Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi informerar, sprider kunskap och svarar på frågor om klimatförändringar från allmänheten och media.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Länsstyrelsens roll

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Framtidens klimat i Västra Götalands län

Hur klimatet i länet utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden, det vill säga hur mycket mängden växthusgaser ökar i
atmosfären.

SMHI har sammanställt en klimatanalys för Västra Götalands län som beskriver dagens och framtidens klimat.

Klimatanalys för Västra Götalands län på SMHI:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns också en analys gällande havsvattenstånd.

Klimatanalys av havsvattenstånd i Västra Götalands LänPDF

Mer information om klimat finns på SMHI:s webbsidor och på Klimatanpassningsportalen. Här hittar du till exempel databaser, kartvisningstjänster och nedladdningsbara data. På Klimatanpassningsportalen finns också information om hur samhället påverkas av klimatförändringarna och vilka åtgärder som olika aktörer kan vidta för att hantera effekterna.

Om klimatet på SMHI:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verktyg för klimatanpassning

Klimatförändringarna ökar riskerna för spridning av föroreningar från miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. Det är därför viktigt att miljöfarliga verksamheter skyddar och anpassar sin verksamhet för att minska risken för avbrott i verksamheten och för spridning av föroreningar.

Länsstyrelserna har tagit fram ett informationsblad för att ge stöd i arbetet. Informationsbladet beskriver på ett enkelt sätt vad du som verksamhetsutövare behöver tänka på för att anpassa din verksamhet till den förändrade riskbild som klimatförändringarna medför.

Informationsblad - Hur påverkas din verksamhet av ett förändrat klimatPDF

Regional handlingsplan för klimatanpassning

  • Vilka effekter klimatförändringen förväntas få på länet.
  • Länsstyrelsens övergripande inriktning för klimatanpassningsarbetet i länet.
  • De åtgärder som Länsstyrelsen arbetar med.
  • Rekommenderade åtgärder för länets kommuner.

Kontakt