Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Vi har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen är ett vägledande dokument som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

Handlingsplanen beskriver Blekinges framtida klimat och hur arbetet går till idag. I planen står även vilka åtgärder som behövs i länet för att anpassa oss till ett förändrat klimat.

Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Den här rapporten undersöker vilka statligt skyddade kulturmiljöer och ett urval övriga kulturmiljöer i Blekinge som hotas av översvämning i ett framtida klimat samt av ras, skred och erosion. I rapporten ges det förslag på övergripande åtgärder som kan genomföras för att skydda kulturmiljöerna inför dessa effekter samt ett förslag på prioriterings-metod som kan användas när man resonerar kring vilka kulturmiljöer som bör prioriteras vid skyddsinsatser.

Ladda ner rapporten Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Det finns områden i vårt län där vi har identifierat att det finns risk för erosion, skred, ras, slamströmmar och översvämning. Detta kan leda till skador på bebyggelse och infrastruktur och påverka områden med miljöfarlig verksamhet och förorenad jord. Vi har därför gjort en analys av det framtida klimatet i länet gällande nederbörd, temperatur, flöden och havsvattenstånd.

Utredningen är avsedd att användas som ett underlag för länsstyrelsens regeringsuppdrag. Det går ut på att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Utredningen ska också hjälpa kommunerna i deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och fysisk planering.

Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys (SGI/SMHI, 2012) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Riskhanteringsplaner för översvämningsrisk

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram hotkartor för 25 orter i Sverige som riskerar att drabbas av allvarliga konsekvenser vid översvämningar från vattendrag, sjöar eller hav. I Blekinge finns två orter med betydande översvämningsrisk: Karlskrona och Karlshamn. Översvämningsrisken i de två orterna kommer främst från havet, men här finns även vattendrag som kan översvämmas med allvarliga konsekvenser.

Utifrån hotkartorna har Länsstyrelsen tagit fram riskkartor som visar konsekvenserna av översvämning för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Ta del av mer information om översvämningsdirektivet på msb.se Länk till annan webbplats.

Flera aktörer bidrar till arbetet med planerna

Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram riskhanteringsplaner för länets utpekade tätorter. Riskhanteringsplanerna är ett långsiktigt arbete för att minska översvämningsrisken i de utpekade områdena. Planerna följs upp och revideras vart sjunde år. Innehållet i planerna regleras i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker och MSBFS 2013:1 föreskrifter om översvämningsrisker (riskhanteringsplaner).

I riskhanteringsplanerna beskrivs hur de identifierade riskerna ska hanteras för att minska den ogynnsamma påverkan av översvämningar för områdena som helhet. Riskhanteringsplanerna gäller år 2022–2027 och baseras på riskkartorna och de berörda kommunernas egna konsekvensanalyser.

I samråd med kommunerna har länsstyrelsen tagit fram mål och åtgärder för att hantera översvämningsrisker. Vi har även involverat andra aktörer som påverkas. Syftet är att ta fram en gemensam bild av översvämningsrisken och diskutera behov av åtgärder. I riskhanteringsplanerna sammanställs åtgärder och ansvarsfördelning.

Blekinges riskhanteringsplaner ute på samråd

Länsstyrelsen Blekinge genomför samråd gällande riskhanteringsplan för översvämningsrisker i Karlshamn och Karlskrona, två av de 25 områden i Sverige där översvämningsrisken är betydande och konsekvenserna kan bli stora.

Enligt översvämningsdirektivet och förordningen om översvämningsrisker har Länsstyrelsen Blekinge tagit fram riskhanteringsplaner för respektive område. Riskhanteringsplanerna beskriver mål och åtgärder för att minska riskerna för att människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet kommer drabbas vid en översvämning.

Lämna synpunkter

Nu har du möjlighet att tycka till om innehållet i planerna. Länsstyrelsen bjuder in berörda myndigheter, kommuner, organisationer, allmänhet och andra berörda till samråd, där du kan lämna synpunkter på riskhanteringsplanerna och de tillhörande miljökonsekvensbeskrivningarna.

Samråd om riskhanteringsplan för hantering av översvämningsrisker i tätorterna Karlshamn och Karlskrona

Arbetet med riskhanteringsplanerna samordnas inom vattendistrikten och förvaltningsplanen enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

Kontakt

Klimatanpassning

E-post till klimatanpassning.blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00 (växel)

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30