Mottagande och etablering av nyanlända

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända personer. Länsstyrelsen hjälper samverkan mellan aktörer och arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer, och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Vi följer även upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet på både regional och kommunal nivå.

RÖK - Regional överenskommelse i Blekinge 2019-2021

I Blekinge har vi en regional överenskommelse kring mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Alla kommunerna, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge, är med. I denna samverkansstruktur finns ett Integrationsråd, samt en beredningsgrupp/integrationsnätverk.

RÖK för 2019 - 2021 antogs av Integrationsrådet den 12 september i Karlskrona enhälligt. Samtidigt beslutades det om inriktningen i den handlingsplanen som integrationsgruppen i länet nu börjar arbeta fram. Dessa är

* Skalbara system, dvs att den kunskapen och kompetensen som byggts upp under årens lopp för mottagandet av flyktingar ska bevaras och en beredskap ska byggas upp på samma sätt om i andra samhällsområden, dvs att man kan ha en låg nivå, men vid behov snabbt trappa upp till mer kapacitet.

* Individen i centrum, dvs att de nyanlända ska kunna bli delaktiga sin integration, och ses som subjekt när etablering planeras. Samverkan mellan organisationerna som alla gör sin del av etableringen ska förstärkas så att alla ska ha samma bild av vad som händer och varför.

* Länet sak ses som en enhet. Hela Blekinge ska ses som en enhet när det gäller skola, arbetsmarknad och andra samhällsområden i större grad än idag. Det innebär synergivinster för kommuner och ett större utbud av insatser för de nyanlända.

* Samarbete med den idéburna sektorn. Föreningslivet och den idéburna sektorn skapar mycket av det goda integrationsarbetet på fältet. Myndigheterna och den idéburna sektorn behöver systematisera sina kontakter och skapa en strukturerad dialog för att bättre se varandras förutsättningar och skapa hållbar etablering.

Länsstyrelsen Blekinge erbjuder ett brett kontaktnät, kompetenshöjande insatser, samordning av insatser och fördelar statsbidrag. Vid frågor kontakta integrationssamordnarna.

Bosättning av nyanlända personer

För att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Migrationsverket ansvarar för anvisningarna till kommunerna. Kvotflyktingar och personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets anläggningsboenden omfattas av anvisningar till kommunerna.

Förutom de nyanlända personer som kommunerna tar emot på anvisning bosätter sig många på egen hand i kommunerna. Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. Länsstyrelsen ansvarar för att stödja kommunerna och verka för beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga personer som ingår i målgruppen för bosättningslagen, det vill säga både de som anvisas till kommunerna och de som på egen hand bosätter sig i kommunen.

Länsstyrelsen beslutar om kommuntal

Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året.

Hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot efter anvisning beror på:

  • kommunens storlek
  • arbetsmarknadsläge
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
  • hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen.

Läns- och kommuntal 2022 Pdf, 203.6 kB.

Vilka gäller bosättningslagen?

Lagen gäller kvotflyktingar och nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller som alternativt skyddsbehövande, samt anhöriga till dessa personer. Målgruppen för anvisningar till kommunerna är enbart kvotflyktingar och nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande och som befinner sig på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Frågor och svar om bosättning på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bidrag

Länsstyrelserna delar ut medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30