Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till Länsstyrelsen.

Gör en intresseanmälan

Anmäl ditt företag genom att skicka in en intresseanmälan. Den behöver sedan förnyas varje år. Företaget ansvarar för att informationen i anmälan hålls uppdaterad, exempelvis om kompetensen inom företaget förändras.

Gör din ansökan så här:

 1. Fyll i blanketten:
  Intresseanälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Blekinge län (PDF)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till blekinge@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Blekinge
  Kulturmiljö
  371 86 Karlskrona

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Länsstyrelsen inleder ett anbudsförfarande om

 • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
 • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Förfrågan om undersökningsplan och kostnadsberäkning för arkeologisk undersökning inför nybyggnation av väg E22, sträckan Lösen-Jämjö, Karlskrona kommun (diarienummer 431-1147-21)

Länsstyrelsen Blekinge inbjuder att inkomma med arkeologisk undersökningsplan och kostnadsberäkning inför Trafikverkets planer att anlägga en ny sträckning av väg E22. Sträckan avser delen Lösen-Jämjö, vilken har föregåtts av arkeologisk utredning steg 1 och 2, samt förundersökning. Anbud ska lämnas senast 30 april 2021.

FörfrågningsunderlagPDF

Bilaga 1PDF

Bilaga 2PDF

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30