Skyddsjakt

Skyddsjakt tillåts av länsstyrelsen på en del arter under vissa förutsättningar. Beviljandet av skyddsjakt är ett undantag från de allmänna bestämmelserna om att alla vilda däggdjur och fåglar i grunden är fredade. Skyddsjakt kan till exempel beviljas för att förhindra allvarlig skada. Fastighetsägare kan också ha rätt att bedriva skyddsjakt på vissa arter utan Länsstyrelsens tillstånd om det finns risk för skador eller andra olägenheter vid exempelvis odlingar, handelsträdgårdar, flygplatser eller i ladugårdar. Detta framgår av bilaga 4 till jaktförordningen.

När en ansökan om skyddsjakt kommer in till länsstyrelsen ska myndigheten först säkerställa att det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet än skyddsjakt och att jakten inte försvårar upprätthållandet av artens gynnsamma bevarandestatus. Länsstyrelsen undersöker också om den sökande är berättigad att få sin ansökan om skyddsjakt prövad. Endast den som drabbats av eller riskerar att drabbas av allvarlig skada kan få sin ansökan prövad.

I ansökan behöver den sökande motivera varför skyddsjakt är nödvändig. I Jaktförordningen anges fyra skäl till att skyddsjakt kan medges:

  • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön
  • Av hänsyn till flygsäkerheten
  • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom
  • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur

Ansökan om skyddsjakt

  1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
  2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner
Uppgifter om sökandenUppgifter om den som ska bedriva jakten
(Om fler än en, bifoga en lista med uppgifter om dem i slutet av formuläret)


Uppgifter om skyddsjaktenJakträttsinnehavaren har medgivit skyddsjakten * (obligatorisk)
Jakträttsinnehavaren har medgivit skyddsjakten


Bilagor
Bilagor

Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din länsstyrelse för hjälp.

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt