Internationellt samarbete

Länsstyrelsen Västerbotten deltar i flera internationella samarbeten.         

Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Europeiskt territoriellt samarbete har utgjort en del av EU:s sammanhållningspolitik sedan 1990. De övergripande målen är att minska gränsers påverkan för att främja en harmoniserad ekonomisk, social och kulturell utveckling i unionen som helhet. Nuvarande programperiod för 2014-2020 är den femte perioden och benämns som Interreg V.

Botnia-Atlantica

Interreg Botnia-Atlantica är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Norge och Finland. Genom samverkan över landsgränser ska programmet på ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv, utvecklade natur- och kulturarv samt goda öst-västliga kommunikationer.

Förvaltande myndighet och programsekretariat är placerade på Länsstyrelsen Västerbotten.

Programmet omfattar sex regioner/län och en kommun i tre länder.

  • Finland: Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten.
  • Sverige: Västerbottens och Västernorrlands län samt Nordanstigs kommun i Gävleborgs län.
  • Norge: Nordland fylke.

Northern Periphery and Arctic

Norra Periferin och Arktis är ett transnationellt samarbetsprogram mellan regioner i Sverige, Finland, Irland, Island, Grönland, Färöarna och Norge. Programmet syftar till att öka områdets möjligheter att bli en förstklassig region att leva i, studera, arbeta, besöka och investera i. Insatserna ska generera konkurrenskraftiga och hållbara samhällen genom innovation, entreprenörskap och att fånga unika tillväxtmöjligheter i regionen på ett bra sätt.

Förvaltande myndighet är placerad på Länsstyrelsen Västerbotten.

I Sverige ingår de fyra nordligaste länen: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län samt Norrbottens län. Det finns möjligheter för partners från Kanada att delta.

Northern Periphery and Arctic webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över programområden för Norra periferin och Arktis.

Arktiskt samarbete

Det arktiska samarbetet är ett samarbete mellan Interreg-program som verkar i det arktiska området. Samarbetet har kommit till för att koordinera det regionala utvecklingsarbetet i den arktiska regionen.

Det arktiska samarbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barentssamarbetet

Barentssamarbetet är ett nationellt och regionalt samarbete mellan de norra delarna av Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Arbetets syfte är att främja stabilitet och hållbar utveckling i regionen.

Ordförandeskapet i samarbetet är roterande och 2017-2019 är Sverige är ordförande på nationell nivå och Finnmark (Norge) som är ordförande på regional nivå. 2019-2021 tar Västerbotten över det regionala ordförandeskapet.

Samarbetet sker inom följande områden: miljö och klimatförändring, sociala frågor och hälsovård, kultur, ungdomsfrågor, trafik och logistik, ekonomi, energi, skog, turism, utbildning och forskning samt tullsamarbete. Därutöver finns ett samarbete mellan räddningstjänster i medlemsländerna och en arbetsgrupp för urfolk där företrädare för regionens samer, nentser och vepser deltar. För mer information om Barentssamarbetet kan man med fördel besöka Internationella Barentssekretariatets hemsida.

Internationella barentssekretariatets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt