Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Regeringen pausar omprövningen av vattenkraften – ny tidplan

Regeringen har beslutat att pausa omprövningen av vattenkraftens miljövillkor. Bakgrunden till beslutet är den förändrade situationen i elsystemet. Ändringen innebär att sista datum för att lämna in ansökan om prövning till Mark- och miljödomstolen senareläggs med ett år. Den nya tidplanen börjar gälla den 30 januari 2023. För de kraftverksägare vars ansökningsdatum var före det, gäller den gamla tidplanen.

Länsstyrelsens arbete enligt den nationella planen för moderna miljövillkor fortsätter enligt den nya tidplanen och i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens vägledning.

Den nya tidplanen finns i SFS 2023:4, Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter:

Ny tidplan i Svensk författningssamling SFS 2023:4 (svenskforfattningssamling.se) Länk till annan webbplats.

Regeringens remiss "Paus av omprövning för moderna miljövillkor" samt inkomna svar (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Dokument för prövningsgrupperna

Här presenterar Länsstyrelsen dokument som rör samverkansprocessen i de prövningsgrupper som ingår i den nationella planen för omprövning av vattenkraft. Listan fylls på efterhand, allt eftersom dokumenten i prövningsgrupperna blir klara.

Pågående

I Harmångersån finns fem kraftverk och fyra dammar som ska omprövas enligt den nationella planen.

Senast den 1 september 2025 ska verksamhetsutövarna i prövningsgruppen lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark- och miljödomstolen.

Här hittar du dokument som rör samverkansprocessen. Först ut är den färdigställda nulägesbeskrivningen. Fler dokument kommer att tillkomma, allt eftersom arbetet i prövningsgruppen går framåt.

Nulägesbeskrivning Harmångersån Pdf, 3.2 MB.

Totalt finns det 21 vattenkraftverk och regleringsdammar längs Delångersån som ska omprövas enligt den nationella planen.

Samverkansprocessen för Delångersån kommer att påbörjas under hösten 2023. När dokument som rör samverkansprocessen är färdigställda kommer du att hitta dessa här.

Senast den 1 februari 2026 ska verksamhetsutövarna i prövningsgruppen lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark- och miljödomstolen.

Kommande

Samverkansprocessen för Gavleån har inte startat. Senast den 1 februari 2037 ska verksamhetsutövarna i prövningsgruppen lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark- och miljödomstolen.

Samverkansprocessen för Gavleån uppströms Storsjön har inte startat. Senast den 1 februari 2036 ska verksamhetsutövarna i prövningsgruppen lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark- och miljödomstolen.

Samverkansprocessen för Gnarpsån har inte startat. Senast den 1 september 2032 ska verksamhetsutövarna i prövningsgruppen lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark- och miljödomstolen.

Samverkansprocessen för Ljusnan nedströms Orsjön har inte startat. Senast den 1 september 2029 ska verksamhetsutövarna i prövningsgruppen lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark- och miljödomstolen.

Samverkansprocessen för Ljusnan uppströms Orsjön har inte startat. Senast den 1 februari 2031 ska verksamhetsutövarna i prövningsgruppen lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark- och miljödomstolen.

Samverkansprocessen för Voxnan har inte startat. Senast den 1 februari 2030 ska verksamhetsutövarna i prövningsgruppen lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark- och miljödomstolen.

Avslutade

Samverkansprocessen för prövningsgruppen Hamrångeån är avslutad.

Samverkansprocessen för prövningsgruppen Testeboån är avslutad.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss