Lokala vattenvårdsprojekt - LOVA

 Lokala åtgärder för bättre havsmiljö (LOVA) ger möjlighet för kommuner och ideella sammanslutningar att söka bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat. LOVA-medel kommer även kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som LOVA-förordningen anger, samt till kommunikation och administration.

Vilka kan söka?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa kan söka bidrag.

LOVA-bidraget får användas till:

 1. Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
 2. Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
 3. Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
 4. Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Tid för ansökan

Sista ansökningsdag för att söka LOVA-stöd på Gotland är den 15 februari 2019.

Stöd för att ansöka

Anvisningar för ansökningsblankett för LOVA (Havs och vattenmyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökningsblankett för LOVA (exel)Excel
 2. Skriv under och skicka din ansökan till: gotland@lansstyrelsen.se

Du som har fått beviljat stöd till lokala vattenvårdsprojektet (LOVA) och har avslutat ditt projekt ska slutrapportera senast det datum som står i beslutet.

Stöd för slutrapportering

Anvisningar för slutrapport (Havs och vattenmyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör din slutrapportering så här

 1. Fyll i blanketten:
  Slutrapporteringsblankett för LOVA (exel)Excel
 2. Skriv under och skicka blanketten till den Länsstyrelse som projektet berört.

Det här kan du inte få stöd för

Observera att stöd inte kan ges för åtgärder som redan har påbörjats. Stöd kan inte heller utgå till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra, eller om man har fått stöd för åtgärden enligt någon annan författning.

För specifik information kontakta oss på Länsstyrelsen eller gå in på Havs- och vattenmyndighetens webblänk till annan webbplats och läs om bidraget. Här finns även en projektkataloglänk till annan webbplats där du kan se vilka andra projekt som genomförts i Sverige. Ett sätt att hitta idéer till egna projekt.

Behövs det tillstånd?

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt annan lagstiftning innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Exempelvis anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov, marklov, servitut med mera.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta Länsstyrelsens LOVA-handläggare