Skyfallsliknande regn i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Upphandlingar

Varje länsstyrelse är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial, naturvårdsåtgärder, kulturminnesvård, undersökningar och utredningar.

Pågående upphandlingar

Aktuella annonserade upphandlingar, E-avrop Länk till annan webbplats.

För att använda e-avrop krävs en användare. Det är kostnadsfritt för leverantörer/anbudsgivare att skapa en användare

Skapa användare, E-avrop Länk till annan webbplats.

Vi genomför i huvudsak våra upphandlingar i tjänsten Mercell TendSign.

Generella frågor och svar om upphandlingar

Ett urval av de återkommande frågor vi får om vad som gäller vid upphandlingar.

Alla företag och organisationer kan lämna anbud med förutsättning att de kan uppfylla upphandlingens ställda krav.

I förfrågningsunderlaget står det tydligt hur du ska lämna in ditt anbud. För att ditt anbud ska bli giltigt är det är viktigt att du följer instruktionen.

Sekretess för ett upphandlingsärende gäller från det att upphandlingen påbörjats till att länsstyrelsen är färdig med utvärderingen av anbuden. Sekretessen bryts först när tilldelningsbeslutet meddelas. Tilldelningsbeslutet skickas till samtliga anbudsgivare och innehåller information om vilken anbudsgivare som har tilldelats kontraktet och anledningen till detta.

Efter att tilldelningsbeslutet har meddelats blir inkomna anbud offentliga handlingar. Det innebär att andra leverantörer kan begära ut handlingarna.

Ett förfrågningsunderlag är det underlag där det framgår vad vi efterfrågar i den aktuella upphandlingen. De flesta förfrågningsunderlag är uppbyggda enligt samma mall och följer en tydlig struktur.

Kraven måste vara rimliga i hänsyn till vad som ska upphandlas. Krav i en upphandling kan delas upp i två:

  • krav på leverantören
  • krav på det som ska levereras

Krav på leverantören kan till exempel vara ekonomisk styrka. Krav på det som ska levereras kan till exempel vara leveranstid och utformning av tjänst eller vara.

Nej, det är inte tillåtet att ställa krav på att leverantören ska vara bunden till ett kollektivavtal. Det följer av de grundläggande principerna, främst proportionalitetsprincipen. Det är däremot möjligt att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor, exempelvis lön, semester och arbetstid som är i nivå med svenska kollektivavtal.

Nej, det finns inget krav att man alltid måste välja lägst pris. Länsstyrelsen kan välja en vara eller tjänst som är ”ekonomiskt mest fördelaktig”, då utvärderas fler aspekter än pris.

Gäller det generella frågor kring upphandling besök Upphandlingsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.. Där finns även kontakt uppgifter till myndigheten.

Frågor rörande specifik annonserad upphandling av Länsstyrelsen Västerbotten ska frågor ställas i e-Avrop i anslutning till annonsen.

För övriga frågor kontaktas vår upphandlare, se kontaktuppgifter längre ned på denna sida.

Ja, Länsstyrelsen arbetar aktivt med hållbarhetskrav i upphandling.

I lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår det att det inte är tillåtet att behandla leverantörer olika beroende på geografisk hemvist. Den fria rörligheten inom EU och lagen om offentlig upphandling styr hur upphandlingar får göras. Länsstyrelsen kan däremot skapa goda förutsättningar för lokala, ofta mindre företag, genom att utforma förfrågningsunderlaget så att fler kan lämna anbud.

Ett ramavtal är ett avtal där man har kommit överens om villkor som senare kommer att gälla för en viss vara eller tjänst. Ramavtal kan tecknas för upphandlingar av såväl varor och tjänster som byggentreprenader.

Ett ramavtal får maximalt gälla i fyra år. Endast vid särskilda fall får ett ramavtal gälla under längre period.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss