Fiskevårdsåtgärder och bidrag

Fiskevårdsåtgärder ska göra våra fiskbestånd uthålliga. Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Kommuner och andra aktörer kan söka bidrag för fiskevård.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

  • undersöka fiskeutvecklingen för att bevara livskraftiga fiskbestånd
  • återskapa livsmiljön i och kring ett vattendrag
  • förbättra vattenkvalitén
  • kalka försurade vattendrag
  • ge bidrag
  • vara med vid olika miljöprövningar.

Fiskevårdsbidrag

Vill du göra åtgärder som kan gynna våra fiskbestånd? Länsstyrelsen ger stöd till fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt.

Bidrag ska gynna den biologiska mångfalden

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

  • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan
  • återintroduktion av arter som försvunnit
  • fiskevårdsplaner
  • fiskvägar.

Utlysning av medel för förebyggande åtgärder för att motverka skador på fisk förorsakade av vilt

Länsstyrelsen vill undersöka om det finns organisationer som har intresse och möjlighet att genomföra förebyggande åtgärder för att motverka skador förorsakade av gråsäl. Aktuellt område för åtgärder är Klinteviken med vattendragen Robbjensån och Varbosån.

Anledningen till att Länsstyrelsen bedömer att det finns ett behov av åtgärder är att det under den senaste tre åren har observerats jagande gråsäl i omedelbar närhet av Klinteviken och då under en period då havsöringen simmar runt i området i väntan på att höstregnen ska fylla på flödena i vattendragen och möjliggöra åtkomst till lekplatserna. Vattendragen uppvisar också vikande trender i antal havsöringar som återvänder för lek.

En åtgärd som visat sig effektiv är att sända ut ljudvågor i en frekvens som gör att sälarna lämnar området och på så sätt skydda fisken under den kritiska perioden då den ansamlas inför leken.

Länsstyrelsen söker därför efter organisationer som kan köpa in och sköta en så kallad sälskrämma och som dessutom kan undersöka åtgärdens effekt. Uppföljningen görs lämpligen via räkning av antalet återvändande lekfiskar till ovan nämnda vattendrag och då i synnerhet till Robbjensån.

Tillgängliga medel att söka för åtgärder under 2024 är 250 000 kronor.

Frågor kan besvaras av Peter Landergren via telefon: 010-223 92 56 eller e-post: peter.landergren@lansstyrelsen.se

Intresseanmälan om att genomföra åtgärder under 2024 ska skickas till gotland@lansstyrelsen.se senast den 30 april 2024. Ange diarienummer 622-1852-2024.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss