ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom

  • utbildning och information till kommuner
  • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Aktuellt just nu

Regional satsning för lokala cannabisförebyggande insatser

Filmade presentationer från FoU-cirkeln, spellista på Youtube Länk till annan webbplats.

Coronapandemin har påverkat alkoholkonsumtionen och olika länders alkoholpolitiska åtgärder som styr tillgängligheten. Alkohol har även en stor påverkan på spridningen av coronaviruset, främst på grund av effekterna på människors beteende. En nyutgiven kunskapssammanställning, skriven av framstående forskare i ämnet, beskriver detta och andra aspekter av alkoholens roll i coronapandemin.

Alkohol och coronapandemin från Göteborgs universitet Länk till annan webbplats.

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

  • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområden hos regeringen.se Länk till annan webbplats.

Regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik 2016 - 2020 Länk till annan webbplats.

Kunskapshöjande material

Samverkan med studenthälsan och studentkåren

Vi samordnar ett regionalt forum för studenthälsomottagningar och studentkårer vid högskolorna i Borås, Skövde, Trollhättan, Göteborgs universitet och Chalmers. Till forumet bjuds även tillsynshandläggare och drogförebyggare in från respektive kommun.

I forumet för vi diskussioner med inriktning på riskbruk inom hela ANDTS- området. Målet är att öka engagemanget i frågor om; unga vuxnas alkohol- och drogvanor, ansvarsfull alkoholservering vid studentpubar, metodutveckling och samverkan.

Kontakt