Deponera hyra

Du kan deponera hyra om du exempelvis anser att du har rätt att göra avdrag på hyran på grund av brister i en bostad eller lokal som du hyr. Ansök om deponering av hyra hos Länsstyrelsen.

Om du hyr en bostad eller lokal kan du i vissa fall deponera hela eller delar av hyran hos Länsstyrelsen. Vid en deponering tar vi emot och förvarar pengar som du ska betala till hyresvärden.

Om du väljer att deponera hyran istället för att låta bli att betala kan hyresvärden inte vräka dig för att du inte har betalat. Du kan dock bli uppsagd från din lägenhet om du deponerar en för stor del av hyran. Det kan till exempel vara om du deponerar hela månadshyran när det bara är ett rum i en trerumslägenhet som inte är användbart. Hyresvärden har också rätt att vräka dig om du deponerar pengarna efter hyrans förfallodag.

I vilka situationer kan du deponera hyra?

Som hyresgäst har du möjlighet att deponera hyra vid följande situationer:

 • Du anser att du har rätt till avdrag på hyran för att det finns problem med eller skador på bostaden eller lokalen som inte beror på dig själv. Exempelvis om hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet.
 • Du anser att du har rätt till skadestånd enligt hyreslagen.
 • Du anser att du har rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har rättat till brister.
 • Du har ett ekonomiskt motkrav på hyresvärden, oavsett vad motkravet gäller.
 • Du är inte överens med hyresvärden om storleken på hyresbeloppet, om beloppet inte är bestämt i hyresavtalet.

Hur stor del av hyran kan du deponera?

Du bedömer själv hur mycket pengar som är rimligt att deponera, resten av hyran betalar du på vanligt sätt. Om du har svårt att avgöra hur mycket som ska deponeras kan du ta hjälp av en jurist. Du får deponera ett belopp som motsvarar:

 • avdraget på hyran som du anser att du har rätt till, eller
 • det ekonomiska kravet som du har på hyresvärden.

Så gör du för att deponera hyran

En ansökan om deponering av hyra består av tre delar:

 1. Du skickar in en ansökan till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.
 2. Du betalar in pengarna du vill deponera.
 3. Du betalar in en säkerhet.

Vi kan inte fatta beslut om deponering innan du gjort alla tre delar.

Betala in pengarna

Betala in det belopp du vill deponera till Länsstyrelsen.

Vid det första inbetalningstillfället

Anger ditt organisationsnummer eller personnummer och namn i betalningsmeddelandet. Exempel: ”012345-6789, Aktiebolag AB”.

Vid kommande inbetalningstillfällen

Om du vill fortsätta deponera hyra av samma orsak som vid det första tillfället, ange

 • det ärendenummer du fick vid den första deponeringen
 • månad eller kvartal som depositionen avser
 • hyrans förfallodag
 • storleken på eventuell pant (till exempel: ”208-12345-2023, januari 2023, 31 januari 2023, pant 10 000”).  

Betala in aktuellt belopp till bankgiro nummer 5278-0871

Lämna en säkerhet för att få deponera

För att du som hyresgäst ska få deponera pengar behöver du lämna en säkerhet i form av en pant eller borgensförbindelse. Säkerheten ska täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta om hyresvärden enligt domstol får rätt till det deponerade beloppet.

Länsstyrelsen begär en säkerhet motsvarande nedanstående belopp.

Tabell med fem intervall av deponerade belopp och den säkerhet som ska lämnas för varje intervall.

Deponerat belopp

Säkerhet

0–28 650kr (1/2 basbelopp)

2 000 kr

28 650–50 000 kr

10 000 kr

50 001–100 000 kr

20 000 kr

100 001–250 000 kr

30 000 kr

250 001 kr–

ytterligare 10 000 kr för varje påbörjat belopp om 250 000 kr


Beslut om att deponera hyra

Om vi fattar beslut om att du får deponera hyra meddelar vi det till hyresvärden. Hyresvärden har då möjlighet att göra en överenskommelse med dig eller väcka talan (ta ärendet till domstol) för att få ut pengarna.

Utbetalning av deponerad hyra

Du har rätt att få tillbaka det deponerade beloppet om alla dessa tre omständigheter är uppfyllda:

 • det har gått tre månader sedan sista betalningsdagen för hyran
 • det har gått tre månader sedan Länsstyrelsen sände ut underrättelse om deponeringen till hyresvärden
 • hyresvärden har inte visat Länsstyrelsen att denne tagit ärendet till domstol för att få ut pengarna.

Hyresvärden förlorar inte rätten till hyran för att du får tillbaka det deponerade beloppet. Hyresvärdens eventuella fordran finns kvar och hyresvärden kan väcka talan om fordran mot dig inom preskriptionstiden.

Du har även rätt att få tillbaka det deponerade beloppet om du och hyresvärden är överens om det.

Ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av den som begär ut pengarna. Om utbetalning ska göras för att parterna har kommit överens om det så ska vidimerad kopia av skriftligt avtal sändas in tillsammans med ansökan. Av avtalet ska det framgå vem som äger rätt att lyfta det deponerade beloppet.

Postadress

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss