Deponera hyra

Du kan deponera hyra om du exempelvis anser att du har rätt att göra avdrag på hyran på grund av brister i en bostad eller lokal som du hyr. Ansök om deponering av hyra hos Länsstyrelsen.

Om du hyr en bostad eller lokal kan du i vissa fall deponera hela eller delar av hyran hos Länsstyrelsen. Det är du själv som bestämmer hur mycket du ska deponera. Vid en deponering tar vi emot och förvarar pengar som du ska betala till hyresvärden.

Vad krävs för att jag ska kunna deponera hyran?

Som hyresgäst har du möjlighet att deponera hyra vid följande situationer:

 • Du anser att du har rätt till avdrag på hyran för att det finns problem med eller skador på bostaden eller lokalen som inte beror på dig själv. Exempelvis om hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet.
 • Du anser att du har rätt till skadestånd enligt hyreslagen.
 • Du anser att du har rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har rättat till brister.
 • Du har ett ekonomiskt motkrav på hyresvärden, oavsett vad motkravet gäller.
 • Du är inte överens med hyresvärden om storleken på hyresbeloppet, om beloppet inte är bestämt i hyresavtalet.

Fördelen med att deponera hyran hos Länsstyrelsen jämfört med att bara låta bli att betala är att hyresvärden inte kan vräka dig för att du inte har betalat. Du kan dock bli uppsagd från din lägenhet om du deponerar en för stor del av hyran. Det kan till exempel vara om du deponerar hela månadshyran när det bara är ett rum i en trerumslägenhet som inte är användbart. Hyresvärden har också rätt att vräka dig om du deponerar pengarna efter hyrans förfallodag.

Hur gör jag för att deponera hyran?

En ansökan om deponering av hyra består av tre delar. Du ska skicka in en ansökan till Länsstyrelsen, betala in pengarna du vill deponera och betala in en säkerhet. Vi kan inte fatta beslut om deponering innan du gjort alla tre delar.

 • Ansök om deponering av hyra
  För att deponera hyra fyller du i en ansökan och skickar den till Länsstyrelsen.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Deponering av hyra (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten tillsammans med kopia på hyreskontraktet till:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Rättsenheten
  791 84 FALUN
 • Betala in pengarna du vill deponera
  Betala in det belopp du vill deponera till Länsstyrelsen. Du avgör själv hur stort belopp du ska deponera.

  Vid det första inbetalningstillfället: Ange ditt organisationsnummer eller personnummer samt namn i betalningsmeddelandet (till exempel ”012345-6789, Aktiebolag AB”).

  Vill du fortsätta att deponera hyran på samma grund? Ange förfallodatum och det ärendenummer du fick vid den första deponeringen, samt storleken på eventuell pant (till exempel ”208-2010-300, oktober, pant 10 000”).

Så här gör du för att betala in pengarna du vill deponera:

 • Betala in aktuellt belopp till bankgiro 5168-4124.
 • Ange "deponering av hyra" och vilken månad deponeringen avser.
 • Ange avsändare med personnummer eller organisationsnummer.

Varje ny inbetal­ning kräver ny ansö­kan. Har ingen för­änd­ring skett efter den första depo­neringen kan du hänvisa till den första ansökan antingen i ny skri­velse eller på inbetalningskortet.

 • Lämna en säkerhet för att få deponera
  För att du som hyresgäst ska få deponera pengar hos Länsstyrelsen måste du lämna en säkerhet i form av en pant eller borgensförbindelse. Säkerheten ska täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta om hyresvärden enligt domstol får rätt till det deponerade beloppet.

  Länsstyrelsen begär en säkerhet motsvarande nedanstående belopp.
Belopp 2019

Deponerat belopp

Säkerhet

0 – 23 250 kr (1/2 basbelopp)

2 000 kr

23 251 – 50 000 kr 

10 000 kr

50 001 – 100 000 kr

20 000 kr

100 001 – 250 000 kr

30 000 kr

250 001 kr –

ytterligare 10 000 kr för varje påbörjat belopp om 250 000 kr

 

Om vi fattar beslut om att du får deponera hyra meddelar vi det till hyresvärden. Hyresvärden har då möjlighet att göra en överenskommelse med dig eller väcka talan (ta ärendet till domstol) för att få ut pengarna.

Utbetalning och återbetalning
Du har rätt att få tillbaka det deponerade beloppet om du och hyresvärden är överens om det.

Ansökan om utbetalning eller återbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av den som vill ha ut pengarna.

Så här gör du för att betala pant:

 • Betala in aktuellt belopp till bankgiro 5168-4124.
 • Ange avsändare och "pant" på postgirotalongen.

Så här gör du för att skicka in en borgensförbindelse:

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Borgensförbindelse (pdf)PDF
 2. Skicka borgensförbindelsen till:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Rättsenheten
  791 84 FALUN

Länsstyrelsen fattar beslut

Länsstyrelsen kan fatta beslut om att godkänna deponeringen först då ansökan, pengarna och panten eller säkerheten kommit in till Länssty­relsen. Om skäl för deponering saknas avslår vi an­sökan och det belopp du betalat in återbetalas. Vårt beslut kan överklagas hos Falu Tingsrätt.

Länsstyrelsen underrättar hyresvärden

Länsstyrelsen underrättar hyresvärden om deponeringen. Hyresvärden har tre månader på sig från det att beloppet förföll till betalning och en underrättelse har sänts att visa att en överenskommelse har träffats med dig, eller att talan väckts mot dig vid domstol om att få lyfta den deponerade hyran. Annars har du rätt att begära tillbaka det deponerade beloppet. Detta innebär inte att hy­resvär­den förlorar rätten till hyran. Eventuell fordran kvarstår och hyresvärden kan väcka talan mot dig inom pre­skriptionsti­den (12 kap 61 § jorda­balken)

Kontakt