Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv hos Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

För att bäst kunna fördela bidragen behöver vi din ansökan senast den 31 oktober året innan arbetet planeras att utföras. Du kan inte ansöka om bidrag för åtgärder har påbörjats eller som redan har utförts.

 • Noggrant ifylld ansökning. Redovisa egeninsats eller samfinansiering. Meddela om du har avdragsrätt för moms (näringsidkare med momsredovisningsskyldighet beviljas inte bidrag för moms. Privatpersoner och organisationer kan söka bidrag även för momskostnader).
 • Arbetsbeskrivning av åtgärder samt material- och metodbeskrivning.
 • Kostnadsberäkning samt kopior på offerter som visar kostnad för enskilda delmoment.
 • Fotografier av byggnader, gårdshus och omgivning samt karta och information om byggnadens historik.

Viktigt! Om något av ovanstående saknas i ansökan kan den inte behandlas och skickas därför tillbaka för komplettering.

Du använder det avsedda elektroniska formuläret härovan och är noga med att få med alla handlingar som ska bifogas med ansökan.

 1. Din ansökan registreras på länsstyrelsen.
 2. Om din ansökan inte är komplett skickas en begäran om komplettering till dig.
 3. Du skickar in din eventuella komplettering.
 4. I februari får länsstyrelsen besked från Riksantikvarieämbetet om hur stort länets totala kulturmiljöanslag blir för det aktuella året.
 5. I mars eller april får du ett besked om att du får bidrag eller inte.
 6. Om du beviljats bidrag finns det oftast villkor om antikvarisk medverkan. Du som bidragssökande kallar därför till ett möte med den antikvariske experten innan arbetena startar.
 7. När arbetena avslutats kallar du länsstyrelsen till slutbesiktning. Den antikvariske expert skickar sin rapport till dig och till länsstyrelsen.
 8. Du har fått alla fakturor på arbetena. Efter betalning skickar du in kopior av dem och rekvisitionsblanketten till länsstyrelsen.
 9. Ditt beviljade bidrag betalas ut.

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
 2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner

Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser


Objekt
Beskrivning av objektetSkydd enligt lag eller förordning
Skydd enligt lag eller förordning


Utpekad miljö
Utpekad miljö
Förslag till skydd utreds
Förslag till skydd utredsObjektets skyddsstatus
Objektets skyddsstatus


SökandeSökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Åtgärder

Finansiering
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Om Ja kan bidrag ej beviljas för arbetskostnad.
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har söktsÄr ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?Bilagor till ansökan som kommer att skickas in separat via e-post:
Bilagor till ansökan som kommer att skickas in separat via e-post:

Bilagor kan inte bifogas formuläret och behöver istället skickas in separat. Hänvisa till objektets namn. Bilagor skickas till blekinge@lansstyrelsen.se

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

De bidragsmedel som Länsstyrelsen har att fördela är begränsade. Även om du uppfyller de formella kraven för att kunna få bidrag kan du få avslag på din ansökan.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Det är sökanden som anlitar och bekostar den antikvariska experten. Det är möjligt att söka bidrag för antikvarisk medverkan hos Länsstyrelsen. Den antikvariska experten ska ha relevant utbildning för projektet. Till exempel byggnadsantikvarisk utbildning, konservatorutbildning eller en arkitekt- eller ingenjörsutbildning med inriktning på restaurering och kulturmiljövård. Experten ska även ha praktisk erfarenhet av relevans för projektet och bör anlitas i ett tidigt skede av projektet.

Slutbesiktning

När restaureringsarbetet är färdigt skriver den antikvariska kontrollanten ett slutbesiktningsintyg. Där intygar denne att arbetet utförts på ett kulturhistoriskt riktigt sätt. Intyget krävs för att bidraget ska kunna betalas ut.

Det som räknas som bidragsgrundande är ingrepp som krävs för att bevara de kulturhistoriska värdena. Det kan till exempel röra sig om att man måste använda sig av ett speciellt material, en speciell teknik, att man måste anlita en specialist, göra en dokumentation eller utredning eller för att kunna bevara en byggnad som saknar användning, en så kallad överloppsbyggnad.

Bidraget kan täcka en del av kostnaden, men inte 100%.

Möjligheterna till bidrag styrs av det årliga anslagets storlek, byggnadens kulturhistoriska värde och ingreppets beskaffenhet. Ofta är det byggnadsminnena i länet som prioriteras för dessa bidrag. För renoveringar som beviljas bidrag ska arbetet följas av en antikvarie, som anlitas av bidragsmottagaren, och sedan godkännas av länsstyrelsen.

Kulturmiljö och Vattenförvaltning

Projektet Kulturmiljö och Vattenförvaltning var ett samarbete mellan länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Skåne och som bedrevs mellan 2013-2020. Projektets syfte var att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid vattendrag och sjöar. Arbetet används för att kulturmiljövärdena inte ska missas när biotopvårds- och fiskevårdsåtgärder görs.

I första hand inventerades och dokumenterades kulturmiljöer där man under kommande år kunde tänkas genomföra biotop- och fiskevårdsåtgärder. De inventerade lämningarna är av allehanda slag, allt ifrån flottningslämningar, kvarnar, broar och sågar till bykhus och fiskeanläggningar. Genom arbetet lyfts kulturmiljövärdena fram och åtgärderna kan genomföras på bästa sätt för både vattenvården och kulturmiljövården.

Projektet finansierades med hjälp av Länsstyrelsens anslag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ ).

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30