Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Vi har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen är ett vägledande dokument som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

Handlingsplanen beskriver Blekinges framtida klimat och hur arbetet går till idag. I planen står även vilka åtgärder som behövs i länet för att anpassa oss till ett förändrat klimat.

Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan Länk till annan webbplats.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

En rapport från SMHI som beskriver dagens och framtidens klimat i Blekinge. Klimatet beskrivs utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5). Resultaten beskrivs i form av olika klimatindex, det vill säga medelvärden, säsongsvariationer och mer extrema förhållanden.

Framtidsklimat i Blekinge Pdf, 14.5 MB, öppnas i nytt fönster.

I SMHIs webbaserade klimatscenariotjänst presenterades i slutet av 2021 ett nytt material bestående av kartor, diagram och fakta som beskriver olika aspekter av klimatförändring.

Enkel klimatscenariotjänst på SMHIs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad klimatscenariotjänst på SMHIs webbplats Länk till annan webbplats.

SMHI har gjort beräkningar av extremvattenstånd år 2100 för tätorterna Karlshamn och Karlskrona utifrån olika återkomstvärden. Beräkningarna presenteras i rapporter.

Extremvattenstånd Karlshamn Länk till annan webbplats.

Extremvattenstånd Karlskrona Länk till annan webbplats.

Med ett förändrat klimat förändras riskbilden för förorenade områden. Mer extrema flöden i vattendrag, stigande havsnivåer, frekventare och intensivare skyfall samt ökad risk för ras och skred riskerar att leda till en ökad föroreningsrisk framöver. Viktiga vattenresurser måste bevakas och skyddas, så att vår framtida dricksvattenförsörjning inte äventyras. Länsstyrelsen Blekinge har genomfört en kartläggning som ger underlag för att prioritera åtgärdsarbete till de områden som medför störst risk för spridning av föroreningar och påverkan på vattentäkter i framtiden.

Klimatpåverkan på förorenade områden inom vattenskyddsområden i Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den här rapporten undersöker vilka statligt skyddade kulturmiljöer och ett urval övriga kulturmiljöer i Blekinge som hotas av översvämning i ett framtida klimat samt av ras, skred och erosion. I rapporten ges det förslag på övergripande åtgärder som kan genomföras för att skydda kulturmiljöerna inför dessa effekter samt ett förslag på prioriteringsmetod som kan användas när man resonerar kring vilka kulturmiljöer som bör prioriteras vid skyddsinsatser.

Blekinges kulturmiljöer - översvämning till följd av ett förändrat klimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns områden i vårt län där vi har identifierat att det finns risk för erosion, skred, ras, slamströmmar och översvämning. Detta kan leda till skador på bebyggelse och infrastruktur och påverka områden med miljöfarlig verksamhet och förorenad jord. SGI och SMHI har därför gjort en analys av det framtida klimatet i länet gällande nederbörd, temperatur, flöden och havsvattenstånd. Flera kartunderlag har uppdaterats efter att denna sårbarhetsanalys utfördes år 2012. Länkar till uppdaterat planeringsunderlag finns under relaterad information.

Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys - naturolyckor Länk till annan webbplats.

Riskhanteringsplaner för översvämningsrisk

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram hotkartor för orter som riskerar att drabbas av allvarliga konsekvenser vid översvämningar från vattendrag, sjöar eller hav. I Blekinge finns två orter med betydande översvämningsrisk: Karlskrona och Karlshamn. Översvämningsrisken i de två orterna kommer främst från havet, men här finns även vattendrag som kan översvämmas med allvarliga konsekvenser.

Utifrån hotkartorna har Länsstyrelsen tagit fram riskkartor som visar konsekvenserna av översvämning för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Hot- och riskkartor på Översvämningsportalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av mer information om översvämningsdirektivet på msb.se Länk till annan webbplats.

Flera aktörer bidrar till arbetet med planerna

Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram riskhanteringsplaner för länets utpekade tätorter. Riskhanteringsplanerna är ett långsiktigt arbete för att minska översvämningsrisken i de utpekade områdena. Innehållet i planerna regleras i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker och MSBFS 2013:1 föreskrifter om översvämningsrisker (riskhanteringsplaner).

I riskhanteringsplanerna beskrivs hur de identifierade riskerna ska hanteras för att minska den ogynnsamma påverkan av översvämningar för områdena som helhet. Riskhanteringsplanerna gäller år 2022–2027 och baseras på riskkartorna och de berörda kommunernas egna konsekvensanalyser.

I samråd med kommunerna har länsstyrelsen tagit fram mål och åtgärder för att hantera översvämningsrisker. Vi har även involverat andra aktörer som påverkas. Syftet är att ta fram en gemensam bild av översvämningsrisken och diskutera behov av åtgärder. I riskhanteringsplanerna sammanställs åtgärder och ansvarsfördelning.

Enligt översvämningsdirektivet och förordningen om översvämningsrisker har Länsstyrelsen Blekinge tagit fram riskhanteringsplaner för respektive område. Riskhanteringsplanerna beskriver mål och åtgärder för att minska riskerna för att människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet kommer drabbas vid en översvämning.

Klimatanpassning i fysisk planering

Här presenteras vägledningar och rekommendationer som syftar till att stödja kommuner i hur det är möjligt att ta hänsyn till ett förändrat klimat i den fysiska planeringen.

Ett metodstöd innehåller praktiska råd för kommuner som ska integrera sin syn på klimatrelaterade risker i översiktsplanen. Vilka underlag kan vara användbara i arbetet för att öka kunskapen och medvetenheten om klimatrelaterade risker? Och hur kan det praktiska arbetet med att förankra klimatanpassningsaspekterna i de interna processerna utformas?

Klimatrelaterade risker i översiktsplanering - metodstöd Länk till annan webbplats.

I denna skrift sammanfattar länsstyrelserna kunskapsläget kring klimatförändringarna. Den ger vägledning, rekommendationer, tips och råd om hur kommunen kan, bör och ska ta hänsyn till nya klimatförutsättningar i samhällsplaneringen enligt plan- och bygglagen (PBL).

Klimatanpassning i fysisk planering - vägledning från länsstyrelserna Pdf, 1 MB.

För att underlätta för planhandläggare att beakta klimatanpassning i fysisk planering har länsstyrelserna tagit fram en checklista. Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering Pdf, 1.8 MB.

Länsstyrelsen Blekinge har som ett stöd i den fysiska planeringen beslutat om riktlinjer för byggande i låglänta områden i länet.

Riktlinjer: Säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden Pdf, 707.1 kB.

Säkerhetsnivåer olika höjdsystem Pdf, 294.6 kB.

Klimatanpassning i prövning och tillsyn

När klimatet förändras ökar risken föra att föroreningar sprids i vår miljö. Miljöfarliga verksamheter behöver därför skyddas och anpassas även till framtidens klimateffekter. Även vid bedömning av saneringsbehov av förorenade områden är det viktigt att klimatrelaterade risker vägs in. Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd med syfte att bidra till en klimatanpassad tillsyn och prövning av
miljöfarliga verksamheter och förorenade områden.

Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Miljösamverkan Sveriges hemsida finns även informationsblad och ett underlag till presentation som tillsynsmyndigheter kan använda sig av vid tillsynsbesök.

Klimatanpassning i prövning och tillsyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimattips till dig som privatperson

Översvämning och värmebölja blir vanligare i och med klimatförändringarna. Det drabbar oss som privatpersoner, men vi kan själva göra förebyggande åtgärder för att skydda oss. I filmerna och länkarna här under får du tips om vad du själv kan göra.

Kontakt

Klimatanpassning

E-post till klimatanpassning.blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00 (växel)

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30