Elda och grilla utomhus

Ta alltid reda på om det är eldningsförbud i området innan du tänder en eld i skog och mark. Information finns på kommunens, Länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats.

Information om aktuell brandrisk och eldningsförbud brukar också sändas i Sverige Radio P4.

Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt och inte orsakar obehag för andra. Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbud och kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Tips och råd om du tänker elda eller grilla utomhus

 • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
 • Välj en fast grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
 • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
 • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
 • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
 • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
 • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
 • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
 • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Information för verksamheter som kan innebära en brandrisk

 • Gnistskydd i skorstenar på badtunnor, utegrillar och liknande är effektivt för att hindra brandspridning.
 • Gnistor från vinkelslip, röjsåg eller liknande kan lätt starta en brand.
 • Banddrivna skogsmaskiner är en vanlig orsak till skogsbrand.
 • Skjutning på skjutbanor innebär en högre brandrisk. Om möjligt, vänta med skjutövningarna till dess att brandrisken blivit lägre.
 • Glödande cigarettfimpar som slängs på marken eller i naturen kan glöda länge efter att den kastats och starta en brand långt senare.
 • Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.
 • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Råder det eldningsförbud i din kommun?

Frågor och svar om eldningsförbud

Ibland är det förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Du måste därför alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld. Skälet till eldningsförbudet är att förhindra skogsbränder.

Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar när ett eldningsförbud krävs och under vilken tid det gäller. De beslutar också i vilket område förbudet gäller.

Ett eldningsförbud gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Eldningsförbuden utfärdas av Länsstyrelsen eller kommunen och de kan se olika ut. Vill du veta vad som gäller där du befinner dig ska du kontakta kommunen eller länsstyrelsen. Oftast finns information på deras webbplatser.

Vanligtvis innebär eldningsförbud att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig samt att även all tillåten eldning/grillning sker under eget ansvar.

Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

En plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det är även vanligt att kalla den här typen av platser för "iordningsställd grillplats".

Vissa aktiviteter kan vara tillåtna även när det är eldningsförbud. Det kan till exempel vara tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser, alltså på en plats som är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen måste det då finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det kan också vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

Du tar reda på vad som gäller på kommunens, Länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats.

Nej, det är länsstyrelser eller kommuner som utfärdar eldningsförbud.

Det är viktigt att allmänheten håller sig informerad om brandrisken och följer eldningsförbuden som råder där man befinner sig.

Den som beslutar om eldningsförbudet, kommun eller Länsstyrelse, är ansvarig att informera, men det finns många viktiga vidareinformatörer. Eftersom eldningsförbud omfattar skog och mark handlar det främst om nå friluftsturister och arbetare i skogen. Många friluftsföreningar och företag inom turism är engagerade i att informera turister. För arbetare i skogen behöver arbetsgivaren ta ett ansvar att informera.

Att röka utomhus i skog och mark kan ett eldningsförbud inte förbjuda. Eftersom att glöden från en cigarett eller fimp som inte är släckt kan starta en brand är det motiverat att uppmana människor som röker att alltid släcka fimpar ordentligt och aldrig slänga dem direkt på marken utan i burk eller motsvarande. 

Nej, det finns ingen sammanställning på var det råder eldningsförbud.

Håll dig uppdaterad genom kommunen, Länsstyrelsen eller räddningstjänsten på den plats där du befinner dig.

En Länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand enligt förordning 2003:789 om skydd mot olyckor 7 §.

Förordning om skydd mot olyckor på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt