Tillväxt

Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

För att skapa en hållbar tillväxt behöver arbete ske inom många olika områden som är viktiga för länet. Ofta innefattar det arbete inom områden som

 • landsbygd
 • energi- och klimat
 • miljöskydd
 • samhällsplanering
 • social hållbarhet.

Alla län i Sverige har dock olika förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att det regionala tillväxtarbetet anpassas efter de egna förutsättningarna i länet.

Så arbetar vi med hållbar tillväxt

För att skapa hållbar tillväxt i länet arbetar vi med samverkan, tar fram strategier och fördelar bidrag för strategiska utvecklingssatsningar.

Främja samverkan och utforma strategier

För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsens arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet såsom statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer. Samverkan är inte minst viktig när regionala strategier tas fram för hur länet ska utvecklas. Strategierna anpassas efter de särskilda förutsättningar och behov som finns i länet.

Finansiering av utvecklingssatsningar

Länsstyrelsen fördelar bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet.

I Västernorrland har Region Västernorrland det regionala utvecklingsansvaret och fördelar de statliga medlen för regionala utvecklingsinsatser, så kallade 1:1-medel.

Projektstöd tillväxt, Region Västernorrland Länk till annan webbplats.

Regional tillväxt i Västernorrlands län

För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsen Västernorrland arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer. Som Region Västernorrland, kommuner, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer i länet. Samverkan är inte minst viktig när vi tar fram strategier för hur länet ska utvecklas. Strategierna som tas fram anpassas efter de särskilda förutsättningar och behov som finns i det egna länet.

Hållbarhet inom klimat, miljö och energi

Ett samhälle där vi minskar klimatpåverkan, tar hand om miljön och arbetar för en hållbar energiförsörjning är en viktig förutsättning för en hållbar tillväxt. För övergången till ett samhälle där ekonomin baseras på förnybara råvaror istället för fossila, är länets skogar en viktig resurs. Inom klimat, miljö och energi är de nationella politiska målen också högt ställda. Det kräver arbete på alla nivåer, inte minst på regional nivå. Mer information om hur vi arbetar med olika områden finns i våra handlingsplaner och strategier.

Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030 Länk till annan webbplats.

Regionalt skogsprogram 2020-2030 Länk till annan webbplats.

Hållbarhet inom sociala frågor

Hållbarhet inom handlingsplanen för jämställdhet.

Handlingsplan för jämställdhet Länk till annan webbplats.

Finansiering av utvecklingssatsningar

Till viss del arbetar vi med att fördela bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet.

Dom regionala utvecklingsmedlen som länsstyrelsen förfogar över söks via:

minansökan.se Länk till annan webbplats.

Mer information:

Gällande riktlinjer för utvecklingsmedel Pdf, 882.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Lägesrapport v. 2.0 Pdf, 303 kB, öppnas i nytt fönster.

Projekthandbok Pdf, 48.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyligen avslutade regionala projekt

I länet arbetar vi med flera projekt kopplade till regional tillväxt. Här kan du läsa mer om de projekt som nyligen har avslutats.

Skogen är en viktig resurs för näringslivet i mellersta Norrland och är en viktig pusselbit i den gröna omställningen. Vi har idag stora företag som bedriver storskaligt skogsbruk men det finns stora möjligheter att förädla mer av skogens resurser lokalt. Och ge ett betydligt större underlag för försörjning för fler. Att använda samma skogar till olika verksamheter kallas för mångbruk, och de verksamma kallas för mångbrukare. Ett utvecklat mångbruk bidrar därmed till ökad landsbygdsutveckling i länen, samt ett bättre tillvaratagande av skogens olika värden.

Dagens mångbrukare är oftast små- eller microföretag på landsbygden. Ett bättre nätverkande och samarbete skulle bidra med bättre förutsättningar att möta gemensamma utmaningar. Det kan handla om ökad digitalisering, ökad samverkan och breddning av den egna verksamheten.

Målgrupp

Mångbrukare i mellersta Norrland, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. En mångbrukare är en småföretagare som kombinerar olika verksamheter med traditionellt skogsbruk. Det kan handla om verksamhet inom hälsa och rekreation, kulturmiljö, småskalig träförädling, rennäring, besöksnäring, naturturism och friluftsliv, djurhållning, livsmedelsframställning med skogens som bas, med mera.

Syfte

 • Att tillsammans med målgruppen identifiera utmaningar och prioriterade aktiviteter för att stärka mångbruksföretagandet, exempelvis inom samverkan, diversifiering och kompetensutbyte.
 • Att bidra till strategin för det nationella skogsprogrammet såväl som strategierna för Västernorrlands och Jämtland/Härjedalens regionala skogsprogram som alla pekar ut mångbruk som ett prioriterat område.
 • Förstudien förväntas även bidra till genomförandet av flera av de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030): mål 3. God hälsa och välbefinnande, mål 5. Jämställdhet, mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 10. Minskad ojämlikhet, mål 12. Hållbar konsumtion och produktion, mål 13. Bekämpa klimatförändringarna, mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald, mål 17. Genomförande och globalt partnerskap.

Mål

Skapa bästa möjliga förutsättningar för ett genomförandeprojekt, som genom nätverkande och utbildning ska stötta en kapacitetsutveckling av små- och medelstora företag verksamma inom mångbruk av skog.

Delmål

 • Vi har en tydlig bild av hur mångbruksföretagandet ser ut i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.
 • Vi har kännedom om behov och utmaningar som behöver hanteras för att stärka företagens konkurrenskraft.
 • Vi har identifierat vilka av dessa behov och utmaningar som skulle kunna lösas i ett genomförandeprojekt.
 • Ett framtaget förslag på projekt med syfte att stärka och utveckla mångbruksföretag i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Det ska utgå från det insamlade materialet och kunskap från andra projekt, exempelvis Skogens Kraft. Kopplat till detta ska projektledaren också mobilisera potentiella samverkansparter och mångbruksföretag som har intresse av att delta i ett samverkansprojekt.

Projekttid

1 februari-30 september 2023.

Projektägare och finansiärer

Länsstyrelsen Västernorrland är projektägare och Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen och Tillväxtverket är finansiärer. Projektet medfinansieras även av Europeiska unionen.

Parallellt projekt

En likadan förstudie kommer att genomföras parallellt i Västerbottens och Norrbottens län. Tanken är ett utvecklat samarbete mellan förstudien i Västernorrland-Jämtland/Härjedalen och Västerbotten-Norrbotten.

Inspiration

Skogens kraft är ett liknande projekt för att organisera befintliga och nya mångbrukare i Gotlands län, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län. Och Skogens mångbruk är en förening vars syfte är att gynna ett skogsföretagande som främjar ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart mångbruk av skogen.

Skogens kraft Länk till annan webbplats.

Skogens mångbruk Länk till annan webbplats.

Kontakt

Projektledare:
Henrik Skyttberg
Telefon: 0611-34 92 63
E-post: henrik.skyttberg@lansstyrelsen.se

Logotyper för finansiärerna till förstudien om mångbruk i skogen: Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Tillväxtverket och EU.

Kontakt

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss