Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen. Den som ska göra ändringar i ett byggnadsminne måste söka tillstånd från oss.

Vad är ett byggnadsminne?

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar som är skyddade och som behöver tillstånd för att ändras.

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet.

Statliga byggnadsminnen, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Sök tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Som fastighetsägare behöver du tillstånd från oss för att göra ändringar som strider mot byggnadsminnets skyddsbestämmelser. Beroende på vad som gör just det byggnadsminnet särskilt värdefullt kan skyddsbestämmelserna vara mer eller mindre omfattande. Tillstånd kan behövas för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • ändra interiören eller den fasta inredningen
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde.

För att avgöra om det krävs tillstånd bör du alltid kontakta oss för samråd i ett tidigt skede inför planerade ändringar eller underhåll.

Ansök om tillstånd

Av ansökan ska det tydligt framgå

 • vad du söker tillstånd till och varför
 • vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra, och hur de ska göras.

Det kan även krävas

 • ett åtgärdsprogram, ibland med fackmässigt gjorda ritningar
 • ett antikvariskt utlåtande.

Kontakta gärna oss innan du skickar in din ansökan så kan vi stämma av att ansökan är komplett och tydlig.

Ändra i byggnadsminne?

Alla åtgärder som påverkar de kulturhistoriska värdena i skyddade byggnadsminnen kräver tillstånd. Vanligt underhåll behöver inte tillstånd. Är du tveksam ta kontakt med Länsstyrelsen Blekinge.

Detta behövs för att ansöka

Ansökan ska göras av behörig företrädare för fastighetsägaren. Handlingarna ska tydligt redogöra för vilka åtgärder som är aktuella.

Obligatoriska handlingar till ansökan

 • Beskriv byggnad eller dylikt, beskriv nuvarande skick samt skicka in karta/fackmässigt gjorda ritning och bilder.
 • Motivera varför åtgärden behöver göras
 • Redovisa åtgärden genom att ange arbetsmetod, material och visa platsen på karta.
 • Beskriv hur åtgärden påverkar byggnadens, föremålets eller anläggningens kulturhistoriska värden. Denna beskrivningen ska utföras av en antikvarie.


Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om att ändra ett byggnadsminne (PDF) Pdf, 56.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten till blekinge@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Blekinge
  371 86 Karlskrona

Sök byggnadsvårdsbidrag

Om du äger eller förvaltar ett byggnadsminne kan du söka bidrag från oss för att vårda det eller göra det mer tillgängligt.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om bidrag till värdefulla kulturmiljöer (PDF) Pdf, 68.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten till blekinge@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Blekinge
  371 86 Karlskrona

Tid för ansökan

För att bäst kunna fördela bidragen behöver vi din ansökan senast den 15 november samma år som arbetet planeras att utföras. Du kan inte ansöka om bidrag för åtgärder har påbörjats eller som redan har utförts.

Du använder den avsedda blanketten och är noga med att få med alla handlingar som ska bifogas med ansökan.

 1. Din ansökan registreras på länsstyrelsen.
 2. Om din ansökan inte är komplett skickas en begäran om komplettering till dig.
 3. Du skickar in din eventuella komplettering.
 4. I februari får länsstyrelsen besked från Riksantikvarieämbetet om hur stort länets totala kulturmiljöanslag blir för det aktuella året.
 5. I mars eller april får du ett besked om att du får bidrag eller inte.
 6. Om du beviljats bidrag finns det oftast villkor om antikvarisk medverkan. Du som bidragssökande kallar därför till ett möte med den antikvariske experten innan arbetena startar.
 7. När arbetena avslutats kallar du länsstyrelsen till slutbesiktning. Den antikvariske expert skickar sin rapport till dig och till länsstyrelsen.
 8. Du har fått alla fakturor på arbetena. Efter betalning skickar du in kopior av dem och rekvisitionsblanketten till länsstyrelsen.
 9. Ditt beviljade bidrag betalas ut.

 • Noggrant ifylld ansökningsblankett. Redovisa egeninsats eller samfinansiering. Meddela om du har avdragsrätt för moms (näringsidkare med momsredovisningsskyldighet beviljas inte bidrag för moms. Privatpersoner och organisationer kan söka bidrag även för momskostnader).
 • Arbetsbeskrivning av åtgärder samt material- och metodbeskrivning.
 • Kostnadsberäkning samt kopior på offerter som visar kostnad för enskilda delmoment.
 • Fotografier av byggnader, gårdshus och omgivning samt karta och information om byggnadens historik.

Viktigt! Om något av ovanstående saknas i ansökan kan den inte behandlas och skickas därför tillbaka för komplettering.

Det är sökanden som anlitar och bekostar den antikvariska experten. Det är möjligt att söka bidrag för antikvarisk medverkan hos Länsstyrelsen. Den antikvariska experten ska ha relevant utbildning för projektet. Till exempel byggnadsantikvarisk utbildning, konservatorutbildning eller en arkitekt- eller ingenjörsutbildning med inriktning på restaurering och kulturmiljövård. Experten ska även ha praktisk erfarenhet av relevans för projektet och bör anlitas i ett tidigt skede av projektet.

Slutbesiktning

När restaureringsarbetet är färdigt skriver den antikvariska kontrollanten ett slutbesiktningsintyg. Där intygar denne att arbetet utförts på ett kulturhistoriskt riktigt sätt. Intyget krävs för att bidraget ska kunna betalas ut.

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsen beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvarisk expert ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Vanligt förekommande uppgifter för den antikvariska experten är att

 • följa arbetet, samt delta i byggmöten och besiktningar
 • bistå med antikvariska råd och lämna detaljanvisningar
 • dokumentera genomförda åtgärder och byggnadshistoriska iakttagelser
 • uppmärksamma avvikelser från beslutet och vid behov kontakta Länsstyrelsen
 • efter avslutat arbete sammanställa en antikvarisk rapport.

Föreslå ett byggnadsminne

Av alla byggnader med höga kulturhistoriska värden är det bara ett fåtal som kan skyddas som byggnadsminnen.

Om du har ett förslag om en byggnad eller miljö som du tycker ska bli byggnadsminne är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge information om hur en byggnadsminnesförklaring går till och vilket underlagsmaterial du behöver skicka in.

K-märkta hus

K-märkning är ett samlingsbegrepp som ibland används om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vad som avses är ofta olika typer av skydd som finns i gällande detaljplaner. För frågor om K-märkta byggnader som inte omfattas av kulturmiljölagen eller miljöbalken ska du vända dig till respektive kommun.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss