Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Tillgängligt kulturarv, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

För att bäst kunna fördela bidragen behöver vi din ansökan senast den 15 januari samma år som arbetet planeras att utföras. Du kan inte ansöka om bidrag för åtgärder har påbörjats eller som redan har utförts.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Det är sökanden som anlitar och bekostar den antikvariska experten. Det är möjligt att söka bidrag för antikvarisk medverkan hos Länsstyrelsen. Den antikvariska experten ska ha relevant utbildning för projektet. Till exempel byggnadsantikvarisk utbildning, konservatorutbildning eller en arkitekt- eller ingenjörsutbildning med inriktning på restaurering och kulturmiljövård. Experten ska även ha praktisk erfarenhet av relevans för projektet och bör anlitas i ett tidigt skede av projektet.

Slutbesiktning

När restaureringsarbetet är färdigt skriver den antikvariska kontrollanten ett slutbesiktningsintyg. Där intygar denne att arbetet utförts på ett kulturhistoriskt riktigt sätt. Intyget krävs för att bidraget ska kunna betalas ut.

Riktlinjer för antikvarisk medverkan och antikvarisk rapport (PDF) Pdf, 66.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Det som räknas som bidragsgrundande är ingrepp som krävs för att bevara de kulturhistoriska värdena. Det kan till exempel röra sig om att man måste använda sig av ett speciellt material, en speciell teknik, att man måste anlita en specialist, göra en dokumentation eller utredning eller för att kunna bevara en byggnad som saknar användning, en så kallad överloppsbyggnad.

Bidraget kan täcka en del av kostnaden, men inte 100%.

Möjligheterna till bidrag styrs av det årliga anslagets storlek, byggnadens kulturhistoriska värde och ingreppets beskaffenhet. Ofta är det byggnadsminnena i länet som prioriteras för dessa bidrag. För renoveringar som beviljas bidrag ska arbetet följas av en antikvarie, som anlitas av bidragsmottagaren, och sedan godkännas av länsstyrelsen.

Kulturmiljö och Vattenförvaltning

Projektet Kulturmiljö och Vattenförvaltning var ett samarbete mellan länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Skåne och som bedrevs mellan 2013-2020. Projektets syfte var att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid vattendrag och sjöar. Arbetet används för att kulturmiljövärdena inte ska missas när biotopvårds- och fiskevårdsåtgärder görs.

I första hand inventerades och dokumenterades kulturmiljöer där man under kommande år kunde tänkas genomföra biotop- och fiskevårdsåtgärder. De inventerade lämningarna är av allehanda slag, allt ifrån flottningslämningar, kvarnar, broar och sågar till bykhus och fiskeanläggningar. Genom arbetet lyfts kulturmiljövärdena fram och åtgärderna kan genomföras på bästa sätt för både vattenvården och kulturmiljövården.

Projektet finansierades med hjälp av Länsstyrelsens anslag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ ).

Utbetalning av bidraget

För att få pengarna utbetalade behöver

 1. Länsstyrelsen ha godkänt din ansökan om bidrag
 2. du ha genomfört de aktuella åtgärderna.

När detta är gjort kan du ansöka om utbetalning (skicka en rekvisition).

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss