Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Samla fossil – vad gäller?

Fossiler

Fossiler är vackra minnen från urtiden som visar hur miljöer och organismer sett ut för miljontals år sedan. Det finns inte obegränsat med fossiler och de kommer inte att återbildas. Det är viktigt att de får finnas kvar för kommande generationer, därför måste insamling ske med stor hänsyn och försiktighet.

Förbjudet att knacka fossil

Knackning, det vill säga att hacka loss fossiler från block eller berggrund, ingår inte i allemansrätten. Det är förbjudet enligt lag (brottsbalken, kap 12) och räknas som åverkan eller i grövre fall skadegörelse. Det är även förbjudet att ta stenar från stenmurar och andra kulturhistoriska anläggningar, liksom olovligen från stenindustrins verksamhet.

Lösa stenar

Lösa fossiler och stenar är en del av marken och tillhör markägaren. Enstaka minnessten eller fossilbit som saknar ekonomiskt värde kan vara tillåtet att ta med hem, det kan tolkas in i allemansrätten. Att plocka mer än enstaka sten och fossil för försäljning är inte tillåtet utan markägarens och länsstyrelsens tillstånd. I skyddade områden, som till exempel naturreservat, kan det finnas striktare föreskrifter och vara förbjudet att ta med enstaka lösa stenar. Läs på om områdets föreskrifter innan du besöker ett naturreservat.

Arrangerade grupper

Allemansrätten är knuten till den enskilde individen. Geologiska föreningar, organisationer, turistföretag och liknande har således ingen kollektiv allemansrätt, och kan inte åberopa allemansrätten som stöd för organiserad verksamhet på annans mark. En arrangör måste ha tillräcklig kunskap om allemansrättens förutsättningar och informera deltagarna om vad som gäller. Om markägaren ger sitt medgivande kan det vara tillåtet att knacka eller ta lösa stenar och fossiler. Men inte om insamlandet kan komma att ”väsentligt ändra naturmiljön” (miljöbalken, 12:6). Då krävs först ett samråd med länsstyrelsen. Att ta med sig en minnesfossil hem räknas inte som att ”väsentligt ändra naturmiljön”.

Lagliga möjligheter

Det kan vara en god idé att be företag som bedriver bergtäkt på Gotland om att få knacka eller plocka fossiler på deras mark. Där finns redan tillstånd från myndigheter till stenbrytning och stenen är redan blottlagd. Kanske finns det ett område där du kan få ta fossiler utan att det gör någon skada.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss