Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne. Innan du söker tillstånd ska du ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra.

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Vissa statligt ägda byggnadsminnen beslutar regeringen om.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Exakt vilka åtgärder som kräver tillstånd beror på vad som står i skyddsbestämmelserna för varje byggnadsminne. Ofta behövs ett tillstånd för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra interiören eller den fasta inredning
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde

Ansökan om tillstånd

Du ansöker om tillstånd att få ändra i ett byggnadsminne hos Länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla ett åtgärdsprogram med fackmässigt gjorda ritningar samt en motivering till ändringen.

Kulturmiljölagenlänk till annan webbplats

Ändra i byggnadsminne?

Alla åtgärder som påverkar de kulturhistoriska värdena i skyddade byggnadsminnen kräver tillstånd. Vanligt underhåll behöver inte tillstånd. Är du tveksam ta kontakt med Länsstyrelsen Blekinge.

Detta behövs för att ansöka

Ansökan ska göras av behörig företrädare för fastighetesägaren. Handlingarna ska tydligt redogöra för vilka åtgärder som är aktuella.

Obligatoriska handlingar till ansökan

 • Beskriv byggnad eller dylikt, beskriv nuvarande skick samt skicka in karta/fackmässigt gjorda ritning och bilder.

 • Motivera varför åtgärden behöver göras
 • Redovisa åtgärden genom att ange arbetsmetod, material och visa platsen på karta.
 • Beskriv hur åtgärden påverkar byggnadens, föremålets eller anläggningens kulturhistoriska värden. Denna beskrivningen ska utföras av en antikvarie.


Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om att ändra ett byggnadsminne (PDF)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till blekinge@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Blekinge
  371 86 Karlskrona

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Byggnadsvårdsbidrag

Äger eller förvaltar du ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda eller göra det mer tillgängligt.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om bidrag till värdefulla kulturmiljöer (PDF)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till blekinge@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Blekinge
  371 86 Karlskrona

Tid för ansökan

För att bäst kunna fördela bidragen behöver vi din ansökan senast den 31 oktober året innan arbetet planeras att utföras. Du kan inte ansöka om bidrag för åtgärder har påbörjats eller som redan har utförts.

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Du använder den avsedda blanketten och är noga med att få med alla handlingar som ska bifogas med ansökan.

 1. Din ansökan registreras på länsstyrelsen.
 2. Om din ansökan inte är komplett skickas en begäran om komplettering till dig.
 3. Du skickar in din eventuella komplettering.
 4. I februari får länsstyrelsen besked från Riksantikvarieämbetet om hur stort länets totala kulturmiljöanslag blir för det aktuella året.
 5. I mars eller april får du ett besked om att du får bidrag eller inte.
 6. Om du beviljats bidrag finns det oftast villkor om antikvarisk medverkan. Du som bidragssökande kallar därför till ett möte med den antikvariske experten innan arbetena startar.
 7. När arbetena avslutats kallar du länsstyrelsen till slutbesiktning. Den antikvariske expert skickar sin rapport till dig och till länsstyrelsen.
 8. Du har fått alla fakturor på arbetena. Efter betalning skickar du in kopior av dem och rekvisitionsblanketten till länsstyrelsen.
 9. Ditt beviljade bidrag betalas ut.
 • Noggrant ifylld ansökningsblankett. Redovisa egeninsats eller samfinansiering. Meddela om du har avdragsrätt för moms (näringsidkare med momsredovisningsskyldighet beviljas inte bidrag för moms. Privatpersoner och organisationer kan söka bidrag även för momskostnader).
 • Arbetsbeskrivning av åtgärder samt material- och metodbeskrivning.
 • Kostnadsberäkning samt kopior på offerter som visar kostnad för enskilda delmoment.
 • Fotografier av byggnader, gårdshus och omgivning samt karta och information om byggnadens historik.

Viktigt! Om något av ovanstående saknas i ansökan kan den inte behandlas och skickas därför tillbaka för komplettering.

Det är sökanden som anlitar och bekostar den antikvariska experten. Det är möjligt att söka bidrag för antikvarisk medverkan hos Länsstyrelsen. Den antikvariska experten ska ha relevant utbildning för projektet. Till exempel byggnadsantikvarisk utbildning, konservatorutbildning eller en arkitekt- eller ingenjörsutbildning med inriktning på restaurering och kulturmiljövård. Experten ska även ha praktisk erfarenhet av relevans för projektet och bör anlitas i ett tidigt skede av projektet.

Slutbesiktning

När restaureringsarbetet är färdigt skriver den antikvariska kontrollanten ett slutbesiktningsintyg. Där intygar denne att arbetet utförts på ett kulturhistoriskt riktigt sätt. Intyget krävs för att bidraget ska kunna betalas ut.

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsens beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvariskt kunnig person ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet, vid behov delta i byggmöten och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport över vilka åtgärder som har gjorts

Föreslå ett byggnadsminne

I Kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Du kan föreslå en byggnadsminnesförklaring genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Förslaget på nytt byggnadsminne ska innehålla:

 • uppgifter om vilken fastighet det gäller
 • en beskrivning av byggnaden
 • de omständigheter som gör att du tycker att den bör bli ett byggnadsminne

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och växel:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30