Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

  • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
  • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
  • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
  • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Pågående insatser i länet kan du hitta på http://events.informationsverige.se/

Skicka rapporten till blekinge@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen Blekinge
TIA-rapportering
376 81 Karlskrona

Utlysning nummer 2 2019

Det finns möjlighet att söka bidrag för tidiga insatser för asylsökande mellan 20 augusti till 20 september 2019 i Blekinge län.

Vägledning - Statsbidrag för verksamheter för asylsökande m.fl. (reviderad 2019-08-14)PDF

Vem gör vad?

  • Länsstyrelsen prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
  • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
  • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
  • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Nu finns ett uppdaterat metodstöd för samverkan på lokal nivå om nyanländas etablering. I denna revidering har metodstödet kompletterats med en fristående mall för överenskommelsen som är redigerbar. Fokus för metodstödet ligger på utbildning och det ökade mottagande av kvotflyktingar. I metodstödet förtydligas hur lokala överenskommelser kan kombineras med och komplettera andra överenskommelser, som exempelvis överenskommelser enligt Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA):s modell om lokala jobbspår.

Utbildningsplikten ställer höga krav på god samverkan. Metodstödet beskriver de viktigaste frågorna som främst Arbetsförmedlingen och kommunerna behöver komma överens om, för att syftet med reformen ska kunna uppnås.

Metodstödet är framtaget i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket samt Sveriges kommuner och landsting.

Metodstöd - Utgångspunkter för samverkan om nyanländas etableringPDF

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och växel:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30