Kärnenergiberedskap

Kärnkraftverken i Sverige har system som ska skydda mot tekniska och mänskliga fel. Om en olycka ändå inträffar kan den i värsta fall medföra utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen. Här finns information om hur du får veta att en olycka har inträffat och vad du kan göra för att skydda dig.

Hur varnas allmänheten vid olyckor på kärnkraftverket?


Om en olycka inträffar på ett svenskt kärnkraftverk varnas alla via signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Det innebär att Sveriges Radio P4 bryter sändningen och lämnar information om olyckan.

För boende inom den inre beredskapszonen (området runt och ut till cirka 15 kilometer från kärnkraftverket) finns ett utökat varningssystem. Utomhus sker varningen via tyfoner som ljuder 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad som sedan upprepas. Inomhus sker varningen via särskilda RDS-mottagare, radio och tv. En larmsignal spelas upp automatiskt och följs av information. Hushåll som saknar RDS-mottagare ska kontakta Länsstyrelsen.

Gör så här om larmet går

 • Gå in! Du har bättre skydd inne än ute.

 • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4.
 • Hjälp andra. Släpp in personer som behöver skydd inomhus.
 • Stanna inne. Gå inte ut förrän meddelande om att faran är över har lämnats i Sveriges Radio P4.

 • Håll sällskapsdjur inne.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för råd om betesdjur, svin och andra husdjur.

Hur sprids radioaktiva ämnen?

Utsläpp av radioaktiva ämnen i luften sprids med vinden. Därför finns det risk att människor och djur andas in radioaktiva ämnen. Utsläppta radioaktiva ämnen landar så småningom på marken och i vattnet, och kan därmed smutsa ner saker vi äter eller dricker.

Radioaktiva ämnen kan hamna på kläderna eller huden. Och på så vis kan det föras vidare genom kontakt med den radioaktivt nedsmutsade huden eller kläderna.

Hur kan människor utsättas för strålning?

 • Strålning från radioaktiva ämnen i luften eller på marken (extern bestrålning).
 • Strålning från radioaktiva ämnen som kommit in i kroppen med andningsluft eller mat (intern bestrålning).

Hur skyddar jag mig?

Det finns tre grundprinciper som skyddar dig mot strålning:

 • Stanna så kort tid som möjligt i strålningen.
 • Undvik att andas in eller få i dig radioaktiva ämnen med maten.
 • Håll så stort avstånd som möjligt till strålkällan.

Baserat på grundprinciperna finns ett antal skyddsåtgärder som myndigheterna kan uppmana till i händelse av en kärnteknisk olycka.

Inomhusvistelse

Att genast efter olyckan stanna inomhus med stängda dörrar, fönster och avstängd ventilation ger ett bra skydd. Länsstyrelsen meddelar i Sveriges Radio P4 när du kan gå ut igen. Tänk på att även djur ska hållas inne.

Utrymning

Vid risk för stort nedfall av radioaktiva ämnen kan det bli nödvändigt att utrymma vissa områden. Länsstyrelsen meddelar vilka områden som är berörda och till vilken plats du ska åka. Ta bara med dig sällskapsdjur som är lätta att transportera. Lämna övriga djur med foder och vatten för några dagar.

Äta jodtabletter

Radioaktiv jod kan spridas vid en kärnkraftsolycka och komma in i människokroppen antingen genom inandning, genom mjölk eller annan mat. Jodtabletterna mättar sköldkörteln med icke radioaktiv jod och hindrar sköldkörteln att ta upp radioaktiv jod.

Regler för livsmedel och jordbruk

För att hindra att människor äter eller dricker mat, och därigenom får i sig radioaktiva ämnen, kan myndigheterna besluta om regler för jordbruket och försäljning av livsmedel.

Hur skadar strålning människor och miljö?

Analyser av tänkbara svenska kärnkraftsolyckor visar att allmänheten runt kärnkraftverket som mest skulle kunna få stråldoser som motsvarar några röntgenundersökningar under förutsättningen att tekniken som begränsar utsläpp fungerar.

Radioaktiva ämnen kan skada kroppen genom den strålning som sänds ut. Strålningen påverkar kroppens celler så att de skadas eller dör. Cellerna kan repareras och då läks skadorna, men om strålningen är mycket kraftig hinner kroppen inte reparera cellerna. Om många celler skadas kan hela organ sluta att fungera. Det är livshotande. Celler kan också repareras fel och så småningom bilda en tumör.

Mycket strålning på kort tid orsakar omedelbara skador på främst benmärg samt mag- och tarmslemhinnor. Skadorna kan visa sig redan inom ett par timmar. Bland annat minskar benmärgens produktion av blodkroppar, som utgör kroppens försvar mot infektioner. En strålskadad person blir därför mycket infektionskänslig. Med god medicinsk vård kan en bestrålad person överleva även höga stråldoser.

Låga stråldoser kan orsaka sena skador som cancer och ärftliga skador. Skadorna kan visa sig först många år efter bestrålningen. Forskarna har hittills inte hittat belägg för att strålningen orsakar ärftliga skador hos människor. Däremot har sådana skador upptäckts bland djur och därför antar forskarna att även människor kan drabbas.

Länsstyrelsen - en statlig räddningstjänst

Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller hot om sådant utsläpp från en kärnteknisk anläggning. Det kallas statlig räddningstjänst. Det är även Länsstyrelsen som ansvarar för sanering av miljön efter en kärnteknisk olycka.

Länsstyrelsens viktigaste uppgift vid en kärnteknisk olycka är att skydda människor, djur och miljö mot strålning. Därför finns ett övergripande regionalt beredskapsprogram som beskriver hanteringen av en kärnteknisk olycka. Beredskapsprogrammet kompletteras med ett antal underliggande planer:

 • Sjöplan
 • Indikeringsplan (strålmätning)
 • Personsaneringsplan
 • Saneringsplan
 • Utrymningsplatsplan
 • Tilläggsprogram Clab.

Länsstyrelsen Västernorrland utövar geografiskt områdesansvar för Västernorrlands län. Områdesansvaret innebär att Länsstyrelsen under en kris samordnar verksamheten mellan kommuner, regionen, regionala myndigheter och andra viktiga samhällsaktörer. Samordning av information till allmänheten är också en del av det geografiska områdesansvaret.

För att hantera en kärnteknisk olycka har respektive kärnkraftslän – Halland, Kalmar och Uppsala – en beredskapsorganisation som övar och får utbildning löpande. En regional kärnkraftsövning som roterar mellan länen arrangeras vartannat år.

Kontakt

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör