Klimatpåverkan på förorenade områden inom vattenskyddsområden i Blekinge län

Vattenförsörjningen i Blekinge är generellt mycket sårbar. Redan idag finns en tydlig konkurrens om vatten i vissa områden och den pågående klimatförändringen förstärker problematiken. Klimateffekter som förlängd vegetationsperiod och ökad risk för skred, erosion och översvämning riskerar både att försämra vattentillgången och öka risken för förorening av vattentäkter. I Blekinge finns få grundvattenmagasin och på många platser används istället ytvatten för dricksvattenproduktion. För att trygga den långsiktiga dricksvattenförsörjningen krävs omsorgsfull planering. Viktiga vattenresurser måste bevakas och skyddas, så att vår framtida dricksvattenförsörjning inte äventyras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=55&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss