Mottagande och etablering av nyanlända

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända personer. Länsstyrelsen arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer, och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Vi följer även upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet på både regional och kommunal nivå.

Metodstöd för lokala överenskommelser

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans tagit fram ett metodstöd för lokala överenskommelser om samverkan kring nyanländas etablering.

Metodstödet ska vägleda och ge stöd till de lokala parterna i arbetet med att ta fram lokala överenskommelser.

Metodstöd - Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Länk till annan webbplats.

RÖK - Regional överenskommelse i Blekinge 2019-2021

I Blekinge har vi en regional överenskommelse kring mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Alla kommunerna, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge, är med. I denna samverkansstruktur finns ett Integrationsråd, samt en beredningsgrupp/integrationsnätverk.

RÖK för 2019 - 2021 antogs av Integrationsrådet den 12 september i Karlskrona enhälligt. Samtidigt beslutades det om inriktningen i den handlingsplanen som integrationsgruppen i länet nu börjar arbeta fram. Dessa är

* Skalbara system, dvs att den kunskapen och kompetensen som byggts upp under årens lopp för mottagandet av flyktingar ska bevaras och en beredskap ska byggas upp på samma sätt om i andra samhällsområden, dvs att man kan ha en låg nivå, men vid behov snabbt trappa upp till mer kapacitet.

* Individen i centrum, dvs att de nyanlända ska kunna bli delaktiga sin integration, och ses som subjekt när etablering planeras. Samverkan mellan organisationerna som alla gör sin del av etableringen ska förstärkas så att alla ska ha samma bild av vad som händer och varför.

* Länet sak ses som en enhet. Hela Blekinge ska ses som en enhet när det gäller skola, arbetsmarknad och andra samhällsområden i större grad än idag. Det innebär synergivinster för kommuner och ett större utbud av insatser för de nyanlända.

* Samarbete med den idéburna sektorn. Föreningslivet och den idéburna sektorn skapar mycket av det goda integrationsarbetet på fältet. Myndigheterna och den idéburna sektorn behöver systematisera sina kontakter och skapa en strukturerad dialog för att bättre se varandras förutsättningar och skapa hållbar etablering.

RÖK 2019 - 2021 Pdf, 505.8 kB.

Beslut Integrationsrådet 2019-09-12 Pdf, 154.2 kB.

Fördjupning av de fyra inriktningar för RÖK -handlingsplan Pdf, 213.4 kB.

Länsstyrelsen Blekinge erbjuder ett brett kontaktnät, kompetenshöjande insatser, samordning av insatser och fördelar statsbidrag. Vid frågor kontakta integrationssamordnarna.

Bosättning av nyanlända personer

För att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Migrationsverket ansvarar för anvisningarna till kommunerna. Kvotflyktingar och personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets anläggningsboenden omfattas av anvisningar till kommunerna.

Förutom de nyanlända personer som kommunerna tar emot på anvisning bosätter sig många på egen hand i kommunerna. Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. Länsstyrelsen ansvarar för att stödja kommunerna och verka för beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga personer som ingår i målgruppen för bosättningslagen, det vill säga både de som anvisas till kommunerna och de som på egen hand bosätter sig i kommunen.

Länsstyrelsen beslutar om kommuntal

Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året.

Hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot efter anvisning beror på

  • kommunens storlek
  • arbetsmarknadsläge
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
  • hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen.

Läns- och kommuntal 2021 Länk till annan webbplats.

Läns- och kommuntal 2020

Länstalet är den 3 oktober av regeringen fastställt till 44 anvisade nyanlända i Blekinge för 2020. Kommuntalen ska beslutas av Länsstyrelsen i respektive län i en dialog med kommunerna senast den 15 november. Inför 2020 föreslås Sölvesborg få 16 anvisningsplatser och Karlskrona 28.

Förslaget till kommuntal har tagits fram av Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och av Länsstyrelsernas bosättningsgrupp gemensamt utifrån en viktning som tar hänsyn till arbetsmarknaden, bostäder, utbildningsplatser samt hur inflyttningen har sett ut under tidigare år. Kommuntalen är platser för anvisade personer och för med sig statliga ersättningar. Därtill finns de som flyttar självmant till olika kommuner, sk självbosatta eller egenboende. Förslaget till antal anvisade nyanlända till kommuner balanseras mot hur många självbosatta som kommuner har tagit emot. I och med Olofström, Karlshamn och särskilt Ronneby har haft en större inflyttning av självbosatta under flera år och fortsätter att ha det, har de inte fått några anvisade nyanlända i förslaget för 2020.

Vilka gäller bosättningslagen?

Lagen gäller kvotflyktingar och nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller som alternativt skyddsbehövande, samt anhöriga till dessa personer. Målgruppen för anvisningar till kommunerna är enbart kvotflyktingar och nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande och som befinner sig på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Frågor och svar om bosättning på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bidrag för bostadslösningar

Länsstyrelserna delar ut medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället (§ 37 i ersättningsförordningen 2010:1122).

Kontakt