Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

Länsstyrelsens skötsel av skyddad natur

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta Länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Skötsel och förvaltning i Västernorrlands län

Länsstyrelsen ansvarar för skötsel och förvaltning av länets statligt skyddade naturområden så som Skuleskogens nationalpark, naturreservat, Natura 2000- och fågelskyddsområden. Arbetet syftar till att bevara och stärka naturmiljöer och arter samt att göra en del av områdena tillgängliga för allmänheten.

Programmet Värna Vårda Visa

Programmet är en avsiktsförklaring för hur länsstyrelsen avser arbeta med att förvalta och sköta naturskyddade områden de kommande tio åren och vilka prioriteringar som gäller. En revidering av planen har påbörjats.

Värna Vårda Visa-programmet Pdf, 3 MB. (PDF)

Beslut och skötselplan

Varje naturreservat har ett beslut och en skötselplan. I beslutet finns specifika regler kopplat till syftet med reservatet. Skötselplanen anger på vilket sätt området skall förvaltas och skötas för att naturmiljön ska bevaras och utvecklas samt på vilket sätt området ska göras tillgängligt för besökare. Varje reservats beslut och skötselplan finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats och det finns även en direktlänk från respektive reservat här på webbplatsen.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Naturtypsskötsel

Vissa av länets skogsreservat, som innehåller tallskogar, sköts genom kontrollerade naturvårdsbränningar.

För att upprätthålla artrikedomen i ängs- och betesmarker genomförs slåtter och betesdrift i ett 50-tal naturreservat. Varje år kör vi ut med pråm betesdjur till Långharsholmen en obebodd ö i Klingerfjärden.

Vi genomför också åtgärder i vattendrag och på myrar för att förbättra och återskapa normala hydrologiska förhållanden i syfte att gynna hotade arter och naturmiljöer.

Projektet Life Taiga

Life Taiga är ett femårigt EU-projekt som pågår under åren 2015-2020. Projektet har en budget på 100 miljoner och kommer genomföra kontrollerade bränningar på över 2 000 hektar barrskog i redan skyddade områden i 14 län.

Syftet med detta projekt är att vi ska genomföra fler naturvårdsbränningar i våra skyddade områden.

Varje år anmäls ett antal områden för bränning till räddningstjänsten. Områdena ligger spridda i länet för att om möjligt hitta bränningsobjekt med optimala väderförhållanden.

Vägledning för naturvårdsbränning i Västernorrland 2015-2021

Projektet finansieras av EU:s miljöfond Life.

Logotyp Life Taiga
Logotyp Natura 2000
Logotyp EU-fond Life

Friluftsliv och tillgänglighet

För ett 50-tal naturreservat genomförs åtgärder för att göra områdena mer tillgängliga för allmänheten. I ett mindre antal reservat spridda i länet genomför vi mer omfattande anordning. Vi bygger ramper, rastplatser, entréer och anlägger stigar för att underlätta besöken. Vi ser också till att det finns informationstavlor och i vissa fall foldrar om området. Mer information såsom kartor och bilder från reservaten, hittar du på sidorna om våra naturreservat.

Naturreservat

Fastighetsförvaltning

På uppdrag av fastighetsägaren sköter och underhåller vi fastigheterna på bland annat Trysunda, Högbonden och Skuleberget. Vi tar hand om vägar, gränser och uppdaterar nyttjanderätter.

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Johan Uebel

Enheten för skyddad natur