Utbildning i våldsförebyggande arbete

Våld förekommer överallt i samhället. Genom att stärka det våldsförebyggande arbetet kan vi gemensamt bidra till en förändring. Länsstyrelsen Västernorrland erbjuder en utbildning riktad till kommuner, samt andra myndigheter och organisationer som kommunen samverkar med, som önskar utveckla ett mer långsiktigt och systematiskt våldsförebyggande arbete. Detta genom att ge kunskap om vad som är våld och vad som förebygger våld utifrån förändringsfaktorer.

Kan du och din verksamhet bidra till en förändring?

Våld förekommer överallt i samhället och det kan vara en vardag för många människor. Våldet går ut över barn, unga, vuxna och äldre och kan se väldigt olika ut. Våld kan innebära flera olika former av handlingar och en kan vara utsatt för flera former av våld samtidigt. Det kan till exempel handla om fysiskt-, psykiskt-, sexuellt eller ekonomiskt våld. Vi vet att konsekvenserna av våld, utöver fysiskt och psykiskt lidande för de inblandade, innebär att resurser i samhället tas i anspråk. Forskning visar att vi, genom tidiga, strukturerade och förebyggande insatser, kan minska såväl lidande som samhälleliga ekonomiska utgifter.

Normer och attityder som stödjer våld utgör en av de största riskfaktorerna för ett våldsamt beteende. Det är därför viktigt att jobba för en förändring av destruktiva attityder och normer för att minska förekomst av våld. Detta gäller oavsett om insatserna eller arenorna du arbetar med har en tydlig koppling till våldsprevention eller inte – du och din organisation kan bidra till positiva tanke- och beteendemönster i samhället. Ingen kan göra allt man alla kan göra något.

Processinriktad utbildning i länet

Utbildningen fokuserar på utveckling av det våldsförebyggande arbetet i Västernorrlands län. Genom att skapa ett långsiktigt, systematiskt, kunskapsbaserat och universellt våldsförebyggande arbete stärks även det arbete som på många håll redan pågår lokalt. Utbildningen utgår ifrån ett genusvetenskapligt perspektiv på våld och ett folkhälsovetenskapligt perspektiv på prevention.

En överväldigande majoritet av allt våld i samhället utövas av män och killar, bland annat i nära relationer, på gatan, i krogmiljö, vid idrottsarenor på arbetet och i skolan. Forskning visar att insatser som främjar jämställdhet och utmanar stereotypa uppfattningar om kön gör att män och killar blir mer motiverade att ändra sitt våldsamma beteende. Därför är genusperspektivet centralt under utbildningen. På detta vis utmanas skadliga och begränsande idéer kopplat till maskulinitet och femininitet, vilket kan förhindra våld.

Mäns våld, ideella föreningen MÄN:s webbplats Länk till annan webbplats.

Materialet i utbildningen utgår från Jämställdhetsmyndighetens handbok Inget att vänta på.

Handboken Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Jämställdhetsmyndigheten som idag förvaltar arbetet utifrån handboken, beskriver hur ett förebyggande av våld kräver samarbete över professionsgränserna. Handboken kommer ur ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, organisationen MÄN och riksförbundet Unizon.

Handboken Inget att vänta på, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Syfte och mål

Syftet med processledarutbildningen är att inspirera en uppstart eller vidareutveckling av ett långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat universellt våldsförebyggande arbete.
Målsättningen med processledarutbildningen är:

  • Ökad kunskap och färdigheter att utveckla ett systematiskt våldsförebyggande arbete i sin organisation.
  • Kunskap om förändringsprinciperna:
    Vad är våld?
    Genusändrande ansats
    Åskådarperspektivet
  • Ökad förståelse för hur våldsförebyggande arbete berör andra preventionsområden.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom kommunal verksamhet. Men också till andra myndigheter eller organisationer som kommuner samverkar med såsom Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Region Västernorrland eller samordningsförbund.

Från varje organisation förväntas en blandning av chefer, strateger och praktiker delta. Deltagande från politisk nivå är också välkommet. Ansvarsområden kan exempelvis vara jämställdhet, barnrätt, mäns våld mot kvinnor, brottsförebyggande- och trygghetsskapande frågor, inom kultur och fritid, utbildning, föräldraskapsstödjande insatser eller andra relevanta funktioner.

Omfattning, upplägg och kostnad

Första upplagan av processledarutbildningen i våldsförebyggande arbete inleds i länet under november 2023. Utbildningsperioden sträcker sig över 1,5 år.

Länsstyrelsen Västernorrland ansvarar för genomförande av utbildningsdagarna, som är processbaserade och bygger på aktivt deltagande. Under utbildningen varvas föreläsningar inom olika tematiska områden med övningar, självreflektion, erfarenhetsutbyten och grupparbeten för att deltagarna själva ska kunna bygga upp eller vidareutveckla ett långsiktigt och strukturerat arbete i den egna kommunen.

Mellan träffarna genomför deltagarna konkreta hemuppgifter kopplade till den egna kommunen. Under utbildningsperioden ingår även avstämnings- och handledningstillfällen med respektive kommun.

Länsstyrelsen bekostar utbildningen, material, förtäring samt övernattning på konferensanläggningen.

Grundläggande våldsprevention: Att förstå våld som problem – mekanismer, konsekvenser och kostnader. Grundläggande kunskaper om våld och omfattning, centrala utgångspunkter i förändringsarbete med utgångspunkt i det kunskapsbaserat arbete som beskrivs i handboken Inget att vänta på.

Processinriktat arbete: Initiera samverkan, beskriva våld som problem, identifiera förändringsfaktorer.

Uppföljning – avslut och handlingsplan: Utveckla insatser, implementera, uppföljning.

Intresseanmälan

Representanter från länsstyrelsens arbetsgrupp inom våldsförebyggande arbete besöker gärna er kommun för information och dialog inför en intresseanmälan. Vi rekommenderar fyra–fem deltagare per kommun som anmäler sig tillsammans. Det teamet förväntas driva det våldsförebyggande arbetet inom sin organisation.

För deltagande i processledarutbildningen som startar i november 2023, har sista datum för intresseanmälan passerat.

Vid frågor, kontakta Patrik Gunnarsson, utvecklingsledare våld i nära relationer via e-post: patrik.gunnarsson@lansstyrelsen.se eller telefon: 072-211 39 48

Kommunens åtagande i förhållande till länsstyrelsen

En överenskommelse upprättas mellan länsstyrelsen och deltagande aktörer.
Länsstyrelsen önskar se en uttalad vilja från den politiska ledningen i kommunen att det våldsförebyggande arbetet ska bli en del av kommunens ordinarie verksamhet. Samt att det finns politiskt beslut eller beslut på förvaltningschefsnivå om att kommunen har som ambition att utveckla ett långsiktigt och systematiskt våldsförebyggande arbete, med fokus på tidiga insatser, i kommunen i stort eller i enskilda verksamheter.

Kontakt

Patrik Gunnarsson

Utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss