Gideåbergsmyrarna

Välkommen till orkidéernas myr. Det här intressanta myr- och sumpskogsområdet i Gideåberg är av länets finaste botaniska områden. De många olika orkidéarterna beror på den kalkhaltiga moränjorden. Reservatet är en bra plats för dig som vill lära sig mera om orkidéer och andra kalkgynnade växter i länet.

Småmyrarna med orkidéer

Längs skogsbilvägen intill reservatet finns tre parkeringsplatser. Från den mellersta följer du en spånglagd stig mot Småmyrarna. Där stigen delar sig med ena grenen mot Rävlarna och den andra mot Mellanmyren finns i ett stort område med rik växtlighet.

Följ spången så kan du bland annat få se kransrams, tvåblad, kärrfräken, kärrfibbla, blodnycklar, skogsfru och många andra växtarter. Längre fram öppnar sig Småmyrarna. De röjs för att förhindra igenväxning. Ute på myren kan du hitta bland annat ängsnycklar, sumpnycklar, björnbrodd, snip, tätört och brudsporre. Återvänd till spången när du sett dig mätt på blomstren.

Fuktig granskog

Stigen går sedan in i en fuktig högstammig granskog och över en bäck med friskt vatten från en kallkälla. Intill en glänta med stormhatt och några upplagda timmerstockar finns en spännande källa och det ovanliga gräset storgröe. Längre fram där stigen korsar bäcken kan du se finbräken.

Mellanmyrarna - en slåttermyr

Från Småmyrarna kan du vandra till Mellanmyren. Fram till slutet av 1800-talet användes den som slåttermyr och gamla kartor visar att myren var mycket värdefull. Från och med 1996 sker åter slåtter här för att hålla myren öppen.

Torvdjupet är hela sex meter och i de understa lagren finns kalkbleke, orsaken till att kalkkrävande växter trivs här. Några rariteter här är kärrknipprot, glansvide, sumpnycklar, myrbräcka, tagelstarr, myrstarr och trådfräken. Skogsnyckel, tvåblad, brudsporre, kärrfräken, gräsull och korallrot är vanligt förekommande.

Följ redan upptrampade stigar. Då gör ditt besök minst skada på växtligheten. Återvandringen gör du lämpligtvis längs det dike du passerade innan du kom ut på myren. Du kommer då till den sydligaste parkeringen och därifrån får du följa vägen tillbaka till bilen.

Rävlarna med utsiktstorn

Avsluta gärna besöket med en promenad till Rävlarna från den norra parkeringen (alternativt som en runda via Småmyrarna). Stigen ned till myren är spånglagd och här finns ett utsiktstorn. Därifrån ser du tydligt hur avlånga vattensamlingar, så kallade flarkar, bildar terrasser i en sluttande myr med labyrint av kärrsträngar som dämmande vallar. Torvdjupet är cirka 3,5 meter och myren började bildas för cirka 7 200 år sedan i ett blött kärr.

Studier av pollen från myren visar att ek, ask, lind och hassel vuxit i myrens närhet under varmare perioder. De försvann ett bra tag efter det att granen började växa här för cirka 2 800 år sedan. Vid Rävlarna växer bland annat blodnycklar, sumpnycklar och myggblomster.

Närliggande reservat

Det finns ett flertal andra reservat i närheten. Närmast ligger Djupdalen:

Djupdalen

Foto taget från luften över strängar av land med vatten emellan.

Rävlarna inom Gideåbergsmyrarnas naturreservat. Foto: Erik Engelro

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • insamla mossor, svampar, kärlväxter eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • framföra motordrivet fordon, inklusive snöskoter.
 • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • insamla eller föra bort ryggradslösa djur.
 • genom grävning eller på annat sätt skada mark, block och vattenmiljö.
 • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, rastplats, spång, stängsel,
  ledning, mast, torn eller skylt.
 • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 1968, utökat 1996 och 2011

Storlek: 139 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från väg 331 mellan Sollefteå och Ramsele kan du åka över Faxälven endera i Ärtrik eller i Edsele. Den första vägvisaren med reservatets namn finns i byn Meåstrand utmed landsvägen nedströms Edsele samhälle. Det finns tre olika parkeringsplatser.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss