Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet.

Delgivning genom kungörelse

Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till Länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Avgiften ska betalas till bankgironummer 5050-8720.

Prenumerera på kungörelser via e-post

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på våra kungörelser och därmed få uppdateringar via e-post.

Hantera prenumeration

Kungörelser

 • Västerbottens länsvapen.

  Kungörelser vecka 12

  Bilfrakt Ballast AB och Persson Båt AB har ansökt om miljöfarlig verksamhet. Förslag till beslut, fastställande av nytt vattenskyddsområde i Lycksele kommun. Be...
 • Västerbottens länsvapen.

  Kungörelser vecka 10

  Boliden Mineral AB ansöker om miljöfarlig verksamhet i Lycksele kommun. Vilhelmina kommun ansöker om fastställande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för Sa...
 • Västerbottens länsvapen.

  Kungörelser vecka 9

  Marklund och Son Schakt AB och Stena Recycling AB har ansökt om miljöfarlig verksamhet. Det är möjligt att ta del av handlingarna och yttra sig i ärendena.
 • Västerbottens länsvapen.

  Kungörelser vecka 8

  Wibax Group AB har ansökt om miljöfarlig verksamhet. Det är möjligt att ta del av handlingarna och yttra sig i ärendet. Länsstyrelsen har tagit beslut om fyra n...
 • Västerbottens länsvapen.

  Kungörelser vecka 7

  Vännäs kommun redovisar sin miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om ändringstillstånd för Vännäsby avloppsreningsverk. Det är möjligt att ta del av handlingar...

Kontakt