhet, som tar upp aktuella saker som berör gotländskt lantbruk, landsbygdsutveckling och andra frågor som är relevanta för våra målgrupper.

I det här numret informerar vi bland annat om aktuella frågor som har med årets SAM-ansökan för jordbrukarstöd att göra och om stöd till täckdikning.

Undantag från vissa regler i förgröningsstödet 2022

I år får du använda trädor för bete, skörd eller odling utan att det påverkar förgröningsstödet. Undantagen innebär att mark som anmälts som träda får betas, skördas eller användas för odling av valfri gröda och kommer ändå att räknas som träda vid beräkningen av diversifieringsvillkoret.

Mark som anmälts som träda och ekologisk fokusareal får betas, skördas eller användas för odling av valfri gröda och ändå ligga till grund för att uppfylla kravet om ekologiska fokusarealer. Användning av växtskyddsmedel är tillåten på arealen. Blommande träda eller obrukade fältkanter räknas inte in i undantaget.

Du ska inte ändra något i din SAM-ansökan. Du behöver fortfarande uppfylla kraven i förgröningsstödet. Därför ska du fortfarande anmäla minst 5 procent ekologisk fokusareal och trädan ska fortfarande anmälas som träda för att räknas som en egen gröda i ansökan. Om du till exempel odlar korn på ett skifte som du anmält som träda ska grödkoden för träda (60) användas i SAM- ansökan och inte den för korn (2).

Om trädan finns i kompensationsstödsområde

Om du har areal med träda i kompensationsstödsområde och anmält djurhållning (nötkreatur, tackor och getter) behöver du fortfarande uppfylla villkoren som gäller för kompensationsstödet. Det innebär att du får bryta trädan tidigast den 1 augusti. Du får således inte skörda eller beta trädan förrän tidigast den 1 augusti. Det gäller för all din åkermark i träda, även träda som finns på åkermark utanför kompensationsområdet.

Exempel, du anmäler träda på ett skifte med slåttervall och söker också kompensationsstöd med djurhållning för arealen. Du får då inte skörda eller beta vallen förrän 1 augusti. Har du träda i kompensationsområde men ingen djurhållning gäller årets undantag och det är tillåtet att beta eller skörda trädan innan 1 augusti.

Det här kan du ändra i din SAM-ansökan

Kom ihåg, sista dag att ändra i SAM-ansökan är den 15 juni.
Det här kan du ändra:

  • lägga till, ändra och ta bort block
  • lägga till, ändra och ta bort skiften
  • ändra grödkod
  • lägga till eller ta bort ekologiska fokusarealer för förgröningsstödet
  • ändra eller ange fler registreringsnummer för anläggningar (kallades tidigare produktionsplatsnummer).

Om vi meddelat dig att din gård ska kontrolleras, får du inte ändra eventuella fel som hittas i kontrollen. Det betyder att sista dag att ändra ansökan i vissa fall kan vara tidigare än 15 juni.

Läs mer på jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Stort intresse för täckdikning

Under perioden 10 mars – 10 maj 2022 fanns det möjlighet att ansöka om stöd för täckdikning, strukturkalkning samt anläggande av kalkfilterdiken. Utlysningarna har gjorts inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Länsstyrelsen kan konstatera att det fanns ett stort intresse för främst stödet till täckdikning. Ansökt belopp överstiger tillgänglig budget, vilket innebär att inte alla kommer att kunna få stöd beviljat i samband med denna utlysning. Från och med år 2023 kommer det återigen finnas möjlighet att söka stöd för täckdikning.

Fortsatt satsning på åtgärder för vilda pollinatörer 2022

Forskning har visat att pollinerande insekter minskar kraftigt både i antal individer och arter. I Sverige är en tredjedel av alla vildbin, en femtedel av fjärilarna och en tiondel av blomflugor med på den nationella rödlistan över hotade arter.

Den svenska rödlistan är en prognos på vilka arter som riskerar att utrotas. Många av de rödlistade arterna är knutna till magra, blomrika marker med tillgång på blottad sand.

Det är nu tredje och sista året för ett särskilt regeringsuppdrag med syfte att bromsa den negativa utvecklingen, och försöka att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Arbetet är en förstärkning av länsstyrelsernas arbete med vilda pollinatörer inom åtgärdsprogrammet för hotade arter. Åtta län får pengar att utföra praktiska åtgärder inom ett antal utvalda områden där de ovanliga arterna finns. Gotland är ett av länen, här är tre områden (med omnejd) utpekade som särskilt värdefulla; Lojsta, Stånga samt sträckan Tofta-Visby.

Viktiga åtgärder inom projekten är till exempel grävning för att skapa sandblottor, röjning av igenväxning, stängsling för att kunna återinföra bete, samt restaurering av blomrika marker så som rikkärr och ängen. Flera av de rödlistade bina på Gotland samlar endast pollen från ett fåtal blommor, såsom blåklockor och väddklint.

Förslaget till nya fågelområden är klart – nu kan du komma med synpunkter

Länsstyrelsen har haft regeringens uppdrag att föreslå nya Natura 2000-områden för fåglar i havet runt Gotland och längs öns kuster. Nu är förslaget klart och alla som vill kan komma med synpunkter.

Tre områden ingår i länsstyrelsens förslag:

  • Gotlands östra kust. Ett havsområde som sträcker sig från norra Fårö till Sundre i söder.
  • Havet runt Karlsöarna. Ett havsområde som sträcker sig från Västergarns utholme i norr till Näsudden i söder. Det inkluderar öar och vissa strandängar.
  • Gotska Sandön-Salvorev. Ett havsområde som redan är Natura 2000 enligt art- och habitatdirektivet.

– Länsstyrelsens uppdrag har varit att ta fram ett förslag som bygger på vetenskaplig grund och fåglarnas behov. Det kan finnas andra intressen i de områden som vi föreslår och vi tar därför tacksamt emot synpunkter. De kommer att ingå i vår redovisning till Naturvårdsverket och regeringen, säger Anna-Lena Fritz, chef för enheten för naturskydd.

På länsstyrelsens webbplats finns mer information om förslaget, som nu går ut för synpunkter. Där finns även kartor, information om konsekvenser av ett utpekande och ett formulär där du kan lämna dina synpunkter. Senast den 10 juni vill vi ha dina synpunkter.

Lämna dina synpunkter här Länk till annan webbplats.

Var med och skapa Gotlands nya landskapsrätter!

Hur ser den typiska måltiden ut på ett gotländskt middagsbord så här en bit in på 2020-talet? Nu har du chansen att vara med och skapa Gotlands nya landskapsmåltid.
– Min förhoppning är att vi ska kunna presentera rätter som alla kan känna sig stolta över. Jag tror att den här tävlingen kan bidra med kreativa nytolkningar av gotländska rätter, säger Gunilla Lexell, projektledare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Hur skulle du vilja visa Gotland i en måltid? Vilka lokala råvaror skulle du satsa på för att skapa en förrätt, en varmrätt och en efterrätt? Hur vill du kombinera tradition med nytänkande? Det här är en tävling för alla som gillar att laga mat och vill bidra. Det går bra att lämna förslag på del av måltiden eller hela menyn.

Varför inte ta chansen att göra något tillsammans med familj, släkt eller vänner?
Sista dag för inlämning av förslag är 15 augusti 2022.

Syftet med de svenska landskapsrätterna är att visa på Sveriges gastronomiska bredd och betydelse för landet. Bakom initiativet står Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien med ambitionen att profilera svenska måltider för att stärka den nationella livsmedelsstrategin och utveckla den gastronomiska turismen i Sverige.

Läs mer om tävlingen på länsstyrelsens webbplats

Redaktör för Jordi är Gunilla Lexell. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss