Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden.

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå.

Vi samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Framtidens klimat i Västra Götalands län

Hur klimatet i länet utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden, det vill säga hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären.

SMHI har sammanställt en länanalys som beskriver dagens och framtidens klimat. Där finns också en analys gällande havsvattenstånd. Mer information om klimat hittar du på SMHI:s webbplats.

Ansvar vid översvämning

I Västra Götalands län betyder klimatförändringarna att risken för översvämning ökar. Detta beror på högre havsnivåer, mer nederbörd, tidvis ökade flöden i våra vattendrag och en större risk för extrema nederbördsmängder.

I informationsbladet Har du ditt på det torra? får du veta mer om vad du som individ eller fastighetsägare bör tänka på för att skydda din egendom mot de skador som kan uppstå i samband med en översvämning.

Informationsblad - Har du ditt på det torra?PDF

Kontakt