Skyddsjakt efter vitkindad gås

Skyddsjakt efter vitkindad gås får bedrivas i Gotlands län under perioden 1 april - 15 juni 2021. Skyddsjakt är bara tillåten efter gäss som uppehåller sig vid åker med oskördad gröda, och antal fällda djur måste rapporteras till länsstyrelsen inom en vecka.

Stora mängder vitkindade gäss orsakar lokalt allvarliga skador på jordbruksgrödor på Gotland. För att underlätta för drabbade lantbrukare tillåts skyddsjakt från och med den 1 april till och med den 15 juni 2021, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

  • Skyddsjakten får endast bedrivas efter gäss som uppehåller sig vid åker med oskördad gröda.
  • Skyddsjakten får genomföras av berörd jakträttshavare eller av någon som genomför skyddsjakten på uppdrag av jakträttshavaren.
  • Högst 500 gäss får totalt fällas.
  • Skyddsjakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som till övrig fauna. Särskilt stor hänsyn ska tas för att minimera störning vid till exempel strandängar och andra häckningsplatser för fågel.
  • Antalet fällda fåglar ska rapporteras in till länsstyrelsen så snart som möjligt, dock senast en vecka efter att skyddsjakten har bedrivits. Rapporten lämnas via formuläret nedan.

Rapportering av skyddsjakt på vitkindad gås

För att Länsstyrelsen ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten behöver du som nyttjar beslutet redovisa din skyddsjakt. Gör din rapportering så snart som möjligt efter jakten.

Kontakt

Har du frågor om tillstånd och dispenser inom naturvård eller jakt- och viltvård? Du når våra naturvårdshandläggare kl. 14:00-16:00 varje vardag.

Telefon: 010-223 90 00