Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brandrisk och eldningsförbud

Som privatperson har du ett eget ansvar att inte orsaka bränder. För att hjälpa dig att ta det ansvaret arbetar Länsstyrelsen, kommun och räddningstjänst med information och rådgivning. Länsstyrelsen och kommunerna kan också besluta om eldningsförbud för att minska risken för okontrollerade bränder.

Det råder inte eldningsförbud i Västernorrlands län

Currently there is no fire ban throughout Västernorrland County.

Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Västernorrland kein Feuerverbot.

Eget ansvar - elda säkert

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte är det alltid den som eldar eller grillar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Därför ska du försäkra dig om att det inte råder eldningsförbud, alltid elda på ett sådant sätt att elden inte kan sprida sig, se till att släckutrustning finns nära till hands och att elden är ordentligt släckt då du lämnar platsen. Om du eldar i naturen och elden skulle sprida sig, ska du först larma 112. Försök därefter hejda elden i vindriktningen. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Mer information och tips på hur du eldar säkert:

Brandsäkerhet i skog och mark, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats.

Elda och grilla i skog och mark, film från MSB på Youtube Länk till annan webbplats.

Gräs- och skogsbrand, webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Håll koll på brandrisken

Du kan hålla koll på brandrisken genom MSB:s kartor.

Brandriskprognoser och brandriskkartor, MSB Länk till annan webbplats.

Vem utfärdar eldningsförbud?

I Västernorrlands län bedömer länsstyrelsen tillsammans med länets räddningstjänster löpande brandrisken. Om brandrisken bedöms vara så hög att ett eldningsförbud ska införas, fattar länsstyrelsen det formella beslutet. Det sker alltid i samverkan med räddningstjänsterna. Grundtanken är också att ett beslut fattas för hela länet.

Syftet med eldningsförbudet är att minska riskerna för bränder i skog och mark.

In the spring and summer, the lighting of fires or grilling in forests and other outdoor areas is sometimes prohibited. You must therefore always find out what rules apply before you light a fire. The reason for the fire ban is to prevent forest fires.

In Västernorrland it is the county administrative board that decides when a fire ban is required and how long it will last. They also decide where the ban is in force.

In english: A fire ban – why, when and where?, MSB's website Länk till annan webbplats.

När Länsstyrelsen Västernorrland fattar beslut om eldningsförbud informeras detta tydligt på vår webbplats och i sociala medier. Vi skickar också ut information till media om att eldningsförbud råder. Länets kommuner och aktörer informeras också om eldningsförbudet.

Länsstyrelsen kan fatta beslut om två nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud och skärpt eldningsförbud när brandrisken når extrema nivåer.

Eldningsförbud

 • Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse:
  Aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) är förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.
 • Tillåtet att grilla: Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.
  Grillning är även tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.

Skärpt eldningsförbud

 • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
 • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning och grillning.
 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Skogsbrandsbevakning och nationella stödinsatser

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar räddningstjänsterna skogsbrandsbevakning i länet. Mindre flygplan spanar av skogsområden från luften i förbestämda slingor i länet och rapporterar in eventuell rökutveckling. Länsstyrelsen sköter den övergripande samordningen av skogsbrandsbevakningen i länet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är övergripande ansvarig för skogsbrandsbevakningen med flyg i hela Sverige. MSB har även förstärkningsresurser som helikoptrar, brandsläckningsflygplan och skogsbrandsdepåer att stödja räddningstjänsterna med.

Förstärkningsresurser vid skogsbrand, MSB Länk till annan webbplats.

Informationspaket från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett informationspaket som ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och aktörer att informera allmänheten om eldningsförbud. I paketet finns bland annat förslag på budskap, mall för affischer och symboler.

Informationspaket om eldningsförbud, MSB Länk till annan webbplats.

Messages about the Risk of Fire In the Forest and on Open Land, and Fire Bans, MSB's website Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samhällsskydd och beredskap

Telefon växel 0611-34 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss