Regional vattenförsörjningsplan

En kontinuerlig tillgång till vatten av bra kvalitet är en grundläggande förutsättning för att samhället ska fungera. Enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram är det länsstyrelsens roll att, i samverkan med kommuner och VA-huvudmän, ta fram en regional vattenförsörjningsplan.

Länsstyrelsen har under perioden 2020–2023 tagit fram en ny regional vattenförsörjningsplan. Arbetet har genomförts inom en tvärsektoriell arbetsgrupp och i samverkan med länets kommuner och VA-huvudmän. Den nya planen antogs i mars 2023 och ersätter den äldre vattenförsörjningsplanen från 2016.

Planens syfte och innehåll

Den regionala vattenförsörjningsplanen pekar ut de vattenresurser som behövs för att möta dricksvattenbehovet i Gävleborgs län nu och i framtiden. Planen är ett planeringsunderlag för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Genom klok och väl avvägd samhällsplanering och hänsyn till dricksvattenintresset i tillståndsprocesser kan vi förebygga försämring av vattenkvalitet och säkra vattentillgången i våra dricksvattenresurser.

Vidare presenterar den regionala vattenförsörjningsplanen hot och risker samt åtgärder som är relevanta för länets vattenförsörjning. Den ska vara till hjälp för kommuner, VA-huvudmän och andra lokala och regionala aktörer i deras strategiska arbete med åtgärder. Planen vill skapa en samsyn kring gemensamma prioriteringar och genomförandet av åtgärder. Därför har länsstyrelsen även tagit fram en regional handlingsplan med konkreta åtgärdsförslag. Den regionala handlingsplanen ska stämmas av årligen med kommuner och VA-huvudmän för att hålla arbetet för en robust och hållbar vattenförsörjning i länet levande.

Regional vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län Länk till annan webbplats.

Regional handlingsplan för en trygg och hållbar dricksvattenförsörjning Länk till annan webbplats.

GIS-underlag och karttjänst (WebbGIS)

Den regionala vattenförsörjningsplanen har kompletterats med ett GIS-underlag över länets dricksvattenresurser. GIS-underlaget presenteras i en egen karttjänst (WebbGIS) men kan även nås via GeodataKatalogen.

WebbGIS Regional vattenförsörjning för Gävleborgs län Länk till annan webbplats.

GeodataKatalogen Länk till annan webbplats.

Samrådsredogörelse

Genom samråd har berörda aktörer fått möjlighet att lämna synpunkter på den regionala vattenförsörjningsplanen, inklusive regional handlingsplan och karttjänst. En sammanställning av inkomna synpunkter och hur dessa har bemötts finns i samrådsredogörelsen.

Samrådsredogörelse Regional Vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län Excel, 64.5 kB.

Kontakt

Enheten för miljöanalys

Länsstyrelsen Gävleborg

Telefon: 010-225 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss