Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ansvarar för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna åtföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Samverkan i länet

Sedan 2016 finns det en överenskommelse om hur samverkan ska bedrivas före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län. I strukturen för samverkan finns ett regionalt råd för krisberedskap och skydd mot olyckor där landshövdingen är ordförande. Rådet sammanträder minst en gång per år och tar fram en årlig inriktning för länets arbete inom området.

Den regionala samordningsgruppen samordnar och driver arbetet i länet utifrån regionala rådets inriktning och länets gemensamma riskhanteringsprocess. Samordningsgruppen leds av Länsstyrelsens beredskapsdirektör och sammanträder minst två gånger per år.

För att gemensamt kunna driva och utveckla arbetet inom olika områden finns ett antal arbetsgrupper. Dessa tar fram en årlig planering som följs upp av samordningsgruppen. Länsstyrelsen ansvarar för samordningen inom respektive arbetsgrupp.

Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län (pdf)PDF

Risker och hot i Västerbotten

Vi har tagit fram en folder där du bland annat kan läsa om de fyra största riskerna och hoten som finns i Västerbottens län och hur du kan förbereda dig på ett bra sätt. Broschyren finns även på engelska.

Är du redo? - Risker och hot i Västerbottens län

Are you ready? - Risks and threats in the county of VästerbottenPDF

Kontakt