ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom

 • utbildning och information till kommuner
 • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Aktuellt just nu

Alkohol och graviditet är ett problem som rör både män och kvinnor. En internationell forskargrupp har tagit fram en rapport om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa. På Göteborgsregionens webbplats kan du ta del av rapporten, se filmer från seminarium på temat och läsa sammanfattningar av föreläsningar från ett seminarium i februari 2020.

Alkohol och graviditet – ett problem som rör både män och kvinnorlänk till annan webbplats

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområden hos regeringen.selänk till annan webbplats

Regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik 2016 - 2020länk till annan webbplats

Mer om vårt uppdrag

I Västra Götaland arbetar vi för att skapa en god samverkan med kommuner, övriga myndigheter och andra aktörer inom området alkohol, tobak och e-cigaretter.

Som landets största länsstyrelse med 49 kommuner behöver vi i vårt arbete ta hänsyn till de olika behov som finns hos kommunerna. Det kan handla om allt från små kommuner med mindre resurser till större kommuner och olika typer av kommunsamarbeten. Just kommunsamarbeten är vanligt förekommande i Västra Götaland med alltifrån att två kommuner samarbetar om handläggningen till att ett större antal kommuner gått samman. De olika förutsättningarna kräver att vi är anpassliga i vårt sätt att arbeta.

Ända sedan handläggningen av serveringstillstånd flyttades från länsstyrelserna till kommunerna i mitten på 1990-talet har vi i Västra Götaland ansträngt oss för att balansera den svåra uppgiften att vara tillsynsmyndighet samtidigt som vi har ett lagreglerat uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete. Vår ambition är att genom dialog med kommunerna korrigera eventuella brister som upptäcks och att genom olika stödjande insatser skapa de bästa förutsättningarna för kommunerna att göra rätt.

Vårt rådgivande uppdrag

Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt följa våra kommuners behov och önskemål i våra stödjande insatser. Det innebär bland annat att vi anordnar utbildningsinsatser, sammankallar kommunala nätverksträffar och ger individuell rådgivning. Frågeställningar från kommunerna besvaras alltid.

Frågor från allmänheten besvaras också, alternativt hänvisar vi till kommunen om det är lämpligare. Vi har också ett nyhetsbrev som vi publicerar cirka sex gånger per år. Se nedan hur du kan prenumerera.

Utöver det genomför vi samordnad tillsyn med kommunerna och andra myndigheter och vi tar fram material, allt ifrån informationsbroschyrer, förbudsskyltar och tillsynsmaterial. Vi genomför studier och andra undersökningar.

Se nedan för att ta del av material från Länsstyrelsen.  

Material från Länsstyrelsen

Vi arbetar också med

Ansvarsfull alkoholservering är en utvärderad metod för att minska det alkoholrelaterade våldet i restaurangmiljöer genom att minska erusningsdrickandet. Metoden bygger på tre ben:

 • samverkan mellan myndigheter och bransch
 • utbildning av restaurang- och vaktpersonal
 • förstärkt tillsyn

Vårt uppdrag är att sprida, förankra och fördjupa arbetet med metoden i länets kommuner.

Vi samordnar ett regionalt forum för studenthälsomottagningar och studentkårer vid högskolorna i Borås, Skövde, Trollhättan, Göteborgs universitet och Chalmers. Till forumet bjuds även tillsynshandläggare och drogförebyggare in från respektive kommun.

I forumet för vi diskussioner med inriktning på riskbruk inom hela ANDTS- området. Målet är att öka engagemanget i frågor om; unga vuxnas alkohol- och drogvanor, ansvarsfull alkoholservering vid studentpubar, metodutveckling och samverkan.

Kontakt